İç Denetim

İç denetim, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmak amacıyla gerçekleştirilen bağımsız, nesnel g&üüml;vence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini kapsar.

İç denetim; Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı, yönetim ve kontrol yapıları ile finansal işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde yapılır. İç denetim faaliyetleri sistematik ve disiplinli olarak uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun şekilde gerçekleştirilir.
 

İç Denetçinin görev, yetki ve sorumlulukları:

       (1)  İç Denetçi, aşağıda belirtilen görevleri yerine getirir:

        a) Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,

        b) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,

        c) Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,

        ç) Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,

        d) İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak,

        e) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre şuç teşkil eden hususlarla soruşturma açilmasini gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve İç İşleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Kalkınma Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek.   

        (2) İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken; elektronik ortamdakiler dahil her türl&üüml; bilgi, belge, kayıt ve dök&üüml;manla nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını istemek, gerektiğinde uzman görüsünden yararlanmak, görevin gerektirdiği araç, gereç ve diğer imkanları kullanmak, görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde bulunanları, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Genel Sekretere bildirmek yetkilerine sahiptir.

        (3) İç Denetçi, görevinde bağımsızdır ve İç Denetçiye görevi dışında hiçbir görev verilemez ve yaptırılamaz. İç denetim faaliyetinin bağımsızlığı ve tarafsızlığının sağlanması için Genel Sekreter tarafından gerekli önlemler alınır.      

        (4) İç Denetçiler, görev ve yetkileri çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin etkili ve idarenin faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesinden ve denetim kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur.     

        (5) İç Denetçi görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken kamu iç denetim standartlarına ve mesleki etik kurallarına uygun hareket eder.

İç Kontrol

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un “Denetim” başlıklı 25 inci maddesi ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “İç Kontrol Sistemi” başlıklı 11 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Y&öüml;netmeliğinin“İç Denetim” başlıklı 6 ve 7 nci maddeleri gereğince Ajansın gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi, mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türl&üüml; mal&içirç; karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve g&üüml;venilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek üzere, İç Denetçinin görüsü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile İç Kontrol Sisteminin belirleneceği hüküm altına alınmıştır.

Bu kapsamda Ajansımızda 2011 yılında, İç Kontrol Sisteminin oluşturulması amacıyla, tüm birimlerin katılımıyla İç Kontrol İzleme ve Yönlendirme Komisyonu kurulmuştur. Komisyon öncelikle Kalkınma Ajansları mevzuatını dayanak almakla birlikte hüküm bulunmayan hallerde 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu ile Kamu İç Kontrol Standartları Tebliğinden yararlanarak Iç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlamıştır. Bu eylem planı Yönetim Kurulu onayı ile Temmuz 2011‘de uygulamaya konulmuş, gelinen süreçte Ajansın ıç kontrol standartlarına uyum çalışmaları tamamlanarak Iç Kontrol Sistemi faaliyete geçmistir. 

Etik Komisyonu
Komisyon Üyeleri

Adı

Görevi

Mesut KILIÇ

Başkan-Turizm ve Markalaşma Birimi Başkanı

Burak ÖZTÜRK

Üye-İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi Uzman

Sümer ÇAKIR

Üye-Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi Uzmanı

H. Akın UĞURLU

Üye-Samsun Yatırım Destek Ofisi Uzmanı

Sevim ŞENER

Üye-Koordinasyon İş Geliştirme ve Tanıtım Birimi Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu

Görevler
  • Etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek.
  • Personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlarla ilgili olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak.
  • Etik uygulamaları değerlendirmek.
Etik İlkeleri

5449 Sayılı Kanunla Ajansa verilen kurumsal görevlerinin ve iş tanımında belirtilen bireysel yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilincine uygun hareket etmek.

• Halka hizmet bilinci ile hizmet etmek.

• Hizmet standartlarına uymak. 

• Ajansın vizyon, amaç ve misyonuna bağlılık. 

• Dürüstlük ve tarafsızlık. 

• Saygınlık ve güven. 

• Nezaket ve saygı. 

• Yetkili makamlara zamanında ve eksiksiz bildirimde bulunmak. 

• Çıkar çatışmasından kaçınmak. 

• Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması. 

• Hediye alma ve menfaat sağlama yasağına uygun davranmak. 

• Kamu malları ve kaynaklarının kullanımı. 

• Savurganlıktan kaçınmak. 

• Yetkisini aşarak Ajansı bağlayıcı açıklamalar ile gerçek dışı beyanlardan kaçınmak. 

• Bilgi verme, saydamlık ve katılımcılık ilkelerine uygun davranmak. 

• Yöneticilerin hesap verme sorumluluğuna uygun davranması. 

• Eski kamu görevlilerine ayrıcalık tanımaktan  ve imtiyazlı muameleden kaçınmak. 

• Mal bildiriminde bulunmak.

Etik Sözleşmesi

Ajans hizmet ve görevlerinin yerine getirilmesinde Kamu hizmetinin her türlü özel çıkarın üzerinde olduğu ve kamu görevlisinin halkın hizmetinde bulunduğu bilinç ve anlayışıyla;

Bölge halkının günlük yaşamını kolaylaştırmak, ihtiyaçlarını en etkin, hızlı ve verimli biçimde karşılamak, hizmet kalitesini yükseltmek ve toplumun memnuniyetini artırmak için çalışmayı,

Görevimi insan haklarına saygı, saydamlık, katılımcılık, dürüstlük, hesap verebilirlik, kamu yararını gözetme ve hukukun üstünlüğü; ilkeleri doğrultusunda yerine getirmeyi,

Dil, din, felsefi inanç, siyasi düşünce, ırk, yaş, bedensel engelli ve cinsiyet ayrımı yapmadan, fırsat eşitliğini engelleyici davranış ve uygulamalara meydan vermeden tarafsızlık içerisinde hizmet gereklerine uygun davranmayı,

Görevimi, görevle ilişkisi bulunan hiçbir gerçek veya tüzel kişiden hediye almadan, maddi ve manevi fayda veya bu nitelikte herhangi bir çıkar sağlamadan, herhangi bir özel menfaat beklentisi içinde olmadan yerine getirmeyi,

Kamu malları ve kaynaklarını kamusal amaçlar ve hizmet gerekleri dışında kullanmamayı ve kullandırmamayı, bu mal ve kaynakları israf etmemeyi,

Kişilerin dilekçe, bilgi edinme, şikayet ve dava açma haklarına saygılı davranmayı, hizmetten yararlananlara, çalışma arkadaşlarıma ve diğer muhataplarıma karşı ilgili, nazik, ölçülü ve saygılı hareket etmeyi,

Kamu Görevlileri Etik Kurulunca hazırlanan yönetmeliklerle belirlenen etik davranış ilke ve değerlerine bağlı olarak görev yapmayı ve hizmet sunmayı taahhüt ederim.

Faaliyetler

2021 Aralık ayında T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulundan etik eğiticisi talep edilerek Ajans personeline "etik eğitimi" verilmiştir. Kurum içinde etik kültürünü yerleştirmek ve  "Kamu Yönetiminde Etik ve Etik Davranış İlkeleri" konusunda tüm personeli bilgilendirmek  amacıyla, Kamu Görevlileri Etik Kurulundan görevlendirilen eğitmen Kenan TOPÇU eşliğinde, 16 Aralık 2021  09.30-12.30  arasında bir eğitim faaliyeti gerçekleştirilmiştir. Eğitim Ajans Merkez binasında düzenlenmiş, Yatırım Destek Ofislerindeki personel çevrim içi olarak katılım sağlamıştır. (https://www.etik.gov.tr/orta-karadeniz-kalkinma-ajansi-etik-egitim/)

Etik Kurulunun yayınladığı Etik Rehberine aşağıda yer verilmektedir.

Hizmet Standartları
SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1 Bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında bilgi verme işlemi 1-Başvuru sahibinin adı ve soyadı, imzası, oturma yeri veya iş adresini, başvuru sahibi tüzel kişi ise tüzel kişinin unvanı ve adresi ile yetkili kişinin imzasını ve yetki belgesini içeren dilekçe(bu başvuru, kişinin kimliğinin ve imzasının veya yazının kimden neşet ettiğinin tespitine yarayacak başka bilgilerin yasal olarak belirlenebilir olması kaydıyla elektronik ortamda veya diğer iletişim araçlarıyla da yapılabilir.)                                  30 iş günü
2 Mal ve hizmet alımı ödemeleri 1-Fatura veya harcamaya esas belge
2-Hesap bilgileri 
15 günü
3 İhaleli satın alma 1-Oda sicil kayıt sureti,
2-İmza sirk&üüml;sü,
3-Ticaret sicil gazetesi,
4-Bilanço
5-İş deneyim belgesi
6-İşin gereği olarak şartnamede belirtilen diğer belgeler
60 günü
4 Mali destek programları kapsamındaki proje ödemeleri 1-Ödeme talep yazısı
2-Genel sekreter oluru
3-Mali kimlik formu
4-Vergi-SĞK borcu bilgi yazısı   
5 iş günü
5 Mali destek programları kapsamında teminat iadesi 1-Teminat iade talebi
2-Teminat iade tutanağı
1 saat
6 Kurum dışı şikayetlerin alınması 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya şikayet sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır. Basit şikayetler; en geç 10 iş günü Orta dereceli şikayetler en geç 30 iş günü Önemli şikayetler ise en geç 45 iş günü içerişinde şikayet sahibinin tercih ettiği araç ile cevaplandırılır.
7 Personel alımı yapılması durumunda, personel başvurularının alınması 1-Başvuruda bulunacak adaya ait özgeçmis
2-Başvuru ilanında belirtilecek diğer gerekli görülen evraklar
15 dakika
8 Personel alımı başvurusu evraklarının iadesi 1-Başvuru sahibinin dilekçeşi 15 dakika
9 Personel alımlarına ilişkin bilgi talebi 1-Bireysel başvuru usulüyle telefonla veya başvuru sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerini de içerir şekilde yazılı olarak (posta, fax, e-posta ve/veya web tabanlı bildirimler) alınır. 10 dakika
10 Teknik destek başvurusu 1-Teknik destek talep formu 25 günü
11 Doğrudan faaliyet desteği (DFD) başvurusu 1-DFD başvuru formu
2-DFD bütçeşi
3-DFD mantıksal çerçevesi
Reddedilen projeler için 7 günü
12 Teklif çağrısı kapsamında sıkça sorulan sorular 1-Dilekçe,
2-OKA ınternet sitesi online soru formu
10 günü
13 Teklif çağrısı proje başvurusu 1-Proje başvuru formu
2-Proje bütçeşi
3-Proje mantıksal çerçevesi
4-Özgeçmis formu
80 günü
14 İtiraz dilekçeşi (proje bazlı) 1-Dilekçe 7 günü
15 Proje dosyası iade talebi 1-Dilekçe 2 iş günü
16 Ara rapor incelemesinin sonuçlandırılması 1-Ara rapor,
2-Ara ödeme talebi ve ekleri
10 günü
17 Nihai rapor incelemesinin sonuçlandırılması 1-Nihai rapor,
2-Nihai ödeme talebi ve ekleri
30 günü
18 Bildirim mektubu incelemesinin sonuçlandırılması 1-Bildirim mektubu formu,
2-Gerekli ise destekleyici belgeler (günücel faaliyet planı, yeni proje koordinatörünün öz geçmisi, yeni hesap numarası vb.)
15 günü
19 Zeyilname talebi incelemesinin sonuçlandırılması 1-Zeyilname talebi
2-Gerekli destekleyici belgeler (proforma faturalar vb.)
15 günü
20 Yatırım destek ofislerine başvuru (gayri sıhhi müessese niteliğindeki kuruluşların imalat, madencilik, ulaştırma, taşımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iş g&üüml;venliği ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri konularındaki izinlerle sınırlı) 1-Başvuru yapılacak yatırım konusu ile ilgili mevzuatta belirtilen bilgi ve belgeler Ön inceleme- 3 iş günü
  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..