2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) – Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır.

Programın Amacı

SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır.

Öncelik Alanları

Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikâyeler
 • Hikâyenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler.

Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Başvuru Süreci

Programın ilk aşamasında talep edilen proje ön tanımlama formunun teslimi için son tarih 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 17.00’dır. Proje ön tanımlama formu, resmi üst yazı ile birlikte sogep@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu projelere ilişkin olarak bilgi formu, iş planı, bütçe ve diğer ekler, 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar sogep@oka.org.tr e-posta adresi üzerinden alınacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için:

Musa ERDAL

Uzman | Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi

gegb@oka.org.tr | musa.erdal@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2103

2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında birtakım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2024-2026 yıllarında uygulanacak Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik-1: Teknoloji Odaklı ve Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi

Öncelik-2: Kadınlar Öncelikli Olmak Üzere Yeni Girişimcilere Yönelik Finansal Modellerin Geliştirilmesi ve Mentörlük Faaliyetlerinin Desteklenmesi   

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler için toplam 1.000.000 TL, diğer başvuru sahipleri için toplam 1.000.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 250.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. dönem (Mart-Nisan 2024)

30 Nisan 2024 saat: 23.59

6 Mayıs 2024    saat 17.00

3. dönem (Mayıs-Haziran 2024)

28 Haziran 2024 saat: 23.59

3 Temmuz 2024 saat:17.00

4. dönem (Temmuz-Ağustos 2024)

29 Ağustos 2024 saat: 23.59

4 Eylül 2024 saat:17.00

5. dönem (Eylül-Ekim 2024)

31 Ekim 2024 saat: 23.59

5 Kasım 2024 saat:17.00

 

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

E-posta: gegb@oka.org.tr

H. Akın UĞURLU

Uzman / Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 d: 2102

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2024-2026 yıllarında uygulanan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik-1: Bölge işletmelerinin ihracat kapasitelerinin artırılması, ihracat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması

Öncelik-2: Küresel ölçekte rekabetçilik için yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi

Öncelik-3: İşletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılarak kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

Bu önceliklerle ilgili olmakla beraber, aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfına sahip işletmeler tarafından sunulacak başvurular, kapsamı itibariyle kadın istihdamını destekleyici nitelikte başvurular ve çatı kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki işletmelere danışmanlık hizmetlerini içeren başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir.

Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 250.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. dönem (Mart-Nisan)

30 Nisan 2024 saat 23:59

6 Mayıs 2024      saat 17.00

3. dönem (Mayıs-Haziran)

30 Haziran 2024 saat 23:59

3 Temmuz 2024      saat 17.00

4. dönem (Temmuz-Ağustos)

31 Ağustos 2024 saat 23:59

4 Eylül 2024      saat 17.00

5. dönem (Eylül-Ekim) 

31 Ekim 2024 saat:23:59

5 Kasım 2024 saat:17.00

6. dönem (Kasım-Aralık) 

31 Aralık 2024 saat:23:59

6 Ocak 2025 saat:17.00

 

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veri girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin e-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

E-posta: kdb@oka.org.tr

Ahmet Arif SARIOĞLU

Uzman | Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2204

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2024 yıllarında uygulanan Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına katkı sağlayacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki işletmelerin teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,

Öncelik-2: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili kamu kurumları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik-3: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili proje portföyünün geliştirilmesi

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık yolu ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve sektörel dernekler vb. kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler tarafından sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 BAŞVURU DÖNEMLERİ

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarih ve Saati

Taahhütname Son Teslim Tarih ve Saati

2. Dönem

(1 Mart-30 Nisan 2024)

30 Nisan 2024    Saat 23.59

3 Mayıs 2024 Cuma  Saat 17.00

3. Dönem

(1 Mayıs – 30 Haziran 2024)

30 Haziran 2024 Saat 23.59

5 Temmuz 2024 Cuma Saat 17.00

4. Dönem

(1 Temmuz-31 Ağustos 2024)

31 Ağustos 2024 Saat 23.59

5 Eylül 2024 Perşembe Saat 17.00

5. Dönem

(1 Eylül-31 Ekim 2024) 

31 Ekim 2024 Saat:23.59

5 Kasım 2024 Salı Saat 17.00

6. Dönem

(1 Kasım-31 Aralık

31 Aralık 2024 Saat:23.59

6 Ocak 2024  Pazartesi Saat 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31 Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2024 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: marka@oka.org.tr

Dursun Demir

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2302

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin katma değerli üretim ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: İmalat sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-2: İhracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-3: Üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı ve 2024-2028 TR83 Bölgesi Bölge Planında yer alan imalat sektörleri, ihracat ve istihdam odaklı proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-5:  İşletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılması ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların geliştirilmesine yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi 

Öncelik-6: TR83 Bölgesi’nde liman, demiryolu, lojistik merkez, havayolu, konteyner toplama merkezleri gibi lojistik altyapının gelişimine katkı sağlamaya yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi 

Öncelik-7: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) finansör, Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (STB) ise ana uygulama birimi olacağı Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (Socially Inclusive Green Transition-SoGreen) projesinin 2. Bileşeni olan Kapsayıcı ve Çevreci Topluluk Geçim Tesisleri kapsamına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

· Asgari tutar: 200.000 TL

· Azami tutar: 500.000 TL

Kimler Başvurabilir?

· Kamu Kurum ve Kuruluşları,

· Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları),

· Üniversiteler,

· Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

· Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.),

· Kooperatifler,

· Sivil Toplum Kuruluşları,

· Organize Sanayi Bölgeleri,

· Sanayi Siteleri,

· Serbest Bölge İşleticileri,

· Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

· Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,

· Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,

· İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/03/2024

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 24/12/2024 Saat: 23.59

Taahhütname için son teslim tarihi: 31/12/2024 Saat: 17.00

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2203

E-posta: kdb@oka.org.tr, enes.peker@oka.org.tr

Adres: Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Doğu Cad. No:62 Tekkeköy/Samsun

 

2024 Yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Sürdürülebilir Kültür ve Doğa Turizmine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 bölgesinde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi
 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 600.000 TL

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01.02.2024

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 24.12.2024 Saat: 23.59

Taahhütname için son teslim tarihi: 31.12.2024 Saat: 17.00


İletişim:

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız. E-postalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapılmaktadır.

Barış ŞAHİN

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | baris.sahin@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2304

Güdümlü Proje Desteği

Ajansımız, bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, fizibilitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış, bir işletme modeli içeren yatırım projelerine Güdümlü Proje Desteği altında destek sağlayabilmektedir.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Bu projelerde genel olarak;

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da,

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır.

Güdümlü proje desteklerinde; Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri yararlanıcı olabilirler.

Yukarıda sayılan başvuru sahipleri arasında yer alan şirketler ile hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler hariç, kâr amacı güden kuruluşlar yararlanıcı olamaz. Ancak kar amacı güden kurum ve kuruluşlar güdümlü proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.

Yukarıdaki çerçevede proje fikri olan paydaşlarımız aşağıdaki proje bilgi formunu doldurarak marka@oka.org.tr veya kdb@oka.org.tr adresine iletebilirler.

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..