Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (TÜRKÇE)

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP); ülkesel ölçekte alınmış kararlara ve uluslararası kurallara uyan biçimde hazırlanmış ve alt ölçekte yapılacak planlar arasında, plan hiyerarşisine uygun bağların kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir bölge planıdır. YHGP, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 adını alan Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi (İBB) için hazırlanmıştır. TR83, Türkiye’deki 26 Düzey 2 İBB’den biridir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar “ekolojik dengeyi bozmadan, en uygun arazi kullanım planlamasının yapılması, kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi, TR83’ün diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasım ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin refah düzeyinin ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılması”ni amaçlamaktadır.

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (İNGİLİZCE)

Yeşilırmak Basın Development Project (YBDP) has been prepared in accordance with national level decisions and ınternational accepted practice. The Project aıms to assüre establishment of links between plans to be prepared at şub-scale level in accordance with plannıng hierarchy. YBDP has been prepared for Nomençlature of Territorial Ünits for Statistics (NUTS) 2 Level, referred to aş TR83, covering the provinces of Amasya, Çorum, Samsun, and Tokat. TR83 iş öne of 26 NUTS 2 regions in Turkey. Work döne ünder that framework iş aımed at “land use plannıng without dıştürbing ecological balance, sustainable resource management, reduction of soçio-economic development dışparities between TR83 and other regions, improvement of productivity for increasing welfare level in the region and the region’s contribution to national economy”.

Mevcut Durum Analizi

1970’li yıllara kadar kalkınma, ekonomik büyüme ekseninde değerlendirilirken g&üüml;nümüzde insanların refahının sadece gelirlerinin yükseltilmesine bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Kalkınmanın sağlanması için geniş tabanlı bir ekonomik büyümenin yanında temel sosyal hizmetlerin ve sosyal g&üüml;venliğin sağlanması da gerekmektedir. Bu çerçevede etkin politikaların belirlenmesi ve uygulanması için sosyal yapı analizleri büyük önem taşımaktadır. Sosyal analizin ilk aşaması olan durum analizinde nüfus, demografik özellikler, eğitim durumu, sağlık hizmetlerinin yapısı, gelir dağılımı, istihdam, çalışma koşulları ve yerel örgütlenmeler gibi konular incelenmektedir. Bu analiz sonucunda sosyal sorunlar, etkilediği topluluklar ve bunlardan etkilenen ekonomik süreçler belirlenecektir. TR83 Mevcut Durum Analizi’nde Sosyal Yapı bölümünde veriler öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların istatistik ve yayınları, konu ile ilgili kitaplar ve araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. Bu incelemelere ek olarak Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nın Orta Karadeniz’de yaptığı nitel saha çalışmalarının bulgularından yararlanılmıştır. Ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın gerçekleştirdiği çalıştaylar ve kurumlarla yapılan yüz yüze görüsmeler de yerel düzeyde bölgedeki deneyimlerin aktarılmasını sağlamıştır..

TR83 Bölgesi GZFT Analizi

TR83 Bölgesi GZFT analizi Bölge paydaşları olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı sağlanarak yapılan çalıştayların sonucunda hazırlanmıştır. TR83 Bölgesi GZFT analizinin yapılması için Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik yapı, sosyal yapı ve çevre/altyapı konuları ile ilgili üçer çalıştay illerdeki üniversite ögretim görevlilerinin moderatörl&üüml;g&üüml;nde gerçekleştirilmiştir. GZFT yöntemi ile bölgenin G&üüml;çlü ve Zayıf yönleri ile Fırsat ve Tehditlerin sistematik bir analizi ile o bölgenin geleceği için arzulanan sonuçları etkileyebilecek unsurları belirlemeyi amaçlanmıştır.

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..