Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)
2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL

Destek oranı: En fazla %90

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay

Uygulama Yeri:  Samsun

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 10/07/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun uyarınca kamu tüzel kişiliği statüsü kazanmış araştırma altyapıları, imalatçı ve ihracatçı birlikleri, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Programın Öncelik Alanları ve Desteklenebilecek Proje Konuları

 1. İstihdam kapasitesinin artırılması
  • Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitesinin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi
 3. Verimliliğin desteklenmesi
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi
  • Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitesinin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • İstihdama veya göçün önlenmesine katkısı yüksek olan projeler,
 • İleri ve/veya geri bağlantı etkisi yüksek sektörlerde uygulanan projeler,
 • Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın yeni bir inşaat ile yapılması yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 • Covid-19 salgını ve/veya doğal afetlerden etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,
 • Eş finansman oranı yüksek olan projeler,

Desteklenmeyecek Konular:

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren ve yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan veya eğitim alan kişilerin işgücüne katılımı sınırlı düzeyde kalan projeler,
 • İstihdam ve kent ekonomisine katkısı sınırlı olan üst yapı, restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. odaklı projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından desteklenen projeler,
 • Kalkınma ajansları destek mevzuatında güdümlü projeler için uygun görülmeyen nitelikteki faaliyetler program kapsamında desteklenmez.
 • Program kapsamında aynı yararlanıcının ikiden fazla projesi aynı anda desteklenmez.

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli projeler için Program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir. Fizibilite desteği başvurusunda, hazırlanması planlanan fizibiliteye dair bilgiler içeren Fizibilite Desteği Başvuru Formu, fizibiliteye konu projeye dair bilgileri içeren Proje Bilgi Formu ile birlikte sunulur.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir. Bu tür projeler, Ajansın teklifi veya Bakanlığın yönlendirmesi doğrultusunda, proje bilgi formu ile Bakanlığa sunulur. Bu projelerde proje değerlendirme raporu aranmaz. Ancak mekânsal gelişme projeleri için yararlanıcı kurum tarafından hazırlanan şartname Ajansın değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlığın görüşüne sunulur.

Başvuru Süreci

Başvuru için, Proje Değerlendirme Raporu ve ekleri resmi üst yazı ile kdb@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakının posta/kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 17.00’dir. Zamanında e-posta ile iletilmeyen proje başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2023 yılı CMDP programı başvuruları için:

 • Program kapsamında teklif edilen proje için Ek-4’teki formata uygun olarak hazırlanan Proje Değerlendirme Raporunun

sunulması beklenmektedir.

Uygun bulunan başvurular için proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle kdb@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Detaylı bilgi için;

Sümer ÇAKIR

Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

kdb@oka.org.tr | sumer.cakir@oka.org.tr  

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2202

2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL

Destek oranı: En fazla %90

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay

Uygulama Yeri:  Samsun

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeleri ve mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri

Programın Öncelik Alanları ve Desteklenebilecek Proje Konuları

 1. İstihdam kapasitesinin artırılması
  • Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitesinin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlede gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi
 3. Verimliliğin desteklenmesi
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi
  • Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitesinin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

 

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • İstihdama veya göçün önlenmesine katkısı yüksek olan projeler,
 • İleri ve/veya geri bağlantı etkisi yüksek sektörlerde uygulanan projeler,
 • Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın yeni bir inşaat ile yapılması yerine âtıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 • Covid-19 salgını ve/veya doğal afetlerden etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,
 • Eş finansman oranı yüksek olan projeler,

Desteklenmeyecek Konular:

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren ve yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan veya eğitim alan kişilerin işgücüne katılımı sınırlı düzeyde kalan projeler,
 • İstihdam ve kent ekonomisine katkısı sınırlı olan üst yapı, restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. odaklı projeler,
 • Halihazırda başka bir kurum tarafından desteklenen projeler,
 • Kalkınma ajansları destek mevzuatında güdümlü projeler için uygun görülmeyen nitelikteki faaliyetler program kapsamında desteklenmez.
 • Program kapsamında aynı yararlanıcının ikiden fazla projesi aynı anda desteklenmez.

 

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli projeler için Program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir. Fizibilite desteği başvurusunda, hazırlanması planlanan fizibiliteye dair bilgiler içeren Fizibilite Desteği Başvuru Formu, fizibiliteye konu projeye dair bilgileri içeren Proje Bilgi Formu ile birlikte sunulur.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir. Bu tür projeler, Ajansın teklifi veya Bakanlığın yönlendirmesi doğrultusunda, proje bilgi formu ile Bakanlığa sunulur. Bu projelerde proje değerlendirme raporu aranmaz. Ancak mekânsal gelişme projeleri için yararlanıcı kurum tarafından hazırlanan şartname Ajansın değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlığın görüşüne sunulur.

Başvuru Süreci

Programa ilişkin ön başvuru formu resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakının posta/kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 30 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 17:00’dir. Zamanında e-posta ile iletilmeyen proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu aşamada sadece CMDP proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte bilgilendirme amaçlı yer alan detaylı proje değerlendirme raporunu da inceleyerek sonraki aşamalar için çalışmaya başlayabilir.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Detaylı bilgi için;

Ahmet Arif SARIOĞLU

Program Yönetim Birimi

proje@oka.org.tr | ahmet.sarioglu@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2201

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL.

Destek oranı: En fazla %90, en az %50.

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay.

Uygulama Yeri:  Samsun.

 

Proje Geliştirme Süreci

Programa ilişkin proje değerlendirme raporu ve ekleri resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakını posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü Saat 17:00’dir.

Proje geliştirme sürecinde projenizle ilgili görevlendirilen uzman ile birlikte 2021 yılı CMDP Usul ve Esaslarında tanımlı kural ve ilkeler çerçevesinde işbirliği yapılması gerekmektedir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. CMDP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ajansımız proje geliştirme sürecinden ve başarılı bulunan projelerin uygulama sürecinin takibinden sorumludur.

Proje geliştirme süreci aşağıdaki adımları kapsamaktadır;

-       Proje değerlendirme raporunun hazırlanması

-       Proje bütçesi ve eklerinin (proforma faturalar, teknik şartnameler, yapım işi belgeleri vb.) hazırlanması

-       Varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin hazırlanması

-       Başvuru sahibi kurum yetkili karar organının proje ile ilgili taahhütlerini içerir kararının alınması

-       Mülkiyet belgeleri, izinler, destek ve katkı taahhüt belgeleri vb. destekleyici belgelerin hazırlanması

-       Proje ile ilgili gerekli ise saha araştırması, anket, analiz vb. çalışmaların derlenmesi veya yapılması

-       Proje değerlendirme raporunun yazım ve içerik açısından kontrol edilmesi

-       İmzalı belgelerin taranarak PDF formatında dijital olarak klasörlenmesi

-       Proje sunumuna ilişkin resmi üst yazının düzenlenmesi

-       Proje değerlendirme raporu ile eklerinin üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr adresine iletilmesi

Proje geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz standart beyan ve belge şablonlarına https://oka.ka.gov.tr/uygulama-belgeleri adresinden erişebilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için;

Dursun Demir

Telefon: 0 362 431 24 00 / 2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun.

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

 

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL.

Destek oranı: En fazla %90, en az %50.

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay.

Uygulama Yeri:  Samsun.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri.

 

Programın Öncelikleri:

 1. İstihdam kapasitenin artırılması
  • Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve uygun Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitenin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştirilmesi
 3. Verimliliğinin desteklenmesi
  • Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine ilişkin projeler
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi
  • OSB ve TGB’lerde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel hizmetlerin sunumunda etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik, akıllı şehir gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitenin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

 

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Kadın ve genç istihdamını artırmayı, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, yerel ve bölgesel işbirlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi hedefleyen ve atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmaya dönük projelere değerlendirmede öncelik tanınır.

 

Desteklenmeyecek Konular:

 • Mevcut durumda başka bir devlet desteği ile yürütülen faaliyetler,
 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme uygulamaları,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler.

 

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli yenilikçi projeler için program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir.

 

Başvuru Süreci

Programa ilişkin ön başvurular Ajansın Samsun Organize Sanayi Bölgesi No:62, Tekkeköy, Samsun adresinde evrak kayıt birimine en geç 08.05.2020 Cuma günü Saat 17:00’a kadar teslim edilebilecektir. Proje ön başvuru formlarının ayrıca pyb@oka.org.tr adresine de iletilmesi gerekmektedir. Zamanında Ajansa sunulmayan proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yürütülecektir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. CMDP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 119 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir. Program kapsamında 14 il bulunmaktadır.

NOT: Bu aşamada sadece proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte yer alan detaylı proje bilgi formunu da iletebilir.

 

Detaylı bilgi için;

Barış Şahin

Telefon: 0 362 431 24 00 / 2203

E-posta: baris.sahin@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun.

 

2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Programın Amacı

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır. 

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kalkınma Ajansı

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZ YATAY KAPALI DEPO YAPIM PROJESİ

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN İŞGEM İŞLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ KURULMASI PROJESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

HASSAS DÖKÜM TEKNİKERİ EĞİTİM ATÖLYESİ

OMÜ YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEK OKULU

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)
2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Değerlendirme Esasları

 • Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.
 • Proje değerlendirmesinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçeler önceliklidir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

 

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Ajans tarafından Program kapsamında kullanılmak şartıyla bağış kabul edilebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Ocak 2024 Salı günü saat 17.00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte marka@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı desteği ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP’in program otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı programın tanıtılması ve proje geliştirme süreçlerini bölgesel ölçekte yürütmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2302

2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Değerlendirme Esasları

Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.

Proje değerlendirmesinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçeler önceliklidir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

 

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Ajans tarafından Program kapsamında kullanılmak şartıyla bağış kabul edilebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Ocak 2023 Pazartesi günü, saat 17.00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte marka@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı desteği ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP’in program otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı programın tanıtılması ve proje geliştirme süreçlerini bölgesel ölçekte yürütmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2302

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Aralık 2021 Perşembe günü saat 17:00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi

proje@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2302

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programa ilişkin proje bilgi formu, proje bütçesi, iş planı ve talep edilen tüm diğer zorunlu evraklar resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr  e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakını posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü Saat 16:00’dir.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınmış olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2021 yılında 81 il için ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Barış Şahin

Uzman | Program Yönetim Birimi

proje@oka.org.tr | baris.sahin@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2203

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, genç istihdamını artırmaya, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

Proje Uygulama Süresi: Azami 18 Ay

Proje Bütçesi: Minimum 1 Milyon TL

Destek oranı:

 • Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için %90
 • Kar amacı güden şirketler için %50

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Programa ilişkin ön başvurular Ajansın Samsun Organize Sanayi Bölgesi No:62, Tekkeköy, Samsun adresine en geç 08.05.2020 Cuma günü Saat 17:00’a kadar teslim edilebilecektir. Proje ön başvuru formlarının ayrıca sogep@oka.org.tr adresine de iletilmesi gerekmektedir. Zamanında Ajansa sunulmayan proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yürütülecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.

NOT: Bu aşamada sadece proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte yer alan detaylı proje bilgi formunu da iletebilir. 

Detaylı bilgi için;

Amasya ve Tokat illeri için;

Dursun Demir

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

 

Samsun ve Çorum illeri için;

Meltem Yılmaz

Telefon: 0 362 431 24 00/2103

E-posta: meltem.yilmaz@oka.org.tr

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın Amacı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının amacı; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, özel kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek, istihdam edilebilirliği artırmak, dezavantajlı bölgelerde üretkenlik ve yetenek gelişimine yönelik faaliyetler ile sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla uygulanacak projeleri desteklemektir.

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kalkınma Ajansı

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK MESLEK BİLİNCİ KAZANDIRMA VE İSTİHDAM DESTEĞİ

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ MARKALAŞIYOR

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Faizsiz Kredi ve Finansman Desteği Programı
2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği

Konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı”nı uygulayacaktır.

Programın öncelikleri:

(1) Konaklama tesislerinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması

(2) Konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

Önceliklerle birlikte program rehberinde belirtilen hususları içeren projelere değerlendirmede avantaj sağlanacaktır:

 • Program Rehberinde belirtilen Proje Uygulama Yeri Önceliklendirme Tablosundaki öncelikli ilçelere;
 • Başvuru Yerli Malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden ve bu kalemi bütçe revizyonu aşamasında uygun bulunan başarılı projelere;

 nihai değerlendirme puanının üzerine ilave puan verilecektir.

Program Turizm işletme belgeli veya belediye işletme belgeli konaklama tesislerinin (KOBİ olmak şartıyla) başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000 TL’dir.

Proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi)

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Finansman desteği kapsamında turizm işletmelerinin yukarıda zikredilen önceliklere ilişkin yatırımlarının ilk 3 ayı geri ödemesiz olmak üzere 3 ayda bir geri ödemeli 24 ay mutlak vadeli ödeme programı ile kredi kar payının %100’ü desteklenecektir. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 28/12/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 13/02/2023 Günü Saat 23:59

Taahhütname son teslim tarihi: 20/02/2023 Günü Saat 17:00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı

Bu program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan bu finansman destek programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedeflenmektedir.

Programın genel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın özel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılması

Programın tematik öncelikleri:

Öncelik 1. Bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi,

Öncelik 2. Sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi,

Öncelik 3. OKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış ve “yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari” internet adresinde yayınlanan imalat sanayiine yönelik yatırım konularının hayata geçirilmesi.

Bu programa yapılan başvurular il bazında desteklenen öncelikli sektörler bazında değerlendirilecektir. NACE faaliyet sınıflamasına göre öncelikli olarak desteklenecek sektörler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Amasya: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 27: Elektrikli Teçhizat İmalatı, 31: Mobilya İmalatı

Çorum: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 28: Makine ve Ekipman İmalatı, 33: Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı

Samsun: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 19: Kok Kömürü ve Petrol Ürünleri İmalatı, 21: Eczacılık ve Ecz. İlişkin Malzeme İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi, 29: Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatı, 31: Mobilya İmalatı, 32: Diğer İmalatlar

Tokat: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 31: Mobilya İmalatı

TR83 Ortak Sektörler: 20: Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, 21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 25.4: Silah ve mühimmat imalatı, 26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 27: Elektrikli teçhizat imalatı, 28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 29: Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, 30: Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.1 Gemi ve tekne yapımı hariç), 32.5: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

 

Program, TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından tahsis edilen kaynak tutarı toplam 50.000.000 (elli milyon) TL’dir. KOSGEB, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Kredi Olarak Kullanılabilecek Bütçe Limitleri:

Asgari Proje Bütçesi (Kredi Miktarı): 500.000 TL

Azami Proje Bütçesi (Kredi Miktarı): 2.500.000 TL

Ajans Kar Payı Destek Oranı: Kredi veya finansal Kiralama İşleminde Kar Payı oranının 12 puanı desteklenir.

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 31/03/2023 Günü Saat 18.00

Taahhütname son teslim tarihi: 07/04/2023 Günü Saat 18.00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği

TR83 Bölgesi’nde ihracatın artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgemizde genç işsizlere yönelik yeni iş imkanları oluşturulması amacıyla; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı”nı uygulayacaktır. Destek yararlanıcılarının proje kapsamında gençlere (18-34 yaş arası) istihdam sağlamaları esastır. Proje değerlendirmelerinde, taahhüt edilen istihdamın proje kurgusuyla uygun olması halinde projeye önceliklendirme sağlanacaktır

Programın amacı, TR83 Bölgesinde ihracatın artırılması, işletmelerin ürün yerlileştirmeye yönelik üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlarla genç istihdamının artırılmasıdır.

Programın öncelikleri:

      (1) Bölge ihracatında ürün çeşitliliği, miktar, katma değer ve ihracatçı firma sayılarının artırılması

      (2) İşletmelerin ithal ikame üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi

 

Önceliklerle birlikte aşağıda belirtilen hususları içeren projelere değerlendirmede avantaj sağlanacaktır:

 • Genç İstihdamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları için 2022-2023 yılı temasını genç istihdamı olarak belirlemiştir. Proje uygulama süresi içerisinde gerçekleştirilecek ve uygulama süresinin tamamlanmasını müteakip en az 1 (bir) yıl daha devam ettirilecek genç istihdamı (18-34 yaş arası) taahhüdü
 • KOBİ Büyüklüğü: Başvuru sahibi; mikro işletme ise 5 puan, küçük işletme ise 3 puan,  orta büyüklükte işletme ise 1 puan verilecektir.
 • Yerli Malı: Başvuru Yerli malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden ve bu kalemi bütçe revizyonu aşamasında uygun bulunan başarılı projelere, nihai değerlendirme puanının üzerine ilave puan verilecektir

Program imalat sanayinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’ler) başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.

Proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi)

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Faizsiz kredi desteği kapsamında işletmelerin yukarıda zikredilen önceliklere ilişkin yatırımları 6 ayı geri ödemesiz, 18 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 24 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecektir. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 28/12/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 13/02/2023 Günü Saat 23:59

Taahhütname son teslim tarihi: 20/02/2023 Günü Saat 17:00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Programın amacı; COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemektir.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalardır.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik çıkılacak olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nın bütçesi 6.000.000 TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Bu husus Ajansımız internet sayfasında duyurulacaktır. Program bütçesi 2020 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

 

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için:  %100
 • Kâr amacı güden kuruluşlar: %90

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Proje süresi

En fazla 3 ay

 

Uygun başvuru sahipleri:

 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler,
 • Dernekler ve Vakıflar
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/05/2020 Saat 23:59

Taahhütname son gönderim tarihi : 08/05/2020 Saat 17.00

 

ÖNEMLİ UYARI

Bu programda her bir proje teklifi ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 3 ( üç )iş günü içerisinde değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular ile sözleşme imzalanacaktır. Destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu nedenle projesini hazırlayan başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklemeksizin başvurularını KAYS üzerinden tamamlamaları ve taahhütnamelerini ajansa iletmeleri tavsiye olunur.

Yeni düzenlemeler ile tüm ülke düzeyinde uygulanan programda alınan yol ve pandeminin seyri uyarınca Ajansımızca yürütülen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında sunulan projelere yönelik değerlendirmeler yapılırken;

 • Proje konusu, koruyucu kişisel donanımların (maske, tulum, bone, eldiven, yüz siperliği ve benzeri) ya da dezenfektasyon ürünlerinin ( her türlü sıvı- katı ya da gaz formunda olan)  üretimi, temini veya dağıtımı olan projelerin; yenilikçi nitelikte, piyasada bulunan mevcut ürünlere alternatif oluşturabilecek, ar-ge süreci tamamlanmış, seri üretime hazır, gerekli tüm izinleri alınmış ürünleri içerip içermedikleri esas alınacak,
 • Rehberimiz uyarınca uygun maliyet sayılmayan (örneğin araç ve elektrikli araç alımı) kalemleri içeren projeler ön inceleme aşamasında elenecek,
 • Panel aşamasına kalan projelerde, başvuru formunda yer alan bilgilerden daha fazla bir açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçilecektir.

 

Bilgilendirme ve Teknik Destek Yöntemi

Programın niteliği yaşanan salgın sebebi ile bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler düzenlenmeyecektir.

Potansiyel başvuru sahiplerimize telefon ve e-posta yolu ile destek sağlanacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için;

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: pyb@oka.org.tr

Fizibilite Desteği
2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı

 

Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: İmalat sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-2: İhracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-3: Üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan imalat sektörleri, ihracat ve istihdam odaklı proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 300.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları),
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.),
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/06/2023

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 29.09.2023 Saat: 18.00

Taahhütname için son teslim tarihi: 06.10.2023 Saat: 18.00

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: kdb@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

 

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

 

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-2: Turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-3: Destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 bölgesinde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 300.000 TL

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları

 

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/06/2023

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 29.09.2023 Saat: 18.00

Taahhütname için son teslim tarihi: 06.10.2023 Saat: 18.00

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: marka@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy Samsun

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR83/23/FZD-KD/0001

Suluova Eymir İsale Hattı Mikro HES Projesi (SEİHMHES)

Suluova Belediye Başkanlığı

TR83/23/FZD-KD/0002

Çorum OSB Yağmursuyu Hasadı Projesi

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

TR83/23/FZD-KD/0003

Sungurlu OSB İlave Arıtma Tesisi Fizibilite Projesi

Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

TR83/23/FZD-KD/0004

Zile Organize Sanayi Bölgesi Toplu İşyerleri Yapımı İşine Ait Projelerin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

TR83/23/FZD-KD/0005

'İşsiz Gençler ve Kadınlar Salep Yetiştiriyor, Hastalıklara Dur Diyor '

Tokat Valiliği

TR83/23/FZD-MARKA/0001

Amasya Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi Yenileme ve Teşhir Tanzim Projesi

Amasya Belediye Başkanlığı

TR83/23/FZD-MARKA/0002

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Kaleköy

Amasya İl Özel İdaresi

TR83/23/FZD-MARKA/0003

Komana Antik Kenti Koruma ve Ziyarete Hazırlama Projesi Fizibilite Etüdü

Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

TR83/23/FZD-MARKA/0004

Kepçeli Mescidi Restorasyonu Projesi

Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliği

TR83/23/FZD-MARKA/0005

Kavak İlçesi Doğa Kamp ve Spor Merkezi Oluyor

Kavak Belediye Başkanlığı

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Öncelik-1: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Öncelik-2: Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Öncelik-3: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 75.000 TL
 • Azami tutar: 200.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/05/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 15/06/2022 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 22/06/2022 Saat: 17:00

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: marka@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Özel Amacı:

Program genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır. Bu program kapsamında fizibilite etüdü aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Bu tanıma uymayan başvurular ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

 

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

 

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Bölgede mevcut üretim yapısının kaynak verimli bir yapıya dönüştürülmesine yönelik fizibilite çalışmaları 
 • Çevreye duyarlı üretim süreçleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 • Bölgede ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
 • TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşanabilirliğin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, OSB’ler, KSS’ler, İŞGEM’ler, Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Bölgesel nitelik taşıyan (örneğin; bölgede yer alan 2 veya daha fazla ili kapsayan) ve yayılma potansiyeli güçlü olan projelere ayrıca öncelik verilecektir.

 

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.480.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 250.000 TL

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve Kooperatifler

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Dursun Demir (Program Koordinatörü)

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.01.2019 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Fizibilite Desteği ile, Programın genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite raporu ve eklerinin hazırlanması sağlanacaktır. 

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nın altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

 

Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmektedir. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz.  Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2019 Salı Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 31.12.2019 Salı Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 3.400.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. 

 

İletişim Bilgileri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Program Yönetim Birimi
E-posta: fzd@oka.org.tr
Barış ŞAHİN (Program Koordinatörü)
E-posta: barış.şahin@oka.org.tr
Telefon: 0 362 431 24 00 / 2203
 

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2018 Yılı Fizibilite Desteği 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.03.2018 tarihi itibariyle ilana çekmiş bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 800.000 TL kaynak öngörülmüstür;

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

 

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

olarak uygulanacaktır.   

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2018 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç31.12.2018 Pazartesi Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 800.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

 

Proje Teklif Çağrısı
2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı:          

Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve TR83 Bölgesi’ndeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları:

1. Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel altyapının iyileştirilmesi

2. Organize Sanayi Bölgelerinde enerji verimliliğinin artırılması

3. Organize Sanayi Bölgelerinin yaşanabilirliğinin artırılması

Program kar amacı gütmeyen kurumların başvurusuna açık olup, sadece OSB alanlarında uygulanan projelere destek verilecektir.

Toplam bütçe: 23 Milyon TL

Destek tutarı: Asgari: 200.000 TL, Azami: 3 Milyon TL

Destek oranı: En az %25, en fazla %75

Proje süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 29.01.2021 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 05.02.2021 Saat 17.00

2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/MES

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları: Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 6.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 12 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/TURA

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinin turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüstürülmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin artırılması.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi turizm potansiyeli açişindan önem arz eden değerlere yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 21.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/KATAD

Programın Genel Amacı: Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi’nde tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılmasıdır.

Programın Önceliği: Bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkanlarının artırılması.  

Toplam Bütçe: 7.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

2018 Yılı Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım g&üüml;cünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Öncelik 1 Toplam Kaynak: 7.000.000 TL

Öncelik 1 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 1 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

Öncelik 2 Toplam Kaynak: 3.000.000 TL

Öncelik 2 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 2 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat:23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat:17.00

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 100.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59

Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

2014 Yılı Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mai Destek Programı

KOBİ’lerin başvurabildiği programın öncelikleri;
1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çiktiği yatırımların desteklenmesidir.
Toplam Kaynak: 19.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 40.000 TL Azami destek tutarı: 400.000 TL
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyası son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

 

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmiş bulunmaktadır.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 7.000.000 TL ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28/02/2014 Cuma g&üüml;nü ve saat 23:50’dir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çiktisi ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haber ve Duyurular

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2014
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 yılı bütçeşi kapsamında yürütüleçek olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:
·         AR-GE Yatırımları
·         Yenilenebilir Enerji
·         İmalat Sanayi
·         Kamu Yatırımları
·         İşletme Yöneticiliği
·         İşletme Koçlüğü
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
·         Atıktan enerji üretimi
·         Enerji verimliliği
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
·         Kalite G&üüml;vence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarıma Dayalı Sanayi
·         Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
·         Marka Oluşturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
·         Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
·         İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttırma
·         Girişimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         İmalat Sanayi
·         Ürün Tasarımı ve Geliştirme
·         Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
·         Gıda İşletmeleri
·         Tekstil İşletmeleri
·         Pazarlama ve Tanıtım
·         AR-GE ve Yenilik
·         İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
·         Teknoloji Transferi
ve benzeri tecrübe alanları
Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  İşletme mali belgelerini okuma ve iş planı hazırlama/değerlendirme
·  TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmış programlar kapsamında proje değerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje değerlendirmesi
·  Kalkınma ajansları mali destek programları ve programların uygulanma usulleri
·  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”ni imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir g&üüml;nde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece d&acırç;hil) kan ve kayın hışımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Değerlendirme süreçinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA ınternet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmis formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmislerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldüg&üüml; takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüg&üüml; takdirde adaylardan imzalı özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi g&üüml;nlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:
OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bağımsız değerlendiricilerin OKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüg&üüml; zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadim / SAMSUN” adresinde gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Üniversite ögretim üyeşi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de d&acırç;hil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türl&üüml; gider ve harcamaları, görevlendirme süresince OKA bütçeşinden karşılanacaktır.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısını, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Samsun Valimiz Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımlarıyla 02 Aralık 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ile "KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı"nin tanıtımı Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan takvim doğrultusunda il merkezlerimizde Sayın Valilerimizin katılımları ile bilgilendirme programları düzenlenecektir. Programlara ilişkin rehber ve detaylı açiklamalara tanıtım toplantısı sonrasında ınternet sitemizden ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programları

 

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralık 2013

Saat 14:00

Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

AMASYA

03 Aralık 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

04 Aralık 2013

Saat 14:00

Çörüm SMMMO Toplantı Salonu

TOKAT

05 Aralık 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu

 

Başvuru Rehberinde Düzeltme

Ajansımız tarafından 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılan Başvuru Rehberlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili düzeltme metni ekte yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almaları önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları
 
2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde aşağıdaki takvime uygun olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunanlara teşekkür eder, Ocak ayı için planlanan eğitimlerimizin başvuru süreçinin devam ettiğini hatırlatırız.

                                                        2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİM PROGRAMLARI

İl

Tarih

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Salonu

AMASYA

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EŞOB) Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

26 Aralık 2013 Perşembe

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

SAMSUN

26 Aralık 2013 Perşembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

SAMSUN

27 Aralık 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

TOKAT

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor!

2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde eğitimlerimize katılanların daha kaliteli proje sunduklarını ve başarılı olduklarını belirterek katılımlarınızı bekliyoruz. Not: Anketimiz İP kontrollü çalışmaktadır.Aynı İP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantıları 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. Açilişi konuşmalarını Sayın Valilerimizin yaptığı toplantılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, KOBİ temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantılarımızda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verilmiştir.
İlçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantıları ile il merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere ait tarih ve yer bilgilerine aşağıdaki takvimden ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi
AMASYA

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 03.12.2013 Salı 14:00 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Suluova 10.12.2013 Salı 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Merzifon 10.12.2013 Salı 14:30 Akif Gülle Kültür Merkezi
G&üüml;müshacıköy 11.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Kütüphanesi
Hamamözü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Milli eğitim Müdürl&üğü Toplantı Salonu
Taşova 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Göynüçek 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI      
Merkez 23.12.2013 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 08.01.2014 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
ÇORUM
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 04.12.2013 Çarsamba 14:00 SMMMO
Sungurlu 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Boğazkale 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Boğazkale Lisesi Toplantı Salonu
Laçin 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Dodurga 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Dodurga Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Osmancık 12.12.2013 Perşembe 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Kargi 12.12.2013 Perşembe 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Oğuzlar 13.12.2013 Cuma 14:30 Belediye Toplantı Salonu
Uğurludağ 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İskilip 17.12.2013 Salı 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayat 17.12.2013 Salı 14:30 Bayat Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Alaca 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu
Ortaköy 18.12.2013 Çarsamba 15:00 Kaymakamlık İrfan Tuna Toplantı Salonu
Mecitözü 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Mecitözü YİBO Konferans Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 07.01.2014 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
SAMSUN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 02.12.2013 Pazartesi 14:00 İl Özel İdaresi
Ondokuzmayıs 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bafra 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Alaçam 10.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Yakakent 10.12.2013 Salı 14:30 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu
Havza 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Vezirköprü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Belediye Atatürk İş Merkezi Toplantı Salonu
Tekkeköy 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kutlukent Düğün Salonu
Kavak 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Asarcık 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Çarsamba 17.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Ayvacık 17.12.2013 Salı 14:30 Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Terme 18.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Özel İdare Toplantı Salonu
Salipazarı 18.12.2013 Çarsamba 14:30 Ziraat Odası Toplantı Salonu
Ladık 20.12.2013 Cuma 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 27.12.2013 Cuma 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
TOKAT
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 05.12.2013 Perşembe 14:00 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonu
Turhal 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Belediye Kültür Merkezi- Yenişehir
Zile 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
Pazar 10.12.2013 Salı 10:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Artova 10.12.2013 Salı 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Yeşilyurt 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Sulusaray 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Sulusaray Lisesi Toplantı Salonu
Erbaa 12.12.2013 Perşembe 14:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Niksar 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Başçiftlik 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Şehit Murat Kılıç Lisesi Konferans Salonu
Almus 17.12.2013 Salı 10:00 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Reşadiye 17.12.2013 Salı 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımıyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye başkanları, KOBİ temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarı, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verildi.

 

Teknik Yardım Masası

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor 
Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”  kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla illerde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde Program Y&öüml;netim Birimi uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacaktır.
Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Teknik Yardım Masaları çalışma takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Yardım Masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
 İlgili Uzmanlar: Zeynep Güler Yıldızlı, Fatih Çatal, Dilem Koçak

İl

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Şubat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çörüm

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çörüm  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası Valilik Karşısı Kat:4 ÇÖRÜM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 İlkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatırım Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı C Blok Kat:2 TOKAT

 

İlgililere Duyrulur

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir. 

Amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulması olan Teknik Yardım Masaları için Amasya ilinin çalışma takvimi değişmiştir. 6-7 Şubat 2014 Perşembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Şubat 2014 Salı-Çarsamba g&üüml;nlerine ertelenmiştir.
Teknik Yardım Masamızın etkin çalışabilmesi amacıyla Amasya ilinde katılım sağlayacakların 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardım Masamızın gerçekleştirileceği Amasya Yatırım Destek Ofisi’nın adresi:
Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

İlgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Başlıyor 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi vermek amacıyla 7 -10 Haziran 2014 tarihleri arasında Başlangıç ve Eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Toplantıya yararlanıcı kurum/kuruluşları temsilen proje uygulamasında görev alacak en az 1(bir) personelin katılım sağlaması proje uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
İlgililere önemle duyurulur.
Toplantı takvimine ulaşmak ıçin tıklayınız

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına yönelik Başlangıç ve Eğitim toplantıları 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında sırasıyla Samsun, Çörüm, Amasya ve Tokat İllerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yararlanıcılara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak ıçin 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

2014 Kobi Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1 Yayınlanmıştır 

Kazanan Projeler
Uygulama Dökümanları

Uygulama dokümanlarina ulasmak için 

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri; yenilenebilir enerji kaynaklari (Hidrolik, rüzgâr, günes, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akinti enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklari) ile lisanssiz elektrik üretimine yönelik yatirimlari desteklemektir.
Toplam kaynak: 7.000.000 TL
Asgari destek tutari: 50.000 TL
Azami destek tutari: 750.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklifi Çağrısı İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2014 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi için 7.000.000 TL ve KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin KAYS üzerinden son basvuru tarihi 28/02/2014 Cuma günü ve saat 23:50’dir. Yapilan basvurunun sistemden alinan çiktisi ve basvuru aninda istenen diger tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile asagida belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
 

Haber ve Duyurular

 

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan

KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan
KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi Bagimsiz Degerlendirici Görevlendirilmesine Iliskin Ilan 
Son Basvuru Tarihi: 7 Subat 2014
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 2014 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve basvuruda bulunmak istedikleri mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlarda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir:
·         AR-GE Yatirimlari
·         Yenilenebilir Enerji
·         Imalat Sanayi
·         Kamu Yatirimlari
·         Isletme Yöneticiligi
·         Isletme Koçlugu
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarinin Kullanimi
·         Atiktan enerji üretimi
·         Enerji verimliligi
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarinin kullanimi
·         Kalite Güvence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarima Dayali Sanayi
·         Tarimsal Ürün Isleme ve Paketleme
·         Marka Olusturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri Ile Ilgili Alanlar
·         Uluslararasi Ticaret (Ihracat ve Ithalat)
·         Is Kurma ve Gelistirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttirma
·         Girisimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         Imalat Sanayi
·         Ürün Tasarimi ve Gelistirme
·         Saglik, Egitim, Tekstil, Turizm, Gida, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danismanlik
·         Gida Isletmeleri
·         Tekstil Isletmeleri
·         Pazarlama ve Tanitim
·         AR-GE ve Yenilik
·         Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi
·         Teknoloji Transferi ve benzeri tecrübe alanlari
Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  Isletme mali belgelerini okuma ve is plani hazirlama/degerlendirme
·  TÜBITAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanligi tarafindan uygulanmis programlar kapsaminda proje degerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje degerlendirmesi
·  Kalkinma ajanslari mali destek programlari ve programlarin uygulanma usulleri
·  Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi bes proje degerlendirebileceklerdir. OKA, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile OKA arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin OKA internet sitesinden de ulasabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayit yaptirarak kullanici adi ve sifre almalari gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarindan sisteme giris yaparak özgeçmis formatini doldurmali ve OKA tarafindan ilan edilmis olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi” ve “KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi” için bagimsiz degerlendirici olmak üzere basvuru yapmalidirlar. Basvuru sirasinda özgeçmise ek olarak bazi kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarina gerek bulunmamaktadir. Basvurular sadece çevrimiçi olarak alinacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica bagimsiz degerlendirici adaylarindan degerlendirme tarihlerine iliskin hangi günlerde çalisabileceklerini gösteren bir uygunluk beyani talep edilecektir. Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarina göre yapilacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
OKA tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bagimsiz degerlendiricilerin OKA bünyesinde olasi çalisma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Gerekli görüldügü zaman çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, OKA tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere degerlendirme ücreti ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Üniversite ögretim üyesi olan bagimsiz degerlendiriciler için de ayni sartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapilacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince OKA bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2014 Yili Teklif Çagrisini, Yönetim Kurulu Baskanimiz ve Samsun Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY’un katilimlariyla 02 Aralik 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programi" ile "KOBI’lere Yönelik Yenilikçi Yaklasimlar Mali Destek Programi"nin tanitimi Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilecektir. Ayrica asagida yer alan takvim dogrultusunda il merkezlerimizde Sayin Valilerimizin katilimlari ile bilgilendirme programlari düzenlenecektir. Programlara iliskin rehber ve detayli açiklamalara tanitim toplantisi sonrasinda internet sitemizden ulasilabilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programlari

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralik 2013

Saat 14:00

Samsun Il Özel Idaresi Toplanti Salonu

AMASYA

03 Aralik 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Egitim Fakültesi Toplanti Salonu

ÇORUM

04 Aralik 2013

Saat 14:00

Çorum SMMMO Toplanti Salonu

TOKAT

05 Aralik 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplanti Salonu

 

Başvuru Rehberlerinde Düzeltme

Ajansimiz tarafindan 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda kamuoyu ile paylasilan Basvuru Rehberlerinde düzenleme yapilmasina ihtiyaç duyulmustur. Ilgili düzeltme metni ekte yer almaktadir. Basvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almalari önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

2014 Yenerji Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1 Yayınlanmıştır

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri sunlardir;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Toplam kaynak: 6.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 500.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi 

Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: koa2013@oka.org.tr • oka.ka.gov.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
Öncelik 2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 6.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL)ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : oka.ka.gov.tr

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Teklif Çagrisi Bagimsiz Degerlendirici Ilani 
Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

 

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : oka.ka.gov.tr

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı İle İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasidir.
Toplam kaynak: 2.000.000 TL
Asgari destek tutari: 40.000 TL Azami destek tutari: 200.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

[TR83/2013/SOSYAL]

 

KAYS üzerinden basvuru yapmak için tiklayiniz…

Basvuru kilavuzu için tiklayiniz…

Bilgilendirme takvimi için tiklayiniz…

 

Iletisim

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • oka.ka.gov.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

[TR83/2013/SOSYAL]
Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • oka.ka.gov.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 04 Aralik 2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisini kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çagrisi kapsaminda kar amaci gütmeyen bütün kurum ve kuruluslari hedefleyen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi" ve "Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi"nin il merkezlerinde uygun basvuru sahipleri, basvuru kosullari ve bütçe miktarlari hakkinda yapilacak tanitim ve bilgilendirme toplantilari asagida belirtilen takvime uygun olarak gerçeklestirilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

IL

TARIH VE SAAT

YER

ÇORUM

04 Aralik 2012 Saat 11:00

Çorum SMMM Konferans Salonu

SAMSUN

05 Aralik 2012  Saat 10:00

Samsun SMMM Konferans Salonu

AMASYA

11 Aralik 2012 Saat 10:30

AÜ Teknoloji Fakültesi Konferans Salonu

TOKAT

12 Aralik 2012 Saat 14:00

Süleyman Demirel Toplanti Salonu

NOT: Programlara iliskin rehberler ve detayli açiklamalar daha sonra internet sitemizde duyurulacaktir.

 

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Degerlendirici Ilani

Kalkinma Ajansimiz 04 Aralik 2012 tarihi itibariyle“Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 18 Mart 2013 – 14 Nisan 2013 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi

Kamu binalarinin engelli erisimine açilmasina yönelik altyapi faaliyetleri

Engellilerin erisebilecegi nitelikte parklar/otoparklar yapilmasi,

Engellilerin kullanimina uygun yürüyüs parkurlarinin kurulmasi,

Okullarin engelli ögrencilere uygun hale getirilmesi,

Görme engellilerin kullanimina elverisli kütüphane düzenlenmesi,

Engelli bireylerin kullanimina yönelik tasarlanmis spor kompleksleri/tesisleri kurulmasi,

Toplu tasima araçlarinin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (rampa, sesli ve görsel uyari, özel koltuk v.b.),

Duraklarin engellilerin kullanimina uygun hale getirilmesi (duraklarin ulasilabilir güzergâhta seçilmesi, sesli ve görsel uyari sistemi ile fiziksel sartlarinin engelli ihtiyaçlari dogrultusunda iyilestirilmesi v.b.),

Sehir içi yollar ve kaldirimlarin engelli kullanimina yönelik yeniden düzenlenmesi,

Trafik sinyalizasyon sisteminin engelli bireylere uygun tasarlanmasi,

Üst ve alt geçitlerin engellilerin erisimine uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylere yönelik rehabilitasyon merkezlerinin kurulmasi/ güçlendirilmesi,

Zihinsel ve fiziksel engelli bireylere yönelik sosyal faaliyetler yürütebilecekleri atölyeler/tesisler kurulmasi,

“Engelsiz Kent” olusturmak amaçli altyapi çalismalarinin güçlendirilmesi,

Kamu kurum ve kuruluslarinin web sayfalarinin görme engellilere uygun hale getirilmesi,

Engelli bireylerin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezleri kurulmasi,

Engelli bireylerin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Engelli ögrencilerin uzaktan erisebilecegi egitim programlarinin olusturulmasi,

Üretime ve sosyal hayata daha fazla katilmalarini saglayacak sekilde belirlenen dezavantajli gruplara yönelik egitim merkezi veya atölyelerinin olusturulmasi,

Dezavantajli gruplar ve ailelerine yönelik toplum destek merkezlerinin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin hizmetlere erisimini kolaylastirmak amaciyla elektronik veri bankalari olusturulmasi ve bilgi teknolojileri tabanli yardim organizasyon programlari ve barkod ve SMS sistemleri kullanilan yardim lojistik merkezleri olusturulmasi,

Dezavantajli gruplara yönelik siddet önleme ve izleme merkezlerinin kurulmasi,

Kadin Çalismalari ve Egitim Merkezi Kurulmasi,

Kirsal kesimlerden kente göç edenler basta olmak üzere, sosyal dislanma riskiyle karsi karsiya olanlara yönelik altyapi tesisleri,

Tanimlanan dezavantajli gruplari konu edinen sosyal bütünlesmeye yönelik kültürel ve sportif alanlarin kurulmasi,

Madde bagimlilarinin rehabilitasyonu ve sosyal hayata dâhil olmalarini saglayacak merkezlerin kurulmasi,

Sokakta çalisan çocuklarin egitim sistemine tekrar kazandirilmasina yönelik merkezlerin açilmasi,

Yaslilar için sosyallesebilecekleri hobi kültür, sanat etkinliklerinin düzenlenebilecegi merkezlerin kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin istihdam edilebilirliklerini artirmak amaçli kariyer ve mesleki egitim merkezi kurulmasi,

Dezavantajli gruplarin ürettikleri ürünlerin pazarlanmasina yönelik satis merkezlerinin kurulmasi,

Meslek edindirme ve üretim atölyelerinin olusturulmasi,

Is gelistirme merkezleri ve kuluçka merkezi benzeri yapilarin olusturulmasi,

Kadinlarin ekonomik ve sosyal hayata katilimlarini artirmak için; bu kesime yönelik mesleki egitim altyapisinin gelistirilmesi,

Kadinlarin isgücüne ve istihdama katilimlarinin artirilmasi amaciyla çocuk ve diger bakim hizmetlerine erisimleri kolaylastirici altyapinin gelistirilmesi,

vb. konularda deneyimli olmak

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme

Yerel ve ulusal düzeyde engellilerin sosyal hayata tam ve aktif katilimlarina odaklanan yeni modeller gelistirilmesi,

Engellilerin politik, kültürel, ekonomik ve sosyal alanlarda karar alma süreçlerine katilim oraninin artirilmasi,

Engellilerin bagimsiz olarak sosyal yasama katilmalarini saglayacak hizmetlerin saglanmasi ve aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin gelistirilmesi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin artirilmasi,

Engellilerin saglik hizmetlerine erisimlerinin kolaylastirilmasi,

Sosyal, kültürel, ekonomik ve politik hayatta engellilerin tam katilimlarinin saglanmasi için farkindalik artirilmasi,  

Engellilerin istihdami ve sürdürülebilir kar amaçli faaliyetlere katilimlarinin tesvik edilmesi (Piyasa kosullarina uyumlu olan ve engelliler için mesleki egitim içeren faaliyetler),

Engellilerin spor faaliyetlerine katilimlarinin artirilmasi,

Davranissal degisimi, medya, sanat, kültür ve bilimsel yöntemlerle, engellilere yönelik olumsuz davranislar, tutumlar ve inançlar hakkindaki bilinç düzeyinin artirilmasi,

Sosyal, ekonomik ve siyasal alanlarda kadin-erkek esitliginin saglanmasina yönelik faaliyetler,

Isyerlerinde ayrimcililigin önlenmesine yönelik bilinçlendirme çalismalari,

Kadinlarin isgücüne katilimlarinin tesvik edilmesine yönelik kültürel engellerle mücadele konusunda farkindalik ve duyarlilik artirma, bilgilendirme ve tanitim faaliyetleri,

Kadina yönelik siddetin engellenmesine yönelik farkindalik ve bilinç artirma çalismalari,

Hasta ve yasli bakimi hizmetlerinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Huzurevlerinde kalan yaslilara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Koruyucu aile uygulamasinin yayginlastirilmasina yönelik faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru genç ve çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki gençler ve çocuklarin istihdam edilebilirligini artirici faaliyetler,

Suça bulasmis, suç isleme egilimi bulunan, suça sürüklenen veya suç magduru çocuklar ile madde bagimliligi vb. nedenlerle risk altindaki genç ve çocuklara yönelik sosyal içerme faaliyetleri,

Mesleki egitim almis kisilerin çalisma hayatina girmelerini kolaylastiracak aglar kurulmasi,

Kayitli istihdamin tesvik edilmesine yönelik çalismalar yapilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu meslek/beceri alanlarinda egitim, yeniden egitim,

Mevsimlik tarim isçilerinin alabilecegi hizmetlerin (barinma, saglik, temizlik, egitim vb.) isçilerin cografi ve mevsimlik takvimlerine uygun esnek ve geçici bir sekilde sunulmasinin saglanmasi,

vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi, ortagi, mensubu veya sorumlusu olduklari isletmelere ve kuruluslara iliskin projeleri degerlendiremezler.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla 25 (yirmibes) proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinhttp://portal.kays.kalkinma.gov.tr/ web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden en geç 25 Ocak 2013 Cuma Saat: 17.00’ye kadar kayit yaptirarak tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrica basvurusu kabul edilen adaylarla sözlesme imzalama asamasinda özgeçmislerinde belirttikleri egitim ve deneyim durumlarini gösterir belgelerin asillari talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak belirlenen kisilere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : oka.ka.gov.tr

 

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Proje Teklif Çağrısı

Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi (Referans Numarasi: TR83/2013/SOSYAL) ve
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi ( Referans Numarasi: TR83/2013/KÖA)
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2013 yili bütçesinden finanse edilmek üzere Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 04.12.2012 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 8.000.000 TLolup, Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 2.000.000 TL ve Altyapi Mali Destek Programi için6.000.000 TL öngörülmüstür.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 200.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %90’indan fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 500.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 04/03/2013 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : oka.ka.gov.tr

2013 Yıl Teklif Çağrısı ile İlgili Önemli Hatırlatma

2013 Yili Teklif Çagrisi basvurularinin kabulü için son tarih 04.03.2013 saat 17:00’dir. Bu nedenle; KAYS üzerinden online olarak yapilan ancak Orta Karadeniz Kalkinma Ajansina matbu olarak ulastirilmayan basvurular kabul edilmeyecektir. Ayni sekilde KAYS üzerinden yapilmayan ve baska bir formatta Ajansa sunulan basvurular da kabul edilmeyecektir. KAYS üzerinden doldurularak çiktisi alinan proje basvurulari, kapali zarf içinde taahhütlü posta yoluyla, kargo sirketiyle veya elden (elden teslim eden kisiye, imzali ve tarihli bir Alindi Belgesi verilir) asagidaki adrese yapilir. ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI Kale Mahallesi, Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim/ SAMSUNBaska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir. Basvuru zarfinin üstüne sistem tarafindan verilen çikti yapistirilmali veya Geçici Basvuru Kodu ve Program adi ve referans Numarasi, “BASVURU SAHIBININ UNVANI” ile “AÇILIS OTURUMUNA KADAR AÇILMAMALIDIR” ibareleri açik bir sekilde yazilmalidir. Basvurular 1 (bir) asil ve 2 (iki) suret olarak teslim edilmelidir. Bu dosyalardan Basvuru Formunda yer alan Basvuru Sahibinin beyani ile Bütçe imzalanmali, diger belgeler ise paraflanarak sunulmalidir. Asil, kirmizi renkli dosyaya; suretler ise mavi renkli dosyalara yerlestirilmelidir. Ayrica dosyalar hazirlanirken sirasiyla Basvuru Formu, rehberde belirtilen siralamasina göre diger ekler ve destekleyici belgeler seklinde siralanmalidir. Basvurularin hazirlanmasi sirasinda, ilgili belgelerin idari kontrol listesinde verilmis olan siralama dikkate alinarak delinmis bir sekilde asil ve yedek dosyalara yerlestirilmesine dikkat edilmelidir. Belgeleri hiçbir sekilde zimbalamayiniz, poset dosya içine koymayiniz ve belgeler arasinda ayiraç kullanmayiniz. Lütfen sadece Basvuru Formu, doldurulmasi gereken matbu ekler ve 2.2.1. bölümünde belirtilen destekleyici belgelerin Bagimsiz Degerlendirici ve Degerlendirme Komitesi üyelerine ulastirilacagini dikkate aliniz. Bu dokümanlarin proje ile ilgili tüm bilgiyi içeriyor olmasi azami önem tasimaktadir. Ilave hiçbir ek gönderilmemelidir.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Proje Başvuru Detayları

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 04 Mart 2013 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle basvurusu kabul edilen toplam proje sayisi Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için 78 ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için 45 olarak gerçeklesmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan toplam 78 adet proje basvurusunun 13 adedi Amasya, 19 adedi Çorum, 22 adedi Samsun ve 24 adedi de Tokat iline aittir.
Toplam hibe miktari 2 Milyon TL olan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için yapilan basvurularda toplam 11.217.288,06 TL tutarinda bütçe planlanmis ve8.764.940,51 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 2.185.339,48 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 1.781.331,09 TL hibe talep edilmistir. Toplam 13 adet projenin 4 tanesi Merkez, 5 tanesi Merzifon’dan sunulurken Suluova, Gümüshaciköy, Tasova ve Hamamözü’nden 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Çorum’dan yapilan 19 adet basvurunun 9 tanesi Merkez’den olmak üzere, Alaca ve Bayat’tan 3’er ve Sungurlu ve Ugurludag’dan 2’ser basvuru alinmistir. Çorum genelinde hazirlanan 2.732.324,65 TLbüyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.091.958,25 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 22 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 10 tanesi Ilkadim, 4 tanesi Atakum, 3 tanesi Bafra’dan sunulurken Asarcik, Alaçam, Tekkeköy, Çarsamba ve Ondokuzmayis’tan 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. Toplam proje büyüklügü 3.041.957,14 TL olup Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 2.456.202,53 TL olmustur.
Tokat’tan 24 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 3.257.666,79 TL ve talep edilen hibe miktari 2.435.448,64 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 10 adet projenin sunuldugu ilimizde Erbaa ve Resadiye’den 3’er adet, Basçiftlik ve Niksar’dan 2'ser adet, Almus, Artova, Sulusaray ve Zile’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için yapilan toplam 45 adet proje basvurusunun 8 tanesi Amasya, 9 tanesi Çorum, 16 tanesi Samsun ve 12 tanesi de Tokat iline aittir.
6 Milyon TL bütçeli Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden yapilan basvurularda toplam 20.932.025,44 TL tutarinda bütçe planlanmis ve 12.584.164,15 TL Ajansimizdan talep edilmistir. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir.
Iller bazinda bir analiz yapildiginda Amasya ilinden 4.454.627,12 TL büyüklügünde hazirlanan projeler için Ajansimizdan 2.700.970,34 TL hibe talep edilmistir. Toplam 8 adet projenin 6 tanesi Merkez’den olmak üzere 1’er tanesi de Merzifon ve Suluova’dan sunulmustur.
Çorum’dan yapilan 9 adet basvurunun 4 tanesi Merkez’den olmak üzere, Ugurludag, Sungurlu, Ortaköy, Laçin ve Osmancik’tan ise 1’er adet proje basvurusu yapilmistir. Çorum genelinde hazirlanan3.673.708,22 TL büyüklügündeki projeler için ise Ajansimizdan 2.136.810,50 TL hibe talep edilmistir.
Samsun’dan 16 adet basvuru yapilmistir. Bu basvurularin 8 tanesi Ilkadim, 2’ser tanesi Bafra ve Atakum’dan sunulurken Tekkeköy, Canik, Ondokuzmayis ve Salipazari’ndan ise 1’er adet proje Ajansimiza sunulmustur. 8.610.412,99 TL büyüklügünde projelerin sunuldugu Samsun’da Ajansimizdan talep edilen hibe miktari 4.790.127,83 TL olmustur.
Tokat’tan 12 adet basvuru yapilmis olup toplam proje büyüklükleri 4.193.277,11 TL ve talep edilen hibe miktari 2.956.255,48 TL olarak gerçeklesmistir. Merkez’den 3 adet projenin sunuldugu ilimizde Niksar ve Turhal’dan 2’ser; Artova, Almus, Erbaa, Sulusaray ve Resadiye’den 1’er adet proje basvurusu yapilmistir.
Böylece Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler ve Gezici geçici isçilerin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasini amaçlayan Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Ajansimizin planladiginin yaklasik 4,4 kati büyüklügünde talep gelmistir.
TR83 Bölgesi’nde Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlerin kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesini amaçlayanDezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için ise Ajansimizin planladiginin yaklasik 2,1 kati büyüklügünde talep gelmistir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari’na gösterilen ilgiden dolayi bölgemizdeki tüm kurum ve kuruluslarimiza tesekkür ederiz.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 04 Aralik 2012 tarihinde kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari” dahilinde sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma ulastigi tarih) itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme ve Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programlari için hazirlanan sözlesmeye davet takvimleri eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sözleşmeleri İmzalandi

30 Nisan 2013 tarihinde sonuçlari kamuoyuna duyurulan “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi” kapsaminda basarili olan projelerle sözlesmeler imzalanip uygulama süreçleri baslamistir.
Altyapi Programi kapsaminda dezavantajli gruplarinkentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesine yönelik ve Sosyal Içerme Programi kapsaminda ise yine dezavantajli gruplarin firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasina yönelik projelere destek verilmektedir.
Sözlesmesi imzalanan proje sahiplerine ve ortaklarina uygulama sürecinde basarilar dileriz.

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Karikatür Sergisi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda yürütülen TR83/13/SOSYAL/066 referans numarali “Siddete Dur !!! De Hayatin Degissin…” Projesikapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari” konusunda kadinlarimizi bilinçlendirmek, farkindalik yaratmak ve basinin dikkatini projeye çekmek amaciyla, karikatür kursuna katilan ögrencilerin çalismalarinin yer alacagi karikatür sergisi 22.11.2012 tarihinde saat 11:00’de Samsun Il Özel Idaresi Kültür ve Sanat Galerisinde (Bölge Idare Mahkemesi alti) düzenlenecektir

“Şiddete Dur!!! De Hayatin Değişsin…” Projesi Kapsamında Tiyatro Gösterileri Düzenlenecektir

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2013 Yili Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Il Özel Idaresi tarafindan yürütülen ”Siddete Dur!!! De Hayatin Degissin…” Projesi kapsaminda ülkemizin en önemli sorunlarindan birisi olan “Kadina Siddet ve Kadin Haklari ” konusunda farkindalik yaratmak ve duyarliligi arttirmak amaciyla Atakum, Ilkadim, Canik ve Tekkeköy ilçelerinde asagida belirtilen yer ve tarihlerde “3. Sayfadan Kadin Hikayeleri” adli tiyatro oyunu ücretsiz olarak gösterime sunulacaktir.
Kamuoyuna duyurulur.
1. GÖSTERI  
Tarih: 26.01.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Atakum Belediyesi Kültür ve Eglence Merkezi Küçük Salon
2. GÖSTERI
Tarih: 09.02.2014 Pazar
Saat: 18.30
Yer: Ilkadim Gazi Sahnesi
3. GÖSTERI
Tarih: 17.02.2014 Pazartesi
Saat: 18.30
Yer: CKM Necip Fazil KISAKÜREK Konferans Salonu
4. GÖSTERI
Tarih: 26.02.2014 Çarsamba
Saat: 18.30
Yer: Tekkeköy Belediyesi Dügün Salonu

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

2013 Yılı Mali Destek Programları Sıkça Sorulan Soruları Yayınlanmıştır

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 04.12.2012 tarihinde 2013 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi” Mali Destek Programlarina iliskin olarak ajansimiza iletilen sorular Sikça Sorulan Sorularbasligi altinda yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2013 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

4 Aralik 2012 tarihinde ilan edilen “Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi” ve “Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan basarili proje listeleri programlar bazinda  Ekte sunulmustur.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi için Amasya’dan 8, Çorum’dan 9, Samsun’dan 16 ve Tokat’tan 12 adet proje olmak üzere 45 adet proje basvurusundan toplam 26 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 26 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 4, Samsun’dan 11 ve Tokat’tan 6 proje basarili olmustur.
Altyapi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 20.932.025,44 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 12.584.164,15 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 60 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 10.908.545,18 TL ve destek talebi de 6.075.359,07 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 68 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 1.411.265,02 TL, Çorum’dan basarili olan 4 projenin toplam destek miktari 634.609,27 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 11 projenin toplam destek tutari 2.749.564,52 ve Tokat ilinin basarili 6 projesinin toplam destek tutari 1.279.920,26 TL’dir.
Dezavantajli Gruplara Yönelik Sosyal Içerme Mali Destek Programi için Amasya’dan 13, Çorum’dan 19, Samsun’dan 22 ve Tokat’tan 24 adet proje olmak üzere toplam 78 adet proje basvurusu alinmis ve 28 tanesi basarili olmustur. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 5, Çorum’dan 8, Samsun’dan 7 ve Tokat’tan 8 proje basarili bulunmustur.
Sosyal Içerme mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi 11.217.288,06 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 8.764.940,51 olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir. Basarili olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.448.834 TL ve destek talebi de 1.924.640,93 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 78 olarak ortaya çikmistir.
Ajans destek miktarinin illere göre dagilimi ise; Amasya’dan basarili olan 5 projenin toplam destek miktari 304.998,80 TL, Çorum’dan basarili olan 8 projenin toplam destek miktari 630.169,72 TL, Samsun ilinden basarili bulunan 7 projenin toplam destek tutari 466.004,44 ve Tokat ilinin basarili 8 projesinin toplam destek tutari 523.467,95 TL’dir.
Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, daha sonra bu sayfada yayinlanacak takvim dogrultusunda, talep edilecek belgelerle birlikte kurum/kurulusu temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ajansimiza müracaat etmeleri gerekecektir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerimize tesekkür ederiz.

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali ...

KOBI’lerin basvurabildigi programin genel amaci;
TR83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi, Ar-Ge ve Inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasidir.
Toplam Kaynak: 15.000.000 TL
Asgari destek tutari: 30.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısıi İlani

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür. 
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir. 

Haber ve Duyurular

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011ikg@oka.org.tr ve 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/KOBI) ile Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi (TR83/2011/IKG) Basvurulari Sona Erdi 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Proagrama Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,

Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründe uygulama, yönetim ve egitimi,  

Uluslararasi ticaret,

Finansman,

ARGE, yenilik, inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,

Kümelenme, network ve ag olusumu,

Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme,

Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,

Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,

Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri,

Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,

Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,

Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,

Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugu mesleki/beceri alanlari,

Isyerlerinde is basinda egitim,

Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,

Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendi isini kurmaya tesvik eden faaliyetler,

Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,

Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirme hizmetleri,

Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,

Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,

Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,

Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,

Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,

Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,

Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,

Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,

Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,

Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,

Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinoka.ka.gov.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : oka.ka.gov.tr

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlari Açiklandi!
27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

2011 Yılı KOBİ Programı Kataloğu Yayinlanmştır

Ajansimiz tarafindan “TR 83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi,Ar-Ge ve inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasi” amaciyla uygulanan “2011 Yili KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 65 projeden 60 tanesi (Uygulama yüzdesi: 92,30 ) basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 5 adet projenin destek sözlesmesi yararlanicilarin gerekçeli talepleri ve Yönetim Kurulu kararlarina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir.
Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 60 projeye Ajans tarafindan toplam 12,5 milyon TL (Gerçeklesme orani: %88,71) mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 15.5 Milyon TL (Gerçeklesme orani: %98,78)  es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 27.7 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Bu çalismada mali destek programi kapsaminda uygulanan projelerin faaliyetleri ve çiktilarina iliskin özet bilgiler sunulmustur.

2011 Yılı İnsan Kayanaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi ve kadin ve/veya genç issizlik oranlarinin azaltilmasi,
2. Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi amaciyla insan kaynaklarinin gelistirilmesi,
3. Engellilerin toplumsal yasamin bir parçasi olmasinin saglanmasidir
Toplam kaynak: 3.000.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 150.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yili Proje Teklif Çagrisi Ilani
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

 

Haber ve Duyurular

 

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/KOBI) ile İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı (TR83/2011/IKG) Başvuruları Sona Erdi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 26 Eylül 2011 tarihinde kamuoyuna duyurulan “KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI” ile “INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI”na yapilan proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 26 Aralik 2011 Pazartesi günü saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayilari su sekildedir:
KOBI’LERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DIS TICARETIN GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 317 adet
INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI: 117 adet
Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Zamaninda Ajansa ulasmis olan basvurular ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarinda bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile teknik ve mali degerlendirme asamalarinda degerlendirilecektir.
2011 yili teklif çagrisi kapsaminda Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan yürütülen mali destek programlarimiza gösterilmis olan ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren bütün kurum, kurulus, firma ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşme İmzalamaya Hak Kazanan Başvuru Sahiplerine Duyuru

“Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahipleri için sözlesme dokümanlari ekte yer almaktadir.
Ayrica, asagida yer alan hususlarin tekrar belirtilmesinde yarar görülmektedir.
·         Adresinize gönderilen resmi sözlesme davet yazisi ekinde yer alan belgeleri hazirlayarak internet sitemizde ilan edilen tarihte sözlesme imzalamak üzere müracaat edilmesi,
·         Kurum/kurulusunuzu temsil ve ilzama yetkili imza sirkülerinde yer alan yasal temsilcilerinizin sözlesme imzalanirken Ajansimizda hazir bulunmalari,
·         Müsterek temsilin öngörüldügü durumlarda yasal temsilcilerin birlikte sözlesme imzasina gelmeleri,
·         Projede ortak bulunmasi halinde proje ortaklari adina da
1.    Vergi Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
2.    SGK Prim Borcu Olmadigini Gösterir Belgenin
3.    Mali destegin %3’ü ve üzerinde haciz borcu bulunmadigina iliskin Beyanin sunulmasi,
gerekmektedir.
Sözlesme süreci ile ilgili taleplerinizi asagidaki iletisim bilgileri araciligi ile Ajansimiza iletebilirsiniz.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi
Program Yönetim Birimi
Telefon : +90 (362) 431 24 00
Faks       : +90 (362) 431 24 09
e-posta : 2011kobi@oka.org.tr
Adres : Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN

OKA Tarafından Desteklenen “Merzifon Sanayii Ortak Kullanım Alanları” Projesi Açılış Toplantısı Gerçekleştirildi

Merzifon Sanayisinin ihtiyaç duydugu nitelikli isgücü ihtiyacinin karsilanmasi amaciyla mesleki egitimden ayrilmis, mesleki egitim almamis orta ögretim mezunu ve meslek lisesi ögrencilerinden olusan 48 gencin pratik egitimle desteklenerek mesleki yetkinliklere göre egitilmesini amaçlayan projenin açilis toplantisi 7 Mayis 2012 tarihinde Merzifon Halk Egitim Merkezi Toplanti salonunda, Merzifon Kaymakami Sayin Mehmet Fatih GEYIM, Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet Kadri AYDINLI,  OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve pek çok misafirin katilimi ile gerçeklestirildi.
Toplam proje bütçesi 114.366,60 olan “Merzifon Sanayii Ortak Kullanim Alanlari” projesi için Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi destegi %89,99 oran ile 102.918,50’ dir.
Merzifon Kaymakamligi tarafindan yürütülen proje ile Uzmanlasmis Meslek Edindirme Merkezleri Projesi (UMEM) merkezi olan Merzifon Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi’nin talassiz sekillendirme (kaynak) atölyesi ve endüstriyel bakim (PLC ve pnömatik) atölyesine gerekli makine ekipman ve sarf malzemesi alimi gerçeklestirildikten sonra 48 gencin kaynakçilik ve endüstriyel bakim konularinda egitilmesi saglanacaktir.
Egitimlerin verildigi kurumunu (UMEM) özel yapisi sayesinde egitime katilacak gençlere günlük iase ödemesi de yapilabilecektir.
Egitimlerin tamamlanmasinin ardindan Merzifon OSB’de bulunan firmalarda, teorik egitimini tamamlayan gençlerin staj yapmasina imkan saglanacak ve bu dönemde stajyer ögrenciler proje ekibi tarafindan sürekli izlenecek ve bu gençlerin staj yaptiklari firmalarda istihdam edilmeleri için girisimlerde bulunulacaktir.
Proje kapsaminda mesleki egitim alan gençler ayrica, KOSGEB tarafindan onayli girisimcilik egitimi alacaklar ve böylece kendi islerini kurmak isteyen gençlerin KOSGEB desteklerinden yararlanmalarinin önü açilmis olacaktir.
Açilis toplantisinin ardindan Merzifon’un tarihi ve turistik potansiyelini yerinde görmek amaciyla Merzifon Kaymakami Sayin Fatih GEYIM ve Merzifon Belediye Baskani Sayin Mehmet KADRI ve OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan ilçenin turizm potansiyeli olan yerlerine ziyaretler gerçeklestirilmistir.

OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantısına Katildi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN tarafindan 05.06.2012 tarihinde Il Genel Meclisi Toplanti Salonu’nda gerçeklestirilen Samsun Il Genel Meclisi Haziran ayi 2. Birlesim toplantisinda Ajans faaliyetleri hakkinda bilgilendirme sunumu gerçeklestirildi.
Yeterli çogunlugun saglanmasi ile Meclis Baskani Sayin Mustafa KARAKURT’un baskanliginda gerçeklestirilen Il genel meclisi toplantisinda, gündem maddelerinin görüsülmesinin ardindan Sayin ÖZEN’in bilgilendirme sunumu ile devam edildi ve gündem disi görüsmeler ile toplanti son buldu.
Toplantida OKA Genel Sekreteri tarafindan Ajansin gerçeklestirdigi mali destek programlarindan, güdümlü proje kapsaminda desteklenen Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nden, Ajans tarafindan yürütülen AB projelerinden, bölgede saglanan isbirliklerinden, teknik destek programindan, 2012 yilinda yürütülmeye baslanan “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda yürütülen projeler hakkinda detayli bilgi verildi.

Yeşilırmak Havzası Kırsalında Odundışı Orman Ürünleri Farkındalığı KORUP Projesi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan Insan Kaynaklari Gelistirilmesi Mali Destek Programi tarafindan desteklenen KORUP Projesi kapsaminda 25 Haziran 2012 tarihinde “Odundisi Orman Ürünleri, TR83 Bölgesi ve Türkiye Ekonomisindeki Yeri” Konulu çalistay Amasya ilinde çok sayida farkli aktörün katilimiyla gerçeklestirilmistir. Çalistay’da sabah bir oturum ve ögleden sonra bir oturum olmak üzere toplam 2 oturum yapilmistir. OGM ODOÜ ve Hizmetler Daire Baskani Fuat Sanal, Ege Ihracatçilar Birligi Baskani Nurettin Tarakçi, HASIAD Yönetim Kurulu Baskani ve Gülteks Yönetim Kurulu Baskani Gülay GÜL, OGM ODOÜ ve Hizmetler Dairesi Bitkisel Ürünler Sb. Müdürü, KTÜ Orman Fakültesi Dekan Yardimcisi Prof.Dr. Salih TERZIOGLU,Amasya Orman Bölge Müdürlügü Bölge Müd Yardimcisi Salim SIGIRCI, OGM ODOÜ ve Hizmetler Sb.Md. Basar BAKIRCI ile OGM Orman Idaresi ve Planlama Dairesi Baskani Rüstem KIRIS konusmaci olarak katilmistir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Planlama, Programla ve Koordinasyon Uzmani Meltem YILMAZ, Izleme Degerlendirme Birim Baskani Hakan EROGLU, Amasya Yatirim Destek Ofisi Koordinatörü Erdin GÜDEN toplantiya ajansi temsilen katilmislardir.  
Çalistayda ODOÜ ürün çesitliligi, gelir getirici ürünler, koruma kullanma, girisimcilik ve bilimsel arastirmalarin ODOÜ gelecegi tartisilmis, planlama faaliyetlerinin önemi vurgulanmistir.

Perakende Satiış Temsilcisi Akademisi Projesi Kursiyerleri Derslere Başladı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Egitim Vakfi tarafindan yürütülen “Perakende Satis Temsilcisi Akademisi Projesi”nin açilis toplantisi 03.07.2012 Sali günü Samsun TSO Davut ALTAN Meclis Toplanti Salonu’nda gerçeklestirildi.
Toplanti Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Sayin Salih Zeki MURZIOGLU’nun açilis konusmalari ile baslayip Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN’in Ajans faaliyetleri ve proje hakkindaki bilgilendirme sunumu ile devam etti.
Proje kapsamindaki egitimler, projenin açilis toplantisinda, Fatih Üniversitesi Isletme Bölümü Ögretim Üyesi Doç.Dr.Halil ZAIM’in Insan Kaynaklari Yönetimi konusundaki ilk dersi ile basladi
Ondokuz Mayis Üniversitesi’nin proje ortagi oldugu toplam 71.431,53 TL bütçeli söz konusu proje kapsaminda genç ve/veya kadinlarin isgücü piyasasina katilimlarinin tesvik edilmesiyle istihdam edilebilirliklerinin artirilarak, Samsun reel piyasasinda en çok eleman ihtiyaci duyulan perakende satis temsilcisi alanina kazandirilacak nitelikli elemanlarin isgücü piyasasina dâhil edilmesi ve böylece kadin ve/veya genç issizlik oraninin azalmasina katki saglanmasi hedeflenmektedir. Bu amaca yönelik olarak, genç ve/veya kadinlardan olusan 25 issiz kisiye verilecek olan teorik ve uygulamali egitimler ile Samsun’daki firmalarin satis ve pazarlama alaninda rekabet güçlerini artirmak, ihtiyaç duyduklari egitimli ve nitelikli perakende satis temsilcilerine sahip olmalarini saglamak üzere konuyla ilgili birçok alanda egitimler verilecek, ekim ayinda sona ermesi planlanan bu egitimlerin ardindan 1 ay süreyle kursiyerlerin farkli sektörlerdeki firmalarda staj yapmalari saglanacaktir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Teklif Çağrısı Bağımsız Değerlendirici İlanı

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
2011 YILI TEKLIF ÇAGRISI
BAGIMSIZ DEGERLENDIRICI ILANI
Kalkinma Ajansimiz 27 Eylül 2011 tarihi itibariyle“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ve“Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” olmak üzere 2 adet teklif çagrisina çikmis bulunmaktadir. Teklif çagrisi kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için 01 Ocak 2012 – 15 Subat 2012 tarihleri arasinda bagimsiz degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bagimsiz degerlendiricilerde aranan nitelikler asagida listelenmistir.
Bagimsiz degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalarive mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi

Ana metal sanayi, Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati (cam, seramik, kiremit, tugla, çimento, vb.) Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati,Gida ürünleri ve içecek imalati, Agaç ve agaç mantari ürünleri imalati, Mobilya imalati, Turizm sektöründeuygulama, yönetim ve egitimi,  Uluslararasi ticaret,Finansman,ARGE, yenilik,inovasyon, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlar,Kümelenme,network ve ag olusumu,Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi vegelistirme,Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeniteknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulumu,Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabancipazarlarda ürün plasmani,Uluslararasi finans kaynaklarina erisim,Fuar, sergi veisletme ziyaretleri,Pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi,Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi,Turizmekonomisi ve turizm yatirimciligi,vb. konularda deneyimli olmak

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi,Yerel isgücü piyasasinin ihtiyaç duydugumesleki/beceri alanlari,Isyerlerinde is basinda egitim,Verimliligi artirmak amaciyla teknik becerilerin gelistirilmesi,Ag olusturmayi da içerecek sekilde kadinlari/gençleri kendiisini kurmaya tesvik eden faaliyetler,Is kulüpleri de dâhil olmak üzere, kariyer rehberligi, danismanlik,Kadinlar/gençler ile isverenleri bir araya getirecek eslestirmehizmetleri,Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi,Kirsal alanda ticari üretime yönelik olarak, evde hazirlanan gida ürünlerinin standartlara uygun hale getirilmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim faaliyetleri ve kurumsal yapilarin olusturulmasinin desteklenmesi,Eve is verme ve fason üretim yöntemini kullanan tekstil ürünleri ve hediyelik esya üretimi gibi sektörlerde kirsal istihdamin artirilmasi için gerekli egitimlerin düzenlenmesi,Biyo-çesitlilik ve endemik türlerin islenmesi ve pazarlanmasina yönelik egitim projeleri,Kirsalda ev pansiyonculugu ve çiftlik turizmine yönelik hizmet kapasitesinin gelistirilmesi,Turizm özelligi tasiyan yörelerde yöresel ürün pazarlama ve turistlerle iletisim yöntemlerine yönelik egitimler,Engelli bireyleri is, politika, egitim ve bilim gibi önemli toplumsal alanlarda kariyer yapmaya özendirici, toplumun ve engellilerin önyargilarini kirarak esitlikçi bir alginin olusmasina yardim edecek faaliyetler,Engellilerin hizmetlere erisimine veya normal sosyal yasama katilimina yardimci olacak faaliyetler,Engellilerin bilgi ve iletisim teknolojilerini kullanabilme imkânlarinin ve kapasitelerinin arttirilmasi,Engellilerin kültür, sanat ve spor etkinliklerine katiliminin artirilmasi,Engelli bireylerin mesleki bilgi ve beceri düzeylerinin iyilestirilmesi vb. konularda deneyimli olmak

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
·         Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi
·         Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari
·         Hibe programi uygulamasi ve yönetimi
·         Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; günde en fazla üç proje olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Ajans, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarinoka.ka.gov.tr web sitesinde bulunan Bagimsiz Degerlendirici Havuzu üzerinden kayit yaptirarak özgeçmislerini en geç 18 Kasim 2011 Cuma Saat: 17.00’ye kadar tamamlamalari gerekmektedir.Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Çalisma saatleri 09:00-18:00 arasinda olacaktir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:6 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler:
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.
Bagimsiz Degerlendirici Ilanina Basvurmak Için Tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel      : 0 (362) 431 24 00
e-posta: bd@oka.org.tr
web    : oka.ka.gov.tr

 

Başvuru Sahiplerine Önemli Hatırlatma

2011 Yili Teklif Çagrisi kapsaminda yürütülen “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi"na basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir.
Proje basvurularinizi matbu olarak sunmadan önce BASVURU VERI GIRIS FORMU’nun doldurulmasi gerekmektedir.

Kadınlara Ebru ve Çini Eğitimi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) destekli 2011 yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Amasya Milli Egitim Müdürlügü’nün uyguladigi ‘Ebru ve Çini Isleme Egitim Merkezi Projesi’ kapsaminda geleneksel Türk süsleme sanati ebru ile çini isleme egitimi alan 40 issiz kadinin ürettigi eserler görücüye çikmaya basladi.
Amasya Valisi A. Celil Öz ile esi Rukiye Öz, Garnizon Komutani Tuggeneral Mehmet Haluk Yildizdan, AmasyaBelediye Baskani Cafer Özdemir, Emniyet Müdürü Cemil Bayazit, Milli Egitim Müdürü Giyasettin Tas ve beraberindekiler Hatuniye Camisi yanindaki Ebru ve Çini Isleme Egitimi Merkezi’nde sürdürülen çalismalar hakkinda bilgiler aldi.
Vali Öz, turizm sehri Amasya’da geleneksel sanatlara yönelik sürdürülen çalismalarin desteklenecegini söyledi.
Proje koordinatörü Mustafa Örgüt, proje ile issiz kadinlarin ebru ve çini isleme egitim almalari sonucu meslek edinmelerinin ve turizm alaninda istihdam edilmelerinin saglanmasinin hedeflendigini kaydetti.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlani

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

Teklif Çağrısı Kapsamında Önemli Duruyu

INSAN KAYNAKLARININ GELISTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ILGILILERE ÖNEMLI DUYURU
Bilindigi üzere, 14 Kasim 2011 tarihinde Ajansimiz internet sitesinde yayimlanan Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Sikça Sorulan Sorular arasinda yer alan “Insan kaynaklarinin gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda Ajansa borcu olan Belediyelerin ilgili borçlarinin Iller Bankasi tarafindan düzenli olarak kesilmesi durumunda basvuru yapmasi mümkün olabilecek midir?” seklindeki 7. soruya “Basvuru Rehberinin 2.1.1. Basvuru Sahiplerinin Uygunlugu: Kimler Basvurabilir? Bölümünde belirtildigi üzere basvuru sahibi olan Belediye, Il Özel Idaresi veya Ticaret ve Sanayi Odasinin basvuru tarihi itibari ile Ajansa olan mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmesi gerekmektedir. Ajans, basvuru tarihi itibariyle ilgili basvuru sahiplerinin Ajansa olan katki paylarinin tamaminin tahsil edilip edilmedigini kendi muhasebe kayitlarindan kontrol edecektir. Bu kontrollerde katki payi borcu oldugu tespit edilen basvuru sahiplerinin basvurulari reddedilecektir. Belediyelerin Ajansa olan borçlarinin Iller Bankasi üzerinden kesiliyor olmasi bu sartin saglanmasi anlamina gelmemektedir. Ayrica; basvuru sahiplerinin söz konusu mali yükümlülüklerinin tamamini yerine getirdiklerini gösteren Ajanstan alacaklari “Borcu Yoktur Belgelerini” basvurulariyla birlikte sunmalari önerilmektedir.” seklinde cevap verilmisti. Ancak, 16 Kasim 2011 tarih ve 28114 sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Kalkinma Ajanslari Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliginde Degisiklik Yapilmasi Hakkinda Yönetmelik ile ilgili Yönetmeligin 10 uncu maddesinin 6 inci fikrasi “Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödememis olan il özel idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odalari, birikmis bütün borçlarini ve bunlarla iliskili varsa diger bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözlesme imzalayamaz.” seklinde degistirilmistir.
Yönetmelikte yapilan bu degisiklik sonrasinda kanunen zorunlu ajans bütçe paylarini kismen veya tamamen ödenmemis olmasi paydaslarimizin mali destek programlarimiza basvuru yapmalarinin önünde engel teskil etmemektedir. Basvuru esnasinda ajansa katki payi borcu olan basvuru sahiplerinin basvurulari sadece bu sebepten ötürü degerlendirme disi kalmayacaktir. Öte yandan, projenin degerlendirme neticesinde basarili olmasi durumunda destek sözlesmesi imzalanabilmesi için sözkonusu bütçe paylarinin tamamen ödenmis olmasinin gerektigi unutulmamalidir.
Kamuoyuna ve ilgililere duyurulur.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular Yayınlanmıştır

“KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi” ile “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorular yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

2011 Yılı Teklif Çağrısı Sonuçları Açıklandı

27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Program Çıktıları

 

2011 Yılı IKG Programı Kataloğu

Ajansimiz tarafindan “TR83 Bölgesi’nde kadin, genç, engelli ve kirsal alanda yasayan nüfusa yönelik olarak insan kaynaklarinin gelistirilmesi, isgücü niteliginin artirilarak istihdam edilebilirligin önündeki engellerin kaldirilmasina ve issizlik oraninin azaltilmasina yönelik faaliyetlerin desteklenmesi” amaciyla uygulanan “2011 Yili Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi Programi”nin uygulama dönemi 2013 yilinda tamamlanmistir.
Mali destek programi kapsaminda sözlesme imzalanan 30 projeden 29 tanesi yararlanicilar tarafindan basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. 1 adet projenin destek sözlesmesi yararlanici kurumun gerekçeli talebi ve Yönetim Kurulu kararina istinaden karsilikli olarak feshedilmistir. Program kapsaminda basarili sekilde uygulanan 29 projeye Ajans tarafindan toplam 1,46 milyon TL mali destek aktarilmistir.
Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 0,33 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 1,79 Milyon TL olarak gerçeklesmistir. Programin tamamlanmasi neticesinde, mali destek programi kapsaminda sözlesmeye baglanan 2,02 Milyon TL mali destekten yaklasik 0,56 Milyon TL kullandirilamamistir. Bu miktar; uygulanan projelerde satin almalar neticesinde gerçeklesmelerin bütçelerden düsük olmasi, egiticiler için ücret ödenmesi öngörülmesine ragmen Halk Egitim Merkezlerinden bu egitimlerin ücretsiz temin edilmesi ve feshedilen 1 projenin kaynaginin kullanilmamasi nedenleriyle ortaya çikmistir.

2011 IKG Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik...

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin alt tedbirleri sunlardir;
1. Turizme Yönelik Etkin Mekânsal Organizasyon Için Küçük Ölçekli Altyapi
2. Ekolojik Dengelerin, Çevrenin Korunmasi ve Durumunun Iyilestirilmesi,
3. Müsterek Üretim ve Ticarete Yönelik Altyapinin Gelistirilmesi,
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 750.000 TL
Son basvuru tarihi: 13.12.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi 
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir (Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami oka.ka.gov.tr  ve www.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr,www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : oka.ka.gov.tr

Haber ve Duyurular

 

Proje Teklif Çağrısı

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir(Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami oka.ka.gov.tr  vewww.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr, www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : oka.ka.gov.tr

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici İlanı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan TR 83 (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) Düzey 2 Bölgesinde, 2010 yili bütçesi kapsaminda yürütülmekte olan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan en az birinde bes yildan fazla deneyime sahip olmalari gerekmektedir. 

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi

Turizme yönelik altyapi çalismalari ile tesis kapasitelerinin yükseltilmesine yönelik projeler,

Mesire yerleri, yaylalar, korumaya alinmis alanlari ile mevcut kus cennetlerinde uygulanan altyapi projeleri,

Eko-turizm ve tarim turizmi altyapisinin ve kir pansiyonculugunun gelistirilmesine yönelik projeler,

Alternatif deniz turizmi türlerinin (deniz sporlari, vb.) gelistirilmesi,

Turizm alanlarina (turistik bölgeler, tarihi yapilar, kirsal turizm alanlari, rihtimlar/iskeleler/ limanlar, havaalani, müzeler, vb.) baglantilarin gelistirilmesi,

Müze ve kültür merkezi gibi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi,

Tarihi yapilarin restorasyonu ve yenilenmesi, turizm amaçli kullanilmasi,

Kaplica ve termal gibi saglik turizmi altyapisinin gelistirilmesi ve iyilestirilmesi,

Turizm için önemli alanlarda, özellikle dezavantajli gruplara yönelik olmak üzere, ziyaretleri kolaylastirici fiziksel olanaklarin yaratilmasi ve gelistirilmesi,

Turizm danisma ofislerinin mekân ve donanim olarak yenilenmesi,

Ören yeri, tarihi yapi ve kalintilar gibi alanlarda ziyaretçilere yön gösterecek ve bilgi verecek pano ve yön levhasi gibi unsurlarin, alanin özgün niteligini bozmayacak, ancak ziyaretçilerin alani tanimasina ve anlamasina yeterli olacak sekilde düzenlenmesi,

Rekreasyon alanlarinin olusturulmasi ve/veya yenilenmesi,

Kale, han, hamam, çarsi, kervansaray, geleneksel konut vb. tasinmaz kültür varliklarinin rehabilite edilerek turizm amaçli kullanilmasi (yeme içme birimleri, konaklama tesisi, kültürel tesisler, müze vb.),

Yerli ve yabanci turistlerin ziyaret edip vakit geçirebilecegi cazibe mekânlarinin (kültür-sanat sokak ve caddeleri, aktivite alanlari eglence merkezi ve temali turistik parklar gibi) olusturulmasi,

Akarsu, baraj gölleri ve deniz kiyilarinin kiyi turizmine, su sporlarina vb. yönelik gelistirilmesi, mevcut altyapilarinin iyilestirilmesi ve tanitilmasi,

Turizm için önemli alanlarin günün her saati yasanir kilinmasi (nitelikli çevre düzenlemesi, dag, kale magara vb. mekânlarin veya alanlarin aydinlatmalari, bordür, kaldirim vb. uygulamalarin yapilmasi),

Orman içi gezi ve dinlenme yerlerinin düzenlenmesi,

Turistik tesis ve sehir merkezi arasinda ulasimin niteliginin artirilarak çesitlendirilmesi için bisiklet yollari ve yaya yollari düzenlemelerinin yapilmasi,

Yerlesim yerleri içinde özgün el sanatlari, alisveris için mekânlar, pazar yeri düzenlemelerinin yapilmasi,

Turistleri eglendirmek ve çevreyi tanitmak için fayton, tren, teleferik, v.b. çesitli ulasim düzenlemelerin yapilmasi,

Uluslararasi standartlarda sehir ve etnografya müzeleri vb, kurulmasi,

Turistik çekim noktalarinin çevresinde turizm amaçli yeme-içme ve günübirlik konaklama tesisleri yapilmasi ve sanat köylerinin kurulmasi

Yöresel mimari degerlerin korunarak turizm hizmetine sunuldugu sira disi konaklama ünitelerinin desteklenmesi,

Sektörel ihtisas bölgelerinin (tarimsal ihtisas bölgesi, lojistik merkezi, organize sanayi bölgesi, vb.) olusturulmasina, iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna katki saglayacak altyapi projeleri,

Sanayi ve ticaret bölgelerinde ve ticari fuar alanlarinda, ortak kullanima yönelik olmak üzere, altyapinin iyilestirilmesi ve rehabilitasyonuna yönelik çalismalar (Organize Sanayi Bölgeleri basta olmak üzere ihtisas bölgelerinde atik yönetim ve/veya atik aritma sistemlerinin kurulmasi veya gelistirilmesi gibi)

Ortak kullanima açik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuarlari kurulmasi ya da mevcut olanlarin kapasitesinin gelistirilmesi,

Alanin hazirlanmasi dahil olmak üzere, mevcut müsterek kamu sanayi alanlarinin gelistirilmesi veya mevcut binalarin tefrisati ve altyapi aglarina baglanmasi.

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir. 
• Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi, 
• Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul, esas ve uygulamalari, 
• Hibe programi uygulamasi ve yönetimi, 
• Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi,
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar: 
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir. 
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir. 
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir. 
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir. 
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar. 
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani: 
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin internet sitesinde yer alan Basvuru Formu’nu doldurmalari gerekmektedir. Adaylarin özgeçmislerini ayrica posta veya faks yolu ile göndermelerine gerek bulunmamaktadir. 
Adaylar, özgeçmislerinde belirtilen bütün hususlarin dogrulugundan, aksinin ortaya çikmasi durumunda degerlendirme karsiligi ödenecek ücretlerin yasal faizi ile birlikte geri alinmasi da dahil bütün hukuki ve cezai sorumluluklari tasimaktan mükellef olduklarini kabul etmis sayilacaktir.
Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve egitim programi ile ilgili detayli bilgi daha sonra basvurusu kabul edilen adaylarin e-posta adreslerine gönderilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi: 
Adaylarin konuyla ilgili uzmanlik ve tecrübeleri, sunacaklari detayli özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldügü takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Degerlendirme asamasinda gerekli görüldügü takdirde adaylardan imzali özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman: 
Ajans tarafindan yapilan degerlendirmeler ve seçim sonucunda bagimsiz degerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek egitime ve bagimsiz degerlendiricilerin gerçeklestirecekleri degerlendirmelere iliskin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir. 
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajans tarafindan  gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilere Yapilacak Ödemeler: 
Kamu personeli disindaki bagimsiz degerlendiricilere degerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje basina aylik asgari ücret net tutarinin yüzde yirmi besini geçmemek üzere, Ajans tarafindan belirlenecek ve akdedilecek sözlesmede belirlenecek miktarda ücret ödenecektir. Bagimsiz degerlendiricilere ücret ve sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri disinda herhangi bir ödeme ve harcama yapilmayacaktir. 
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir. 

 

Degerlendirme Ücreti

Diger

Kamu Personeli Olmayan Bagimsiz Degerlendiriciler

Degerlendirilen Proje Basina: Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Yüksekögretim Kurumlari Ögretim Elemanlari

2547 sayili Yüksekögretim Kanunu’nun 37’nci Maddesi çerçevesinde ilgili döner sermaye hesabina proje basina Aylik Asgari Ücret Net Tutarinin %25’ini geçmeyecek sekilde belirlenecek olan ücret ödenecektir.

Sehir disindan geliyorlarsa ulasim giderleri karsilanacaktir.

Kamu Personeli Olan Bagimsiz Degerlendiriciler ve Degerlendirme Ücreti Almayan Diger Bagimsiz Degerlendiriciler

Görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari karsilanacaktir.

 

 

Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Basvuru yapmis, kullanici adiniz ve sifreniz mevcut ise lütfen güncelleme sayfasina giris için tiklayiniz...
Basvuru Formunu Doldurmak için lütfen tiklayiniz...
Daha fazla bilgi için;
Tel : (0362) 431 2400 (pbx)
Faks : (0362) 431 2409 
E-posta : bd@oka.org.tr
Web adresi : oka.ka.gov.tr

 

 

Bağımsız Değerlendirici İlanı Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2010/ALTYAPI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilanina basvurular sona ermistir.
Bu tarihten sonra internet sitemiz üzerinden alinacak basvurular Ajansimizin ilerleyen dönemlerde yürütecegi programlar kapsaminda degerlendirilecektir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Önemli Duyuru Rehber Değişikliği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu’nda alinan karar geregi,  Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Rehberinde degisiklik yapilmistir. 

Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14 Eylül 2010 tarihinde baslatilan “KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI” na yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 13 Aralik 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur.
Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 157 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 24 proje, Çorum’dan 33 proje, Samsun’dan 54 proje ve Tokat’tan 46 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön inceleme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir.
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak yürütülen ve basta bölgemiz Turizmi olmak üzere sanayi altyapisi açisindan büyük öneme sahip olan bu programa bölgemizden gösterilmis olan büyük ilgi bizleri fazlasiyla memnun etmistir. Program kapsaminda emegi geçen, katilan ve katki veren basta kamu kurum/kuruluslarina oda ve borsalarimiza ve çalisanlarina tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin degerlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri posta ile gönderilecektir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi (Bildirim mektubunun basvuru sahibi kuruma posta ile ulastigi tarih) itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili bilgi notu, gerekli belgeler, bilgilendirme sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

Sözleşme Davet Takvimi Güncellenmiştir

Ajansimiz tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda daha önceden internet sitemizde ilan edilen sözlesmeye davet takvimi güncellenmistir.
Sözlesmeye davet takvimi ekte yer almaktadir.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.
Ilgililere duyurulur.

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında İlk Sözleşme İmzalandı

Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” ve “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” baslikli projelerin sözlesmeleri Amasya Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Sayin Mustafa BOLAT’in katilimiyla Ajans hizmet binasinda imzalandi.
“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” nin genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bu kapsamda ilk proje sözlesmesini Amasya Il Özel Idaresi ile imzaladi. 
“Harsena Dagi ve Kalenin Aydinlatma Projesi” kapsaminda Amasya ili merkezinde bulunan Harsena Dagi, Kalesi ve Dagin eteklerinde bulunan Yaliboyu Evlerinin aydinlatilmasi, görselliginin artirilarak turizm degerinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. “Amasya Tashan'in Restorasyonunun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi” ile de Amasya ili merkezinde bulunan Osmanli eseri Tashan’in restore edilmesi ve turizm amaçli kullanilmasi hedeflenmektedir.

OKA 2010 Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Kapsamında Hibe Almaya Hak Kazanan...

Genel amaci, TR83 Bölgesinin (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat)  ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamak olan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 14.09.2010 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan ve 28.01.2011 tarihinde sonuçlari açiklanan“Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projeler Ajansimiz hizmet binasinda imzalanmaya devam etmektedir.
Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürlügünün “Yali Boyu Sur Duvarlari Onarim Projesi”  baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Amasya Il Kültür ve Turizm Müdürü Sayin Ahmet KAYA ile imzalanmistir. Bu proje ile Amasya’da bulunan Yali boyu sur duvarlarinin onarilmasi ve saglamlastirilmasi amaçlanmaktadir.
Zile Belediye Baskanliginin “Gaydaroglu Konagi Butik Oteli” baslikli projesi için hazirlanan sözlesme, Zile Belediye Baskani Sayin Lütfi VIDiNEL’le imzalanmistir. Bu proje ile Zile ilçe merkezinde bulunan geç Osmanli dönemi eseri olan ve geleneksel mimariye sahip binanin restore edilip butik otel haline getirilmesi amaçlanmaktadir.
Amasya Orman Bölge Müdürlügünün “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ve “Amasya Kazanasmazlar Konagi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Orman Bölge Müdürü Sayin Ömer Naci KAYA ile imzalanmistir. “Ziyaret Göleti Turizme kazandirma ve Mesire Piknik Yeri Projesi” ile  Amasya Ziyaret kasabasi sinirlari içinde bulunan Baraj Gölü etrafinda çevre düzenleme, piknik ve mesire alaninin yapilmasi amaçlanmaktadir. “Amasya Kazanasmazlar Konagi”projesi ile de Amasya Merkez Helkis Mahallesinde bulunan Kazanasmazlar Konagi’nin restore edilerek ormancilik kültür materyallerinin sergilenecegi bir mekân haline getirmek amaçlanmaktadir.
Amasya Valiliginin “Kültür ve Sanat Evi” ve Amasya Merkez Köylere Hizmet Götürme Birliginin “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” projeleri için hazirlanan sözlesmeler, Amasya Vali Yard. Sayin Hakan KUBALI ile imzalanmistir. “Kültür ve Sanat Evi” projesi ile Amasya yali boyunda bulunan Yaliboyu Konaginin etnografik esyalarla donatilarak Kültür sanat evi haline getirilmesi amaçlanirken, “Amasya Imaret Kültür Merkezi Projesi” ile Amasya merkezinde bulunan II. Beyazid Külliyesi içinde yer alan Imaret Binasinin kültür merkezi haline dönüstürülmesi amaçlanmaktadir.

Termal'de %100 Döngü Projesi Açılış Bilgilendirme Toplantısı Gerçekleştirildi

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda ajansimizca desteklenen "Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi" açilisi ve tanitimi gerçeklestirildi. Havza Ancere Otel'de düzenlenen toplantiya, Samsun Valisi Hüseyin Aksoy, Havza Kaymakami Erol Rüstemoglu, Samsun Il Özel Idaresi Sekreteri Aslan Karanfil, Havza Belediye Baskani Murat Ikiz, Ilica Belediye Baskani Erol Pepeç, Bekdigin Belediye Baskani Halit Ulusoy ve birlik üyesi Il Genel Meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ile diger üyeler katildi. Proje tanitimi, projeyi yürütecek olan özel firma yetkilisi Ali Hidir Ertem tarafindan gerçeklestirildi. Ertem, Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin genel hedefi, termal turizm alani olan Havza'yi cazibe merkezi haline getirmek. Ilçedeki termal turizm kaynaklarini degerlendirerek, mevcut sistemi rehabilite ederek, kaynak israfini önlemek ve mevcut sudan daha fazla yaralanmak, ilçede turizm katkili ekonomik gelismeye katkida bulunmak, ilçenin etkin sekilde bölgede ve ülke genelinde tanitimin yapilmasi, termal kaynaklarin ve mevcut sistemin rehabilite edilerek açiga çikacak suyun termal turizm bölgesi ilan edilen bölgeye tasinarak turizm yatirimcilarinin bölgeye çekilmesi olarak belirtti. Yapilan tanitimda, projenin özel hedefleri olarak ise Havza'da termal turizmi 12 aya yaymak, issizligi önleyerek yüksek istihdam saglamak ve bölgede diger alternatif turizm türleri ile entegrasyon olusturarak bölgesel dengeli turizm gelismesi saglanmasi olduguna deginildi. Havza Kaymakamligi ve Samsun Il Özel Idaresi'nin proje ortaklari oldugu, Havza Belediyesi'nin ise proje istirakçi oldugu belirtilen Termalde Yüzde 100 Döngü Projesi'nin 9 ay sürecegi, projenin toplam bütçesinin 134 bin 15 lira oldugu ve yüzde 75'inin ajansimiz tarafindan desteklenecegi belirtildi. Tanitim sonrasi bir konusma yapan Samsun Valisi ve Samsun Havza Termal Su Birligi Birlik Baskani Hüseyin Aksoy, projenin hazirlanmasinda ve hayata geçmesinde emegi geçenlere tesekkür ederek, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi'na sundugumuz proje ve almis oldugumuz kaynakla bu suyu en iyi sekilde kullanmak amaciyla bir çalisma yapiyoruz. Birligimizde Havza belediyemiz, Samsun Il Özel Idaremiz ve yakin bir tarihte Bekdigin ve Ilica belediyelerimizi de birligimize üye almak sureti ile birligimizin gücünü kapasitesini daha da genislettik ve arttirdik. Temel amacimiz; bu jeotermal kaynagin ekonomik sekilde kullanilmasi ve turizmde bundan en üst noktada yaralanabilecek noktaya bunun tasinmasidir” dedi. Projenin termal suyun kuyudan çikarilmasi, depolanmasi ve kullanilacak noktaya tasinmasi gibi birçok konuyu içerdigini ve konularin degerlendirilecegini belirten Vali Aksoy, "Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda saglanan finansman ve es finansman olarak da birligimiz tarafindan yaklasik 35 bin lira saglanacak kaynakla da toplam itibari ile 134 bin 15 liralik bir projeyi hayata geçirecegiz. Amacimiz Havza'da ve bölgede termal kaynaklari daha iyi bir sekilde kullanmak ve turizmde daha iyi bir asamaya gelmek. Havzamizda Kültür ve Turizm Bakanligi'nca ilan edilmis alanin tahsis çalismalari da sonuçlandi. Öyle zannediyorum ki önümüzdeki süreçte burada büyük ölçüde oteller yapilmak sureti ile termal kaynaklarda da yaralanarak turizmde daha iyi noktaya gelmesi, bölgenin turizmden daha fazla pay alabilecegi bir asama gelmesi mümkün olacaktir" seklinde konustu.

Tarihi Taşhan'da Restorasyon Çalışmaları Başladı

Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi kapsaminda Ajansimizca desteklenen "Amasya Tashan’in Restorasyonu’nun Yapilmasi ve Isletilmesi Projesi”nin restorasyon çalismalarina törenle baslanildi. Törene Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ, Amasya Milletvekili Dr. Avni ERDEMIR, Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR, Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin ORBAY, Il Genel Meclisi Baskani Mustafa ÇITTIR, Genel Sekreterimiz Mevlut ÖZEN, Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT ile diger kurum ve kuruluslarin temsilcileri katildi. 
Açilis konusmasini yapan ve Projenin teknik detaylari hakkinda bilgiler veren Il Özel Idaresi Genel Sekreteri Mustafa BOLAT konusmasinda; “250 yili askin süredir Amasya ekonomisine büyük katkilarda bulunan Tashan'in aradan geçen süreçte deprem, yangin ve diger faktörlerden dolayi bakimsiz bir hale geldigini belirterek, "3 yil önce yapilan girisimler sonucu Vakiflar Genel Müdürlügü envanterine kazandirilan ve 28 yillik protokol ile restore et, islet sistemiyle Amasya Valiligi tarafindan kiralanan Tashan’in, 2 katli ve 80 dükkan kapasiteli, semaverci ve diger geleneksel el sanatlarinin yasatildigi, yeniden sehrin ekonomik nabzinin attigi bir merkez olarak hizmet verecegini ifade etti. Genel Sekreter BOLAT’in ardindan kürsüye gelen Amasya Belediye Baskani Cafer ÖZDEMIR ve Milletvekili Avni ERDEMIR ise; Tashan’i turizme kazandiracak olan projeden duyduklari mutlulugu ifade ettiler.
Kentteki görevine basladiginda izledigi bir televizyon programina konuk olan Amasyalilarin çogunun harap haldeki Tashan'in restore edilmesine isaret ettiklerini belirten Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Amasya Valisi Halil Ibrahim DASÖZ; "O an fark ettim ki Tashan, Amasyalilar için çok önemli bir mekân. Tanri'nin bahsettigi bu özel sehir, ecdadimizin ve geçmis uygarliklarin bize önemli bir mirasi. Bize emanet bu sehre ve eserlerine sahip çikmak ve gelecege tasimakla yükümlüyüz. Bu anlayisla, bugün de Tashan'in restorasyonunu baslatmaktan mutluluk ve gurur duyuyoruz" dedi.

Turhal'da Yamaç Paraşütü Kostüm ve Hedef Yarışması

Turhal’da profesyonel parasütçüler 'Kostüm' ve 'Hedef' dalinda ödül için yarisacak 
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi Baskanligi tarafindan yürütülen ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme Mali Destek Programi kapsaminda desteklenen TR83/2010/ALTYAPI/01/T1/011 numarali  “Tokat Mercimek Tepe Yamaç Parasütü Altyapi Gelistirme Projesi ”nin açilisi 15 Haziran 2012 Cuma günü saat 14:30’da Turhal Mercimek Tepe’de yapilacaktir.
Turhal Kaymakamligi Köylere Hizmet Götürme Birligi, Turhal Sportif Havacilik Kulübü ile Türk Hava Kurumu'nun ortaklasa organize ettigi 'Turhal Mercimek Tepesi Havacilik Festivali' 15-17 Haziran 2012 tarihlerinde yapilacaktir. Mercimek Tepesi'nde gerçeklestirilecek yarismalara Türkiye'nin birçok yerinden profesyonel parasütçüler katilacak olup yarismalar 'Hedef' ve 'Kostüm' olmak üzere iki alanda yapilacaktir.
Son yillarda yamaç parasütü sporuna ilginin gözle görülür derecede artis gösterdigine deginen Kaymakam Mehmet Ünlü, bu sporun ilçe turizmine ve ekonomisine büyük katki saglayacagini söyledi. Festival hazirliklarinin araliksiz olarak devam ettigini ifade eden Kaymakam Mehmet Ünlü, amaçlarinin bu sporu ilçede yayginlastirmak, bu spora meraki olan sporseverlere yardimci olmak ve ilçenin taninirligini artirmak oldugunu söyledi.
Tokat Valisi Serif Yilmaz Tokat’in rekabet gücünün artirilmasi açisindan tarim sektöründen sonra turizm sektörüne büyük önem verdiklerini belirterek;  Mercimektepe Yamaç Parasütü Altyapi Tesislerinin tamamlanmasi ile Tokat’in  alternatif turizm çesitleri açisindan önemli bir  cazibe merkezi haline gelecegini vurgulamistir.
Ödüller
Hedef Yarismasi 15-16 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1500 TL
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ 1000 TL
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ 500 TL
Kostüm Yarismasi 17 Haziran 2012
Birinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Buzagi
Ikinciye Mercimek Tepe Kupasi+ Keçi
Üçüncüye Mercimek Tepe Kupasi+ Kuzu
Basvurulariniz için www.mercimektepesi.com 'u ziyaret edebiliriniz...

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

Il

Tarih

Saat

Yer

Amasya

03-05/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Amasya

22-23/11/2010

09:00-18:00

Amasya YDO

Çorum

03-05/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Çorum

22-23/11/2010

09:00-18:00

Çorum YDO

Samsun

03-05/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Samsun

22-23/11/2010

09:00-18:00

Samsun YDO

Tokat

03-05/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

Tokat

22-23/11/2010

09:00-18:00

Tokat YDO

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Sıkça Sorulan Sorular 1 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 1. Bölümü yayinlanmistir.

Sıkça Sorulan Sorular 2 Yayınlanmıştır

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi kapsaminda Sikça Sorulan Sorularin 2. Bölümü yayinlanmistir.

Kazanan Projeler

 

Küçük Ölçekli Altyapı Programı Sonuçları Açıklandı

2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi
2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi Sonuçlari Açiklandi 
Ajansimiz tarafindan, 14/09/2010 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi” kapsaminda basvurusu yapilan projelerin degerlendirme süreci tamamlanmistir.
14.09.2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskanligi tarafindan yapilan basin açiklamasi ile ilan edilen Mali Destek Programina iliskin Yönetim Kurulumuzun da görüsleri dogrultusunda hazirlanan “Iletisim Plani” çerçevesinde ilk etapta Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat il merkezleri ve ilçelerinde bütün yerel paydaslarin da katilimiyla bilgilendirme ve egitim toplantilari gerçeklestirilmistir. Bilgilendirme ve egitim faaliyetlerinin ardindan, mali destek programina son basvuru tarihi olan 13.12.2010 Pazartesi günü saat 17.00 itibariyla 157 proje basvurusu kabul edilmistir. Son basvuru zamanindan sonra Ajansa ulasan 4 adet proje geç teslim olarak alinmis ve degerlendirme disi birakilmistir. Teslim alinan 157 projede toplam 232.329.796,32 TL yatirim öngörülmüs ve Ajans’tan 154.761.590,16 TL destek talep edilmistir.
Projelerin iller bazinda dagilimlarina bakildiginda 157 projenin 24 adeti Amasya ilinde, 33 adeti Çorum ilinde, 54 adeti Samsun ilinde, 46 adeti ise Tokat ilinden sunuldugu görülmektedir. 27 Ocak 2011 tarihinde Amasya ilinde gerçeklestirilen Yönetim Kurulu toplantisinda, Degerlendirme Komitesi raporu ve Genel Sekreterlik incelemesi sonuçlari da dikkate alinarak Yönetim Kurulu tarafindan asil liste ile yedek ve basarisiz projeler listeleri karara baglanmistir. Teklif çagrisi degerlendirme süreçlerinden geçmis ve sonuçta finansman destegine hak kazanmis olan asil listede 36, yedek listede ise 5 adet proje yer almaktadir. Asil listede yer alan projeler kapsaminda bölgemizde 36.771.311,93 TL lik Turizm ve Çevre Altyapisi yatirimi gerçeklestirilecek olup bu yatirimim 18.000.000 TL lik kismi Ajans tarafindan hibe seklinde karsilanacaktir.
Mali destek almaya hak kazanan basvuru sahipleri ile imzalanacak sözlesme ve diger süreçler hakkinda Ajansimiz internet sitesinden gerekli duyurular yapilacaktir. Kurum ve Kuruluslarimiz tarafindan mali destek programina gösterilen ilgiden dolayi tesekkür ederiz.
Genel Sekreterlik
PROJELERE ILISKIN DEGERLENDIRME

ILLER

TESLIM EDILEN PROJE SAYISI

ASIL LISTEDEKI PROJE SAYISI

AMASYA

24

9

ÇORUM

33

8

SAMSUN

54

10

TOKAT

46

9

TOPLAM

157

36

 

 

Program Çıktıları

 

2010 Altyapı Program Kataloğu

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanan “2010 Yili Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri ve Ekolojik Dengeleri Koruma ve Iyilestirme Mali Destek Programi”nin genel amaci; TR83 Bölgesinin ekonomik ve kültürel kalkinma potansiyellerini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokularin korunmasi, gelistirilmesi ve restorasyonu, is gelistirme, turizm, üretim ve ticarete yönelik kentsel altyapinin iyilestirilmesi ile çevresel sorunlarin sürdürülebilir bir yaklasimla çözülmesi, çevresel-kentsel kalitenin artirilmasi yolu ile yasam kosullarinin iyilestirilmesine katki saglamaktir.
Bu amaçlar dogrultusunda proje teklif çagrisi 14 Eylül 2010 tarihinde ilan edilmistir ve basvuru asamasi 13 Aralik 2010 tarihi itibariyle sona ermistir.  Program kapsaminda 157 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 36 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 36 projeden 35 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 35 projeye Ajans tarafindan toplam 16,06 milyon TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak projeler kapsaminda yararlanicilar tarafindan 23,23 Milyon TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 39,29 Milyon TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje kataloguna ulasmak için tiklayiniz

2010 Altyapı Program Sonrası Denetim ve Değerlendirme Raporu

 

2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

KOBI’lerin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Bölgedeki isletmelere yönetim ve teknoloji konularinda danismanlik ve yatirim destegi saglanmasi,
2. Girisimcilik, yenilikçilik, modernizasyon ve ticaret kültürünün desteklenmesi,
3. Çevreye duyarli üretim ve teknoloji kullanim süreçlerine geçisin tesvik edilmesidir
Toplam Kaynak: 14.500.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 29.03.2010 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Basvuru Rehberi ve Ekleri
Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamamioka.ka.gov.tr  ve www.amasya.gov.tr , www.corum.gov.tr , www.samsun.gov.tr ,www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Haber ve Duyurular

 

Teklif Çağrısı İlanı İşletmelerin Rekabet Gücünü Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami oka.ka.gov.tr  ve www.amasya.gov.tr,www.corum.gov.tr ,www.samsun.gov.tr, www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Ilanen duyurulur.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İl...

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 2009 yili bütçesi kapsaminda yürütülecek olan “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI” kapsaminda sunulacak proje tekliflerinin degerlendirilmesi için Bagimsiz Degerlendiriciler görevlendirilecektir. 
Bagimsiz Degerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmalari ve mali destek programi ile ilgili asagida belirtilen alanlardan bir ya da birden fazla alanda en az bes yillik deneyime sahip olmalari gerekmektedir.

Mali Destek Programinin Basligi

Programa Yönelik Ilgili Deneyim Alanlari

ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI

·       Metal disi mineralleri kullanan mermer, kiremit / tugla, saglik gereçleri ve agaç ürünleri üreten sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·        Tüketim mallari üreten (giyim, tekstil, makine, elektrikli makine, madeni esya, vb.) sanayilerde uygulama, yönetim ve egitim deneyimi

·         Uluslar arasi ticaret

·        Finansman

·         Ar-Ge, yenilik, teknoloji transferi ve bilgi teknolojisi temini ile ilgili yatirimlari,

·         Kümelenme, network ve ag olusumu,

·         Pazarlama, elektronik ticaret yönetimi ve gelistirme

·         Bilgi ve iletisim teknolojileri

·         Isletmelerde pazarlama ve pazar gelistirme, ürün tasarim ve gelistirme, yeni teknolojiler, kalite güvence ve sertifika sistemlerinin kurulmasi,

·         Isletmelerde yönetim ve organizasyon, pazar arastirmasi, pazarlama, markalasma ve reklam stratejisi, yabanci pazarlarda ürün plasmani,

·         Uluslarasi finans kaynaklarina erisim,

·         Isletmelerde insan kaynaklari gelisimi ve personel egitimi

·        Girisimcilik, yenilikçilik, isletme modernizasyonu ile ticaret kültürü

·         Veri tabanlari ve pazar bilgilerine erisim,

·        Fuar, sergi ve isletme ziyaretleri, pazarlama planlarinin hazirlanmasi, organizasyon ve yönetimi

·        Çevre yönetimi ve çevreye duyarli teknolojilerin uygulama, yönetim, egitim ve gelistirilmesi

·         Turizm ekonomisi ve turizm yatirimciligi,

·         Turizm alanlarinda çevre düzenlemesi ve yönetimi

·         Bina, tarihi yapi, tarihi ve kültürel anitlarin restorasyonu ve rehabilitasyonu

·         Turizm - Çevre Iliskileri

·         Aritim teknolojileri

·         Kati ve tehlikeli atiklarin yönetimi

·        Uluslararasi teknik ve kalite standartlari ile uyumlu kalite sertifikasyonu temini ve temiz teknolojilerin tesviki için gerekli yatirimlar

·         Çevre dostu ve yenilenebilir enerji altyapisi

·         Hava kirliligi yönetimi ve modellenmesi

·         Gida güvenligi

·         Tarima dayali gida sanayi

 

Bunun yaninda adaylarin asagida yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmalari tercih sebebi olacaktir.
Proje döngüsü yönetimi ve/veya idari, mali ve teknik konularda proje degerlendirmesi 
Kalkinma Ajanslari mevzuati ve mali yardim usul ve esaslari, uygulamalari 
Hibe programi uygulamasi ve yönetimi 
Deneyim alani ile ilgili mevzuat bilgisi 
Bagimsiz Degerlendiricilerle Ilgili Diger Hususlar:
Bagimsiz Degerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazirlik veya uygulanma asamasinda görev almamis veya almayacak olan kisiler arasindan seçilecektir. Bagimsiz degerlendiriciler; kendileri, esleri, ortaklari, ikinci dereceye kadar (bu derece dâhil) kan ve kayin hisimlari ile sahibi ya da ortagi olduklari ticari isletmelere iliskin projeleri degerlendiremeyeceklerdir.
Bagimsiz degerlendiricilerin kimligine ve bunlarin degerlendirdikleri projelere iliskin bilgiler gizli tutulacaktir. Bu kisilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazismalarda gizlilik kurallarina uyulacak ve buna uymayanlar hakkinda gerekli hukuki, cezai ve disiplin islemleri yapilacaktir.
Degerlendirme sürecinde görev alanlar, degerlendirme sirasinda proje içerigi ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteligindeki bilgileri ifsa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek bagimsiz degerlendiriciler, degerlendirme öncesinde Ajans internet adresinde örnegi bulunan “Tarafsizlik ve Gizlilik Beyani”ni imzalayacaklardir.
Bagimsiz degerlendiriciler ile Ajans arasinda; isin tanimini, süresini, tarafsizlik ve gizlilik esaslarini, çalisma kosullarini ve kamu disi personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususlari içeren bir sözlesme imzalanacaktir.
Bagimsiz degerlendiriciler bir proje teklif çagrisi döneminde; bir günde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi proje degerlendirebileceklerdir. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, bagimsiz degerlendiricileri, basvurusu kabul edildigi halde belirtilen mali destek programinda görevlendirmeme hakkini sakli tutar.
Basvuru Sekli, Yeri ve Zamani:
Bagimsiz Degerlendirici olarak görevlendirilmek üzere basvuruda bulunmak isteyen adaylarin web sitesinde bulunan linkler üzerinden özgeçmis formatini doldurmalari ve 0 362 431 24 09 no’lu faks adresine veya Basvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapilacak olup ayrica resmi bir yazisma yapilmayacaktir.
Bagimsiz Degerlendiricilerin Seçimi:
Bagimsiz Degerlendiricilerin Görevlendirilecegi Yer ve Zaman:
Çalisma saatleri 09:00-19:00 arasinda olacaktir. Ajansça gerek görülmesi halinde çalisma saatleri mesai saatleri disinda ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalismalar “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Kale Mah. Sükrüefendi Sok. No:2 Kat:3 Ilkadim/Samsun” adresinde gerçeklestirilecektir.
Kamu personeli statüsündekiler de dâhil olmak üzere degerlendirme ücreti almayan diger bagimsiz degerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamalari, görevlendirme süresince Ajans bütçesinden karsilanacaktir.

 

 

Sıkça Sorulan Sorular Güncellendi

"Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi" kapsaminda Sikça Sorulan Sorular güncellenmistir.
Pdf haline indirmek için tiklayiniz.

Bağımsız Değerlendirici İlanı Süresi Sona Ermiştir

Kalkinma Ajansimiz tarafindan yürütülen “ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI ve DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI (TR83/2009/KOBI/01)” kapsaminda sunulan proje tekliflerinin degerlendirilmesi için açmis oldugumuz Bagimsiz Degerlendirici ilaninin süresi sona ermistir.
Ilginize tesekkür ederiz.

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani ve Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz' in Basin Açiklamasi

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Tokat Valisi Sayin Serif Yilmaz Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2010 tarihinde baslatilan ve 29 Mart 2010 tarihinde sona eren proje basvurulari ile ilgili basin mensuplarina açiklamalarda bulundu. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan 30 Aralik 2009 tarihinde baslatilan isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilimlarina mali destek programina yapila proje basvurulari basvuru rehberinde belirtildigi gibi 29 Mart 2010 tarihi Saat:17.00’da son bulmustur. Bu kapsamda son basvuru tarihi ve saati itibariyle kabul edilen proje sayisi 535 adettir. Bunlarin illere göre dagilimi incelendiginde Amasya’dan 83 proje, Çorum’dan 134 proje, Samsun’dan 211 proje ve Tokat’tan 97 proje basvurusu yapildigi belirlenmistir. Yasal basvuru süresi ve saatinden sonra gelen projeler degerlendirmeye alinmayacaktir. Basvurular ajans tarafindan bagimsiz degerlendiriciler ve degerlendirme komitesi destegi ile incelenip degerlendirilecektir. Basvuru sahipleri tarafindan sunulan projeler ön incelme ile teknik ve mali degerlendirme asamalarindan geçeceklerdir. Yalnizca zamaninda teslim edilen projeler ön incelemeye alinacaktir. Bu asamada idari kontrol ve uygunluk kontrolü yapilacaktir. Bu asamalari eksiksiz geçen basvurular degerlendirme sürecinin sonraki asamalarina alinacaktir. 65 puan ve üzerinde puan alan projeler basarili olarak listelenecektir. Tüm basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanacak ve mali destek dagitimi basvuru rehberinde belirtilen 14,5 milyon TL’lik teklif çagrisi toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu puan siralamasina göre yapilacaktir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinacaktir” dedi. Sayin Tokat Valisi açiklamasinin devaminda “Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi olarak Türkiye’de ilklerden biriyiz. Proje basvuru sayisi itibariyle diger ajanslara göre çok yüksek bir rakama ulastik. Bu nedenle bölgedeki mütesebbislere ve basvuruda bulunan kobilere huzurunuzda çok tesekkür ediyorum. Bu talebin bu sekilde olmasi bizlere sevk ve heyecan vermektedir. Bizlerde bu sevk ve heyecaninin dogrultusunda daha fazla çalisma gayreti içinde olacagiz” dedi. Valilik Makaminda yapilan açiklamada Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Mevlüt Özen’de hazir bulundu.

işletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Açılmalarına Mali Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı ve Ödül Töreni Sayın Devlet Bakanımız Dr. Cevdet YILMAZ’ın Katılımı ile Gerçekleştirildi.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Halk Bankası Arasında Kredi Protokolü imzalanmıştır

Ajansimiz ile Halkbank arasinda “Bölgedeki KOBI’leri Desteklemek Amaciyla Es Finansman Kredi” anlasmasi imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen imza töreninde konusan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz, hayata geçirilecek projelerle Tokat, Samsun, Amasya ve Çorum illerinin kalkinmasinin hizlanacagini, planli, programli ve gerçeklere oturtulmus projelerin hayata geçirilecegini söyledi. Bölgemizdeki KOBI’leri desteklemek üzere baslatmis oldugumuz “Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi Ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda Toplam 14,5 Milyon Türk Lirasi tutarinda hibe bütçesinin paydaslarimiza kullandirilmasi için yapilan çalismalar son asamasina gelmistir. Bu protokolde bundan sonraki adimlari kolaylastirmak için atilmis çok ciddi bir adimdir.
Kazanan projelerin açiklanmasi sonrasinda, proje sahibi yararlanicilarin ve Ajansimizin daha rahat ve saglikli çalisabilmesini temin için imzalanan protokolde Valimizin konusmasinin ardindan kisa bir açiklama yapan Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu “ Biz Halk Bankasi olarak bugün 9. Kalkinma Ajansi ile protokol imzalayacagiz. Halk Bankasi olarak amacimiz ülkemizde bulunan 26 kalkinma ajansinin hepsine finansman destegi saglamak. Halk Bankasi dünyanin büyük bir bölümünün etkilendigi ekonomik krizde gücüne güç katarak KOBIlere olan kredi destegini %18 artirmistir. Yine ülkemizde bulunan tüm ticaret ve sanayi odalari ile isbirligi içinde olarak esnafimiza sanayicimize destek olmaya kredi vermeye devam etmektedir. Orta Karadeniz cografi bölgesinde istihdamin artmasi için önemli bir ise imza attigimizi düsünüyor, hayirlara vesile olmasini temenni ediyorum” dedi.
Yapilan konusmalarin ardindan Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Yönetim Kurulu Baskani Valimiz Sayin Serif Yilmaz ve Halk Bankasi Genel Müdür Yardimcisi Dr. Sahap Kavcioglu arasinda protokol imzalandi. Tokat Valiligi Toplanti Salonunda düzenlenen törene ayrica Samsun Bölge Müdürü Fehmi Sevim, Tokat, Amasya, Çorum ve Samsun Halk Bankasi Müdürleri, Il Genel Meclis Baskani Mehmet Elibol, Tokat Sanayi ve Ticaret Odasi Baskani Ahmet Arat, ve Sayin Genel Sekreterimiz Mevlüt Özen ve diger yetkililer katildi.

Sözleşmeye Davet Edilen Başvuru Sahiplerinin Dikkatine

Bilindigi üzere; Ajansimiz tarafindan 30.12.2009 tarihinde teklif çagrisi ilanina çikilan “Isletmelerin Rekabet Güçlerinin Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi” kapsaminda sunulan projelerin derlendirme süreçleri tamamlanmis ve sözlesme imzalanma asamasina gelinmistir. Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmistir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyle 10 günlük süre içinde gerçeklesecektir.
Sözlesmeyle ilgili açiklama notu, gerekli belgeler, sözlesme öncesi bilgilendirme toplanti sunumu ve sözlesmeye davet takvimi eklerde paylasilmistir.

OKA İlk Projesini Hayata Geçirdi

Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR ve Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, Betontas Sirketler Grubu’nun OKA’dan aldigi 375.722,90 Tl’lik hibe destegi ile  3500 m2 kapali alan dahil toplam 60.000 m2 alan üzerine 6 ay gibi kisa bir sürede kurulan “Hazir Beton ve Çevre Düzenleme-Hafif Yapi Elemanlari” Tesisinin açilisini gerçeklestirdi.
Törende açilis konusmasini yapan Yönetim Kurulu Baskani Sayin Yasar GÜRSOY, ”Yatirim bedeli 5.000.000 TL.- olan tesis, mali destek almistir. Orta Karadeniz  Kalkinma Ajansindan 375.722,90 Mali destek alan projeler arasinda açilisi yapilan ilk proje olmasi bizleri gururlandirmaktadir. Tesisimizde istihdam edecegimiz 50’ye yakin personel ile bölgemizde issizlik oraninin bir nebze düsecegine inanmaktayiz.” dedi.
Açilista bir konusma yapan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR  yaptigi konusmasinda, “OKA Türkiye’nin önemli,en yogun ve en aktif çalisan Ajanslarindan bir tanesidir. Saglanan desteklerle bölgedeki firmalarin güçlenmesi,istihdamin arttirilmasi,en önemlisi firmalarin rekabeti olusturabilir pozisyonu yakalayabilmelidir. Bu tür tesislerin sayisinin artmasinin istihdama saglayacagi katki önemlidir’’dedi.
Sayin Hüseyin AKSOY, “Bugün Kavak ilçemizde Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi’nin destekleriyle gerçeklestirilen bir tesisin açilisinda birlikteyiz. Ilk mali destek programini KOBI’lere verdi ve 14,5 milyon liralik kaynagi Samsun, Çorum, Tokat ve Amasya illerindeki KOBI’lere destek olarak sagladi. Buradaki amaç bölgelerdeki firmalarin güçlenmesi, istihdam yaratmalari, standartlari yüksek ürünler üretmeleri ve en önemlisi de rekabet edilebilir uluslararasi standartlarda bir pozisyonu yakalayabilmeleridir. Ilk desteklerden kaynak alan Betontas Firmasi da ilk hizmete baslayan KOBI’lerden birisidir. Kendilerini kutluyorum. Ilk projeyi almalari nedeniyle kendilerine ve bölgemize hayirli olmasini diliyorum.
Açilis törenin ardindan Bayindirlik ve Iskan Bakanimiz Sayin Mustafa DEMIR, Valimiz Sayin Hüseyin AKSOY, OKA Genel Sekreteri Sayin Mevlut ÖZEN ve beraberindekiler tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Betontas Yönetim Kurulu Baskani Yasar GÜRSOY çalismalar ve tesis hakkinda Sayin Valimize ve Sayin Bakanimiza bilgi verdi.
Açilis törenine ayrica; Kaymakamlar, ilçe Belediye Baskanlari, yatirimcilar ve davetliler katildi.

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Teknik Yardım Masası

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

 

Sıkça Sorulan Sorular
Program Çıktıları

 

2009 Kobi Program Kataloğu ve Tanıtım Videosu

2009 yili Isletmelerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Disa Açilmalarina Mali Destek Programi, Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan uygulanmaya baslanan ilk mali destek programidir. Programin genel amaci; TR83 Bölgesinde sürdürülebilir ekonomik kalkinmanin tesvik edilmesi, isletmelerin rekabet gücünün artirilmasi ve disa açilmalarinin saglanmasi, isletmelerin yüksek teknolojik kabiliyete ve nitelikli isgücüne sahip, degisen sartlara uyum saglayabilen bir yapiya kavusturulmasi ve yerel önceliklere uygun mali destek programlarinin yürütülmesinde, bölgesel düzeyde deneyim ve kapasitenin artirilmasidir.
Bu amaçlar dogrultusunda, proje teklif çagrisi 31 Aralik 2009 tarihinde ilan edilmis ve basvuru asamasi 29 Mart 2010 tarihi itibariyle sona ermistir. Basvuru asamasinda 535 proje basvurusu alinmis ve degerlendirme süreci neticesinde mali destek almaya hak kazanan 79 yararlanici ile sözlesme imzalanmistir.
Program kapsaminda sözlesme imzalanan 79 projeden 76 tanesi basarili sekilde uygulanarak tamamlanmistir. Basarili sekilde uygulanan 76 proje kapsaminda gerçeklesen harcamalara Ajans tarafindan toplam 13.042.178,35 TL mali destek aktarilmistir. Ajansin mali destegine karsilik olarak yararlanicilar tarafindan 15.219.409,60 TL es finansman harcanmis olup toplam program bütçesi 28.261.587,95 TL olarak gerçeklesmistir.
Gerçeklestirilen projeler kapsaminda yürütülen faaliyetler ve elde edilen sonuçlari paylasmak amaciyla hazirlanan proje katalogu ve tanitim videosuna ulasmak için tiklayiniz

2009 Kobi Program Sonrası Denetim Değerlendirme Raporu

 

Yeşil Yol Güzargahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı; bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Programın özel amacı: DOKAP bölgesi illerinin (Samsun) “Yeşil Yol” güzergahı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çikarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Toplam kaynak: 862.500 TL

Asgari destek tutarı: 150.000 TL

Azami destek tutarı: 862.500 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

Doğrudan Faaliyet Desteği
2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 23.12.2016 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi teslimi için son tarih:  30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
 KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 25.12.2015 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği için Başvurular Başlamıştır

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Sözleşme Ekleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

2015 Yılı DFD Programı Sonuçları

2015 yili Dogrudan Faaliyet Destegi programi 31 Aralik 2015 tarihinde basvuruya kapanmistir. Program kapsaminda toplam 19 adet proje basvurusu alinmistir. Basvurular arasindan 13 adet proje basarili bulunarak basvuru sahipleri sözlesme davet edilmis olup bunlardan 10’u ile sözlesme imzalanarak uygulama asamasina geçirilmistir. Asagidaki listede basarili bulunan projelere ait bilgiler verilmektedir. Sözlesme imzalanan projelere Ajans destegi olarak toplamda 537.340,62 TL kaynak aktarilmasina karar verilmistir.
Asagidaki listede 2015 yili DFD programi kapsaminda Degerlendirme Komisyonu tarafindan basarili bulunan ve Yönetim Kurulu karari ile sözlesme imzalamaya davet edilen projelerin listesi bulunmaktadir. Bu projeler içerisinde Zile Belediyesi, Samsun Büyüksehir Belediyesi ve Ilkadim Belediyesi’ne ait projeler ile sözlesme imzalanmamistir.
Kamuoyuna saygiyla ilan edilir.
2015 Yili DFD Programinda Basarili Bulunan Projeler

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 26.12.2014 Cuma Saat 23:59
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı İçin Başvurular Başlamıştır

2014 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programi için basvurular KAYS üzerinden alinmaya baslamistir. Program ile ilgili Basvuru Rehberi, Destekleyici Belgeler ve diger ekler asagida yer almaktadir.
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) online olarak yapilmalari gerekmektedir. KAYS’a ajans internet sitesi (oka.ka.gov.tr) üzerinden ulasilabilir. Basvuru yapabilmek için KAYS’a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmasi gerekmektedir. Sisteme kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim yine KAYS Portal’ininYardim bölümünde bulunan Kullanici Kilavuzu’nda mevcuttur.
Online basvuru tamamlandiktan sonra, KAYS üzerinden alinan basvuru formunun matbu çiktisinin her sayfasi ve basvuru sahibi beyani, basvuru sahibi kurumun en üst yetkili amiri tarafindan, varsa ortaklarin ortaklik beyani ortak kurumun en üst yetkili amiri tarafindan imzalanmali ve 1 asil (kirmizi dosyada), 1 kopya (mavi dosyada) halinde, basvuru evraklarinin tamamini içeren CD ile birlikteAjansa elden veya posta yolu ile teslim edilmesi gerekmektedir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

2013 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programina basvuru yapmak için tiklayiniz…
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

Haber ve Duyurular

 

2013 Yılı Teknik Destek Ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programlarına Başvurular Kapanmıştır

2013 Yili Teknik Destek Ve Dogrudan Faaliyet Destegi Programlarina Basvurular Kapanmistir. Her iki programa da göstermis oldugunuz ilgiye tesekkür ederiz. Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Teknik Destek Programları Açıldı

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantiları

Il

Tarih

Saat

Salon

Amasya

15.03.2013

10:00

TSO Toplanti Salonu

Çorum

19.03.2013

10:00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

Samsun

21.03.2013

10:00

Valilik Toplanti Salonu

Tokat

15.03.2013

14:00

26 Haziran Kültür Merkezi Toplanti Salonu

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2012 Saat:17.00

Haber ve Duyurular

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 14/11/2012 Çarsamba saat 17:00 olarak belirlenmistir.
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.
2012 DFD ve 2012 TD Programlari Bilgilendirme Toplanti Takvimi.

Tarih

Saat

Toplanti Yeri

Adres

16 Nisan 2012 Pazartesi

14.00

Il Genel Meclisi Toplanti Salonu

Gazi Cad. No:68 Valilik Karsisi Kat:1 ÇORUM

17 Nisan 2012 Sali

10.00

Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi Toplanti Salonu

Ziyapasa Bulvari No:31/1 05100 AMASYA

17 Nisan 2012 Sali

14.00

OKA Yatirim Destek Ofisi Toplanti Salonu

26 Haziran Atatürk Kültür Sarayi C Blok Kat:2 TOKAT

18 Nisan 2012 Çarsamba

10.00

OKA Egitim ve Toplanti Salonu

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 Ilkadim SAMSUN

 

Yatırımda Cazibe Merkezi “Amasya” Projesinin Sözleşmesi İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi (OKA) tarafindan 2012 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi kapsaminda desteklenecek olan “Yatirimda Cazibe Merkezi “Amasya”” projesinin sözlesmesi 16 Temmuz 2012 tarihinde Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi Yönetim Kurulu Baskani Muammer GEDIK ve Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi Genel Sekreteri Mevlut ÖZEN taraflarinca OKA Genel Sekreterlik hizmet binasinda imzalandi.
Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi’nin basvuru sahibi oldugu projenin toplam bütçesi 53.100,00 TL olup bunun 44.604,00 TL’lik kismi Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi destegidir.
Amasya iline yapilan yatirim sayisinda önemli ölçüde artis yasanmasi, gerçeklestirilecek yatirimlar neticesinde bölgenin issizlik oraninin azalmasi, bölgenin ihracat oranlarinda artis, ithalat oranlarinda düsüs yasanmasi ile ülke ekonomisine katkida bulunulmasini amaçlayan proje ile ayrica;
·       Yatirim yapmak isteyen girisimcilere yol gösterici bir arastirma hazirlamak;
·       Yerli ve yabanci sermayeye cazip kilacak alanlari arastirarak tespit etmek;
·       Potansiyeli çok yüksek olan ancak sanayilesmesinin olmadigi bakir yatirim alanlarini ve konularini yerli ve yabanci sermayeye tanitmak hedeflenmektedir.

2012 DFD Kapsamında 5 Proje ile Sözleşme İmzalandı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 12 Mart 2012 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda basarili bulunan ve Yönetim Kurulunca desteklenmesi kararlastirilan 5 proje ile sözlesme imzalanarak uygulama asamasina geçildi.
Bugüne kadar, Amasya Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlügü ve Karadeniz Sanayici Isadamlari Dernegi tarafindan sunulan projeler için destek sözlesmesi imzalanmistir.
Bilindigi üzere 2012 DFD için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Sözlesmesi imzalanan 5 projeye ise toplam 283.207 TL destek saglanacaktir. Projelere tahsis edilebilecek kalan kaynak tutari 216.793 TL’dir. Proje bütçesinin %25 ile %100 arasinda destek talep edilebilen ve azami destek tutari 75.000 TL olan program kapsaminda proje basvurulari 14 Kasim 2012 Çarsamba günü saat 17.00’ye kadar yapilabilecektir.
Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

2012 DFD Kapsamında Başvurular Devam Etmektedir

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi tarafindan, 12 Mart 2012 tarihi itibariyla kamuoyuna duyurulan “Dogrudan Faaliyet Destegi” programi kapsaminda proje basvurulari 14 Kasim 2012 Çarsamba günü saat 17.00’ye kadar yapilabilecektir.
Bugüne kadar, Amasya Belediyesi, Hitit Üniversitesi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odasi, Çorum Aile ve Sosyal Politikalar Il Müdürlügü ve Karadeniz Sanayici Isadamlari Dernegi tarafindan sunulan projeler için destek sözlesmesi imzalanmistir. Son olarak asagidaki projelerin de desteklenmesi kararlastirilmistir.

Ekim 2012 Yönetim Kurulu’nda Desteklenmesi Kararlastirilan Projeler

Basvuru Sahibi

Proje Adi

TOKAT TURIZM TANITMA DERNEGI

TOKAT ILI SÜRDÜRÜLEBILIR TURIZM STRATEJISI EYLEM PLANI

SAMSUN IL ÖZEL IDARESI

SAMSUN SANAL TUR PROJESI

TOKAT BILIM, SANAYI VE TEKNOLOJI IL MÜDÜRLÜGÜ

TOKAT ATIKSU ARITMA ÇAMURU GERI KAZANIM TESISI TASARIMI

SAMSUN TICARET VE SANAYI ODASIi

SAMSUN IHRACAT STRATEJISI VE EYLEM PLANI

Kamuoyuna saygiyla duyurulur.

 

Eğitim Toplantıları

 

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler
Program Çıktıları