Başvurabileceklerim

 

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) – Anadoludakiler Proje Teklif Çağrısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2024 yılında ülke genelinde yürütülecek olan (SOGEP) – Anadoludakiler programına ilişkin proje teklif çağrısı başlamıştır.

Programın Amacı

SOGEP Programının amacı programın uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. Anadoludakiler markası ile de topraklarımızın zenginliğinin dijital platformda paylaşılarak yerel üreticilerin desteklenmesi, geleneksel kültürün yaşatılması ve yerel potansiyellerin keşfedilmesini amaçlanmaktadır.

Öncelik Alanları

Hazırlanacak projelerin aşağıda yer alan önceliklerden en az bir tanesi ile ilişkili olması, asgari 1 Milyon TL bütçeli olması ve asgari eş finansman tutarının proje bütçesinin %10’u kadar olması ön koşuldur.

Öncelik 1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Öncelik 2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Öncelik 3: Sosyal İçerme

Öncelik 4: Sosyal Sorumluluk

Özel sektör sadece öncelik 4 kapsamında başvuru sahibi olarak proje sunabilir. Özel sektör tarafından sunulan sosyal sorumluluk projelerine değerlendirmede avantaj sağlanacaktır. Kâr amacı güden kuruluşların başvuru sahibi olduğu sosyal sorumluluk projelerinde eş finansman katkısı asgari yüzde ellidir.

SOGEP Kapsamında Anadoludakiler Markası Altında Desteklenecek Projelere İlişkin Kriterler

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında; “Anadoludakiler” altında desteklenebilecek projelerde aşağıda yer alan unsurların yer alması beklenmektedir:

1.Coğrafyaya Özgü Bir Yerel Değerin, Ürünün ya da Üretim Biçiminin Yaşatılması

 • Projede yerel kültürel ve coğrafi değerlerin korunması ve yaşatılması
 • Yerel ürünlerin ve üretim tekniklerinin korunarak gelecek nesillere aktarılması

2.Saygılı Üretim Kriterleri

 • Projede çevre dostu yöntemlerin kullanılması (temiz enerji, atık yönetimi vb)
 • Saygılı üretim kriterlerine uygunluk
 • Sürdürülebilir tarım uygulamalarının teşvik edilmesi

3.Geleneği Yaşatırken Ticaret Hacmi Yaratan

 • Projede yerel geleneğin ve kültürel mirasın korunması ve yaşatılması ile geleneksel üretim tekniklerinin korunması ve geliştirilerek ticaret hacminin artırılması
 • Dijital pazarlara erişim

4.Kültür Mirası ile Teknoloji Buluşması

 • Geleneksel üretim yöntemlerinin korunması ve modern teknolojinin entegre edilerek verimliliğin artırılması
 • Yenilikçi tasarım ve teknolojilerle geleneksel üretimin buluşturulması
 • Anadolu'nun kültür mirasının canlı tutulması için geleneksel ve yerel bilginin hatırlanması, yeni nesil ile teknoloji aracılığıyla buluşturulması ve yaşatılması

5.Sosyal Girişimcilik

 • Yerel ürünlere yönelik sosyal girişimciliğin desteklenmesi ve temiz üretim, yerel iş ve sağlıklı ürünlere erişim konularında ekonomik değer yaratılması
 • Gıda güvenliği ve dayanıklılığı
 • Kentsel kırsal gıda sistemleri (yerel gıda sistemi)
 • Gıda israfını azaltmak (döngüsel gıda)
 • Sosyal gastronomi
 • Yeni nesil çiftçiler

6.Kalkınma Odaklı Turizm Modeli

Yerel kültürün ve ürünlerin yaratıcı ve özgün biçimlerde deneyimlenmesi için yaparak öğrenme ve deneyimleme fırsatlarının sunulması ve hikâyelerin yerinde deneyimlenmesinin teşvik edilmesi.

 • Deneyim turizmi
 • Yaratıcı turizm
 • Yerel hikâyeler
 • Hikâyenin deneyimi
 • Yerel kültür deneyimleri
 • Yerel ürün, üretim atölyeleri

Uygun Başvuru Sahipleri

Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri uygun başvuru sahipleridir. Kâr amacı güden kuruluşlar, sosyal sorumluluk projeleri için başvuru sahibi, diğer projelerde ise ancak proje ortağı veya iştirakçi olabilirler.

Desteklenmeyecek Projeler ve Proje Bileşenleri

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı gezi ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hali hazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Başvuru Süreci

Programın ilk aşamasında talep edilen proje ön tanımlama formunun teslimi için son tarih 5 Temmuz 2024 Cuma günü saat 17.00’dır. Proje ön tanımlama formu, resmi üst yazı ile birlikte sogep@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu projelere ilişkin olarak bilgi formu, iş planı, bütçe ve diğer ekler, 19.07.2024 (Cuma) tarihine kadar sogep@oka.org.tr e-posta adresi üzerinden alınacaktır.

 

Ayrıntılı bilgi için:

Musa ERDAL

Uzman | Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi

gegb@oka.org.tr | musa.erdal@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2103

2024 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında birtakım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Teknik Destek Programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2024-2026 yıllarında uygulanacak Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik-1: Teknoloji Odaklı ve Yenilikçi Girişimcilik Ekosisteminin Desteklenmesi

Öncelik-2: Kadınlar Öncelikli Olmak Üzere Yeni Girişimcilere Yönelik Finansal Modellerin Geliştirilmesi ve Mentörlük Faaliyetlerinin Desteklenmesi   

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir. Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler için toplam 1.000.000 TL, diğer başvuru sahipleri için toplam 1.000.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 250.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. dönem (Mart-Nisan 2024)

30 Nisan 2024 saat: 23.59

6 Mayıs 2024    saat 17.00

3. dönem (Mayıs-Haziran 2024)

28 Haziran 2024 saat: 23.59

3 Temmuz 2024 saat:17.00

4. dönem (Temmuz-Ağustos 2024)

29 Ağustos 2024 saat: 23.59

4 Eylül 2024 saat:17.00

5. dönem (Eylül-Ekim 2024)

31 Ekim 2024 saat: 23.59

5 Kasım 2024 saat:17.00

 

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

E-posta: gegb@oka.org.tr

H. Akın UĞURLU

Uzman / Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 d: 2102

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2024-2026 yıllarında uygulanan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik-1: Bölge işletmelerinin ihracat kapasitelerinin artırılması, ihracat faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi ve artırılması

Öncelik-2: Küresel ölçekte rekabetçilik için yüksek katma değerli üretimin geliştirilmesi

Öncelik-3: İşletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılarak kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların yaygınlaştırılması

Bu önceliklerle ilgili olmakla beraber, aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfına sahip işletmeler tarafından sunulacak başvurular, kapsamı itibariyle kadın istihdamını destekleyici nitelikte başvurular ve çatı kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki işletmelere danışmanlık hizmetlerini içeren başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir.

Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 250.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. dönem (Mart-Nisan)

30 Nisan 2024 saat 23:59

6 Mayıs 2024      saat 17.00

3. dönem (Mayıs-Haziran)

30 Haziran 2024 saat 23:59

3 Temmuz 2024      saat 17.00

4. dönem (Temmuz-Ağustos)

31 Ağustos 2024 saat 23:59

4 Eylül 2024      saat 17.00

5. dönem (Eylül-Ekim) 

31 Ekim 2024 saat:23:59

5 Kasım 2024 saat:17.00

6. dönem (Kasım-Aralık) 

31 Aralık 2024 saat:23:59

6 Ocak 2025 saat:17.00

 

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) e-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veri girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin e-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

E-posta: kdb@oka.org.tr

Ahmet Arif SARIOĞLU

Uzman | Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2204

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2024 yıllarında uygulanan Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına katkı sağlayacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki işletmelerin teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,

Öncelik-2: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili kamu kurumları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik-3: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili proje portföyünün geliştirilmesi

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık yolu ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve sektörel dernekler vb. kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)
 • Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler tarafından sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 75.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 BAŞVURU DÖNEMLERİ

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarih ve Saati

Taahhütname Son Teslim Tarih ve Saati

2. Dönem

(1 Mart-30 Nisan 2024)

30 Nisan 2024    Saat 23.59

3 Mayıs 2024 Cuma  Saat 17.00

3. Dönem

(1 Mayıs – 30 Haziran 2024)

30 Haziran 2024 Saat 23.59

5 Temmuz 2024 Cuma Saat 17.00

4. Dönem

(1 Temmuz-31 Ağustos 2024)

31 Ağustos 2024 Saat 23.59

5 Eylül 2024 Perşembe Saat 17.00

5. Dönem

(1 Eylül-31 Ekim 2024) 

31 Ekim 2024 Saat:23.59

5 Kasım 2024 Salı Saat 17.00

6. Dönem

(1 Kasım-31 Aralık

31 Aralık 2024 Saat:23.59

6 Ocak 2024  Pazartesi Saat 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2024 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31 Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2024 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: marka@oka.org.tr

Dursun Demir

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2302

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2024 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin katma değerli üretim ve ihracatın geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: İmalat sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-2: İhracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-3: Üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı ve 2024-2028 TR83 Bölgesi Bölge Planında yer alan imalat sektörleri, ihracat ve istihdam odaklı proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-5:  İşletmelerin yeşil ve çağdaş teknolojilere dönüşümlerinin hızlandırılması ve kaynak verimliliğine yönelik uygulamaların geliştirilmesine yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi 

Öncelik-6: TR83 Bölgesi’nde liman, demiryolu, lojistik merkez, havayolu, konteyner toplama merkezleri gibi lojistik altyapının gelişimine katkı sağlamaya yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi 

Öncelik-7: Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası’nın (IBRD) finansör, Türkiye Cumhuriyeti’nin borçlanıcı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının (STB) ise ana uygulama birimi olacağı Sosyal Olarak Kapsayıcı Yeşil Dönüşüm (Socially Inclusive Green Transition-SoGreen) projesinin 2. Bileşeni olan Kapsayıcı ve Çevreci Topluluk Geçim Tesisleri kapsamına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

· Asgari tutar: 200.000 TL

· Azami tutar: 500.000 TL

Kimler Başvurabilir?

· Kamu Kurum ve Kuruluşları,

· Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları),

· Üniversiteler,

· Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,

· Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.),

· Kooperatifler,

· Sivil Toplum Kuruluşları,

· Organize Sanayi Bölgeleri,

· Sanayi Siteleri,

· Serbest Bölge İşleticileri,

· Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,

· Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,

· Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,

· İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/03/2024

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 24/12/2024 Saat: 23.59

Taahhütname için son teslim tarihi: 31/12/2024 Saat: 17.00

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2203

E-posta: kdb@oka.org.tr, enes.peker@oka.org.tr

Adres: Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, Yaşar Doğu Cad. No:62 Tekkeköy/Samsun

 

2024 Yılı Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Sürdürülebilir Kültür ve Doğa Turizmine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 bölgesinde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi
 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 5.000.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 200.000 TL
 • Azami tutar: 600.000 TL

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01.02.2024

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 24.12.2024 Saat: 23.59

Taahhütname için son teslim tarihi: 31.12.2024 Saat: 17.00


İletişim:

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız. E-postalara hızlı bir şekilde geri dönüş yapılmaktadır.

Barış ŞAHİN

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | baris.sahin@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2304

Güdümlü Proje Desteği

Ajansımız, bölge planında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, fizibilitesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından onaylanmış, bir işletme modeli içeren yatırım projelerine Güdümlü Proje Desteği altında destek sağlayabilmektedir.

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.

Bu projelerde genel olarak;

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da,

b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması esastır.

Güdümlü proje desteklerinde; Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri yararlanıcı olabilirler.

Yukarıda sayılan başvuru sahipleri arasında yer alan şirketler ile hâkim ortağı kamu kurum ve kuruluşları olan şirketler hariç, kâr amacı güden kuruluşlar yararlanıcı olamaz. Ancak kar amacı güden kurum ve kuruluşlar güdümlü proje desteği kapsamında ortak veya iştirakçi olabilirler.

Yukarıdaki çerçevede proje fikri olan paydaşlarımız aşağıdaki proje bilgi formunu doldurarak marka@oka.org.tr veya kdb@oka.org.tr adresine iletebilirler.

Geçmiş Destekler
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

 

2023 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL

Destek oranı: En fazla %90

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay

Uygulama Yeri:  Samsun

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, 10/07/2014 tarihli ve 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun uyarınca kamu tüzel kişiliği statüsü kazanmış araştırma altyapıları, imalatçı ve ihracatçı birlikleri, kooperatifler, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri.

Programın Öncelik Alanları ve Desteklenebilecek Proje Konuları

 1. İstihdam kapasitesinin artırılması
  • Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitesinin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi
 3. Verimliliğin desteklenmesi
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi
  • Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitesinin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • İstihdama veya göçün önlenmesine katkısı yüksek olan projeler,
 • İleri ve/veya geri bağlantı etkisi yüksek sektörlerde uygulanan projeler,
 • Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın yeni bir inşaat ile yapılması yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 • Covid-19 salgını ve/veya doğal afetlerden etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,
 • Eş finansman oranı yüksek olan projeler,

Desteklenmeyecek Konular:

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren ve yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan veya eğitim alan kişilerin işgücüne katılımı sınırlı düzeyde kalan projeler,
 • İstihdam ve kent ekonomisine katkısı sınırlı olan üst yapı, restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. odaklı projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından desteklenen projeler,
 • Kalkınma ajansları destek mevzuatında güdümlü projeler için uygun görülmeyen nitelikteki faaliyetler program kapsamında desteklenmez.
 • Program kapsamında aynı yararlanıcının ikiden fazla projesi aynı anda desteklenmez.

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli projeler için Program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir. Fizibilite desteği başvurusunda, hazırlanması planlanan fizibiliteye dair bilgiler içeren Fizibilite Desteği Başvuru Formu, fizibiliteye konu projeye dair bilgileri içeren Proje Bilgi Formu ile birlikte sunulur.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir. Bu tür projeler, Ajansın teklifi veya Bakanlığın yönlendirmesi doğrultusunda, proje bilgi formu ile Bakanlığa sunulur. Bu projelerde proje değerlendirme raporu aranmaz. Ancak mekânsal gelişme projeleri için yararlanıcı kurum tarafından hazırlanan şartname Ajansın değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlığın görüşüne sunulur.

Başvuru Süreci

Başvuru için, Proje Değerlendirme Raporu ve ekleri resmi üst yazı ile kdb@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakının posta/kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 20 Şubat 2023 Pazartesi günü Saat 17.00’dir. Zamanında e-posta ile iletilmeyen proje başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

2023 yılı CMDP programı başvuruları için:

 • Program kapsamında teklif edilen proje için Ek-4’teki formata uygun olarak hazırlanan Proje Değerlendirme Raporunun

sunulması beklenmektedir.

Uygun bulunan başvurular için proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle kdb@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Detaylı bilgi için;

Sümer ÇAKIR

Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

kdb@oka.org.tr | sumer.cakir@oka.org.tr  

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2202

2022 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik, teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL

Destek oranı: En fazla %90

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay

Uygulama Yeri:  Samsun

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşlarını, üniversiteleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeleri ve mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri

Programın Öncelik Alanları ve Desteklenebilecek Proje Konuları

 1. İstihdam kapasitesinin artırılması
  • Organize sanayi bölgelerinde ve uygun küçük sanayi sitelerinde mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitesinin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlede gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas organize sanayi bölgelerinin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • Organize sanayi bölgelerinin kapasitelerinin artırılması ve geliştirilmesine yönelik projelerin desteklenmesi
 3. Verimliliğin desteklenmesi
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör iş birliğinin güçlendirilmesi
  • Organize sanayi bölgesi ve teknoloji geliştirme bölgelerinde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Sanayi ve teknoloji bölgelerinde (organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoloji geliştirme bölgeleri) rekabetçiliğin ve verimliliğin geliştirilmesi için ihtiyaç duyulan test, kalibrasyon, prototipleme gibi ortak hizmetlerin sunulması ve kalitesinin artırılması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitesinin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

 

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • İstihdama veya göçün önlenmesine katkısı yüksek olan projeler,
 • İleri ve/veya geri bağlantı etkisi yüksek sektörlerde uygulanan projeler,
 • Yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın yeni bir inşaat ile yapılması yerine âtıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,
 • Covid-19 salgını ve/veya doğal afetlerden etkilenen toplum kesimlerinin desteklenmesi, kent ekonomilerine negatif etkilerinin azaltılması ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının desteklenmesine yönelik projeler,
 • Eş finansman oranı yüksek olan projeler,

Desteklenmeyecek Konular:

 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren ve yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan veya eğitim alan kişilerin işgücüne katılımı sınırlı düzeyde kalan projeler,
 • İstihdam ve kent ekonomisine katkısı sınırlı olan üst yapı, restorasyon, sokak sağlıklaştırma vb. odaklı projeler,
 • Halihazırda başka bir kurum tarafından desteklenen projeler,
 • Kalkınma ajansları destek mevzuatında güdümlü projeler için uygun görülmeyen nitelikteki faaliyetler program kapsamında desteklenmez.
 • Program kapsamında aynı yararlanıcının ikiden fazla projesi aynı anda desteklenmez.

 

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli projeler için Program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir. Fizibilite desteği başvurusunda, hazırlanması planlanan fizibiliteye dair bilgiler içeren Fizibilite Desteği Başvuru Formu, fizibiliteye konu projeye dair bilgileri içeren Proje Bilgi Formu ile birlikte sunulur.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir. Bu tür projeler, Ajansın teklifi veya Bakanlığın yönlendirmesi doğrultusunda, proje bilgi formu ile Bakanlığa sunulur. Bu projelerde proje değerlendirme raporu aranmaz. Ancak mekânsal gelişme projeleri için yararlanıcı kurum tarafından hazırlanan şartname Ajansın değerlendirmeleriyle birlikte Bakanlığın görüşüne sunulur.

Başvuru Süreci

Programa ilişkin ön başvuru formu resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakının posta/kargo yoluyla ya da elden teslim edilmesine gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 30 Aralık 2021 Perşembe günü Saat 17:00’dir. Zamanında e-posta ile iletilmeyen proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Bu aşamada sadece CMDP proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte bilgilendirme amaçlı yer alan detaylı proje değerlendirme raporunu da inceleyerek sonraki aşamalar için çalışmaya başlayabilir.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Detaylı bilgi için;

Ahmet Arif SARIOĞLU

Program Yönetim Birimi

proje@oka.org.tr | ahmet.sarioglu@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2201

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2021 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL.

Destek oranı: En fazla %90, en az %50.

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay.

Uygulama Yeri:  Samsun.

 

Proje Geliştirme Süreci

Programa ilişkin proje değerlendirme raporu ve ekleri resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakını posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü Saat 17:00’dir.

Proje geliştirme sürecinde projenizle ilgili görevlendirilen uzman ile birlikte 2021 yılı CMDP Usul ve Esaslarında tanımlı kural ve ilkeler çerçevesinde işbirliği yapılması gerekmektedir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. CMDP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Ajansımız proje geliştirme sürecinden ve başarılı bulunan projelerin uygulama sürecinin takibinden sorumludur.

Proje geliştirme süreci aşağıdaki adımları kapsamaktadır;

-       Proje değerlendirme raporunun hazırlanması

-       Proje bütçesi ve eklerinin (proforma faturalar, teknik şartnameler, yapım işi belgeleri vb.) hazırlanması

-       Varsa ortak ve iştirakçi beyannamelerinin hazırlanması

-       Başvuru sahibi kurum yetkili karar organının proje ile ilgili taahhütlerini içerir kararının alınması

-       Mülkiyet belgeleri, izinler, destek ve katkı taahhüt belgeleri vb. destekleyici belgelerin hazırlanması

-       Proje ile ilgili gerekli ise saha araştırması, anket, analiz vb. çalışmaların derlenmesi veya yapılması

-       Proje değerlendirme raporunun yazım ve içerik açısından kontrol edilmesi

-       İmzalı belgelerin taranarak PDF formatında dijital olarak klasörlenmesi

-       Proje sunumuna ilişkin resmi üst yazının düzenlenmesi

-       Proje değerlendirme raporu ile eklerinin üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr adresine iletilmesi

Proje geliştirme sürecinde ihtiyaç duyabileceğiniz standart beyan ve belge şablonlarına https://oka.ka.gov.tr/uygulama-belgeleri adresinden erişebilirsiniz.

 

Detaylı bilgi için;

Dursun Demir

Telefon: 0 362 431 24 00 / 2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun.

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP)

Programın Hedefi:

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır.

 

Proje Bütçesi: En az 1 Milyon TL.

Destek oranı: En fazla %90, en az %50.

Proje Uygulama Süresi: En fazla 18 ay.

Uygulama Yeri:  Samsun.

 

Uygun Başvuru Sahipleri:

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, belediyeler ve mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri.

 

Programın Öncelikleri:

 1. İstihdam kapasitenin artırılması
  • Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) ve uygun Küçük Sanayi Sitelerinde (KSS) mesleki eğitime yönelik uygulamalı eğitim merkezlerinin kurulması
  • Kentsel istihdamın artırılmasına hızla katkı sağlayabilecek yeni iş alanları (lojistik, eğitim ve sağlık hizmetleri gibi) veya üretim aşamalarının (düşük teknolojili imalat, operasyon hizmetleri, çağrı merkezleri gibi) geliştirilmesi
 2. Üretim kapasitenin artırılması
  • Sanayileşmenin organize alanlara yönlendirilmesi
  • Yüksek katma değer yaratan sektörlerde gelişme gösteren kümelerin desteklenmesi
  • Kümelenme odaklı ihtisas OSB’lerin oluşturulması
  • Şehir içinde kalmış sanayi alanlarının yenilikçi işlevlerle yerinde dönüşümünün desteklenmesi
  • OSB elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol ihtiyaçlarına yönelik altyapıların geliştirilmesi
 3. Verimliliğinin desteklenmesi
  • Endüstriyel simbiyoz faaliyetlerine ilişkin projeler
  • Verimlilik ve kalite artışı ile kişiye özel tasarım alanlarında model fabrikaların kurulması gibi üretim sürecinin iyileştirilmesine yönelik uygulamaların geliştirilmesi
  • KOBİ'lere yönelik iş destek hizmetlerinin, verimliliği artıracak yönde geliştirilmesi
 4. Teknoloji ve yenilikçiliğin desteklenmesi
  • Çekim merkezlerinin önceliklerine uygun olarak yeni teknolojilerin yaygınlaştırılması ve yenilik kapasitesinin artırılması amacıyla üniversite-özel sektör işbirliğinin güçlendirilmesi
  • OSB ve TGB’lerde firmaların ortak ihtiyaçlarına yönelik olarak ihracat, yenilikçilik, tasarım, dijital dönüşüm ve kurumsal gelişim vb. konularda destek hizmetleri sağlanması amaçlı danışmanlık merkezlerinin oluşturulması
  • Bölgede mevcut olan ortak kullanıma yönelik kalite kontrol, tahlil ve test laboratuvarlarının makine ekipman ve teknoloji altyapıları ile kapasitelerinin geliştirilmesi ya da ilave ihtiyacın belirlenmesi halinde yenilerinin kurulması
  • Bölge Planında belirlenmiş öncelikli sektörlerde yenilikçi girişimciliği desteklemek amacıyla yenilik aktarım merkezlerinin, kuluçka merkezlerinin, tasarım merkezlerinin, iş geliştirme merkezlerinin ve genç girişimci merkezlerinin geliştirilmesi
  • Kentsel hizmetlerin sunumunda etkinliği artırıcı akıllı uygulamaların geliştirilmesi, uygulanması ve bunlara dönük yerli üretimleri teşvik edilmesi
  • Kentsel yaşam kalitesinin artırılmasına dönük sosyal girişimcilik, akıllı şehir gibi alanlarda uygulama boyutunun ötesinde yenilikçi modeller geliştirilmesi
 5. İhracat kapasitenin artırılması
  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından Türkiye Lojistik Master Planı kapsamında belirlenen lojistik merkezlerinin hizmet altyapısının geliştirilmesi
  • İhracatın geliştirilmesine yönelik ortak kullanım alanları
  • Tarımsal ürünlerin katma değerinin artırılması suretiyle bu ürünlerin ihracatının ve kent ekonomisine katkısının artırılması

 

Değerlendirmede Dikkat Edilecek Hususlar:

Program kapsamında; kent ekonomisinin geliştirilmesine ve istihdama katkısı yüksek, proje bütünlüğü sağlanmış, sürdürülebilir bir işletme ve yönetim modeline sahip, yerli, yenilikçi ve katma değeri yüksek üretimi destekleyen ve çarpan etkisi fazla olan projeler desteklenir.

Kadın ve genç istihdamını artırmayı, mesleki eğitimi güçlendirmeyi, yerel ve bölgesel işbirlikleri ve ortaklıkları geliştirmeyi hedefleyen ve atıl kapasiteyi ekonomiye kazandırmaya dönük projelere değerlendirmede öncelik tanınır.

 

Desteklenmeyecek Konular:

 • Mevcut durumda başka bir devlet desteği ile yürütülen faaliyetler,
 • 6306 sayılı Kanun kapsamında yürütülmesi öngörülen kentsel dönüşüm uygulamaları,
 • Sosyal hizmet projeleri,
 • Sokak sağlıklaştırma ve cephe iyileştirme uygulamaları,
 • Birincil tarım ve hayvancılık faaliyetleri,
 • Kamu kurumları ile yerel idarelerin asli görev alanlarına giren projeler.

 

Program Kapsamında Sağlanabilecek Diğer Destek Türleri:

Uygulamaya yönelik projeler dışında ve programın öncelikleri çerçevesi içerisinde Fizibilite Desteği ve Mekânsal Gelişme Projeleri Desteği sağlanması öngörülmektedir.

Fizibilite Desteği: Programın öncelikleri çerçevesinde yatırım, üretim ve istihdama katkısı yüksek olabilecek büyük ölçekli yenilikçi projeler için program kapsamında yararlanıcılara fizibilite hazırlama desteği verilebilir. Destek kapsamında en fazla %75 oranında katkı sunulabilecek olup en az %25 oranında eş finansman gerekmektedir.

Mekânsal Gelişme Projeleri: Bölge planının uygulanmasının sağlanması ile bölgesel ve sektörel hedeflerle mekânsal gelişme önceliklerinin ilişkilendirilmesi amacıyla büyük ölçekli yatırımlar için yol gösterici nitelikte il, bölge veya havza düzeyinde mekânsal gelişme projeleri, Program kapsamında desteklenebilir.

 

Başvuru Süreci

Programa ilişkin ön başvurular Ajansın Samsun Organize Sanayi Bölgesi No:62, Tekkeköy, Samsun adresinde evrak kayıt birimine en geç 08.05.2020 Cuma günü Saat 17:00’a kadar teslim edilebilecektir. Proje ön başvuru formlarının ayrıca pyb@oka.org.tr adresine de iletilmesi gerekmektedir. Zamanında Ajansa sunulmayan proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yürütülecektir.

Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. CMDP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 119 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir. Program kapsamında 14 il bulunmaktadır.

NOT: Bu aşamada sadece proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte yer alan detaylı proje bilgi formunu da iletebilir.

 

Detaylı bilgi için;

Barış Şahin

Telefon: 0 362 431 24 00 / 2203

E-posta: baris.sahin@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy, Samsun.

 

2019 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı

Programın Amacı

Ülke sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendirilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, istihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapasitelerinin artırılmasıdır. 

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kalkınma Ajansı

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN LOJİSTİK MERKEZ YATAY KAPALI DEPO YAPIM PROJESİ

SAMSUN TİCARET VE SANAYİ ODASI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN İŞGEM İŞLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI VE ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ KURULMASI PROJESİ

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

HASSAS DÖKÜM TEKNİKERİ EĞİTİM ATÖLYESİ

OMÜ YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEK OKULU

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

 

2024 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Değerlendirme Esasları

 • Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.
 • Proje değerlendirmesinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçeler önceliklidir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

 

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Ajans tarafından Program kapsamında kullanılmak şartıyla bağış kabul edilebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Ocak 2024 Salı günü saat 17.00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte marka@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı desteği ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP’in program otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı programın tanıtılması ve proje geliştirme süreçlerini bölgesel ölçekte yürütmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2302

2023 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Değerlendirme Esasları

Projeler ilgililik, yöntem, kurumsal kapasite ve sürdürülebilirlik ana kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. Program dâhilinde, kapasite geliştirmeye yönelik, sosyal etki düzeyi yüksek, özel nitelikli model projeler desteklenir.

Proje değerlendirmesinde Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi (SEGE) bakımından daha alt kademede yer alan il ve ilçeler önceliklidir.

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projelere öncelik verilir:

 • Genç, kadın ve engellilerin istihdamını hedefleyen, yenilikçilik, ortaklık ve iş birliği boyutu güçlü projeler,
 • Doğrudan sosyal sorumluluk projesi olmasa da özel sektörün içerisinde yer aldığı ve nakdi eş finansman katkısı sunmayı taahhüt ettiği projeler,
 • Proje kapsamında kullanılması öngörülen fiziksel mekânın sıfırdan bir inşaat yerine atıl kamu binalarının değerlendirilerek karşılanmasını öngören projeler,

 

Program kapsamında aşağıdaki nitelikteki projeler veya proje bileşenleri desteklenmez:

 • Temel sosyal hizmet sunumuna yönelik yenilikçi niteliği olmayan projeler,
 • Yurtdışı ziyaret ile yurtdışı seminer, konferans, eğitim vb. faaliyetleri içeren proje kalemleri,
 • Sosyal yardım ve nakdi sosyal transfer mahiyetindeki unsurlar içeren projeler,
 • Okul derslerini takviye amaçlı etüt faaliyetleri ve sınavlara hazırlık amacı taşıyan kurs projeleri,
 • Proje amaçları ile ilişkilendirilmemiş ve sürdürülebilirliği zayıf eğitim faaliyetlerine odaklanan projeler,
 • Hâlihazırda başka bir kurum tarafından rutin olarak sunulan hizmetleri içeren projeler,
 • Hedef kitle ile faaliyetleri arasında ilişki kurulamayan projeler,
 • Sosyal sorunların tespiti ve bu sorunların çözümüne ilişkin sosyal araştırma, analiz ve raporlama faaliyetleriyle sınırlı projeler.

Hâlihazırda başka bir finansman kaynağından desteklenen projeler Program kapsamında desteklenemez. Ancak, daha önce sosyal amaçlı olarak geliştirilmiş ve hayata geçirilmiş projelerin devamı niteliğinde tasarlanmış veya tamamlayıcı özelliğe sahip yeni projeler Program kapsamında desteklenebilir.

Ajans tarafından Program kapsamında kullanılmak şartıyla bağış kabul edilebilir.

Başvuru sahiplerinde hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması şartı aranmaz. Ancak proje faaliyetleri bölge içerisinde yürütülmelidir.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Ocak 2023 Pazartesi günü, saat 17.00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte marka@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı desteği ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP’in program otoritesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’dır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı programın tanıtılması ve proje geliştirme süreçlerini bölgesel ölçekte yürütmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle marka@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi, Genel Sekreterlik

marka@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dâhili Hat: 2302

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2022 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programın ilk aşamasında talep edilen ön başvuru formunun teslimi için son tarih 30 Aralık 2021 Perşembe günü saat 17:00’dır. Ön başvuru formu, resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr e-posta adresine gönderilecektir. Ön başvuru formunu posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Dursun DEMİR

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi

proje@oka.org.tr | dursun.demir@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2302

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine,
 • Genç istihdamını artırmaya,
 • İldeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

 • Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına,
 • İstihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine,
 • Sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

 • Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına,
 • Toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine,
 • Dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

 • Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya,
 • Program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Proje Uygulama Süresi: En Fazla 18 Ay.

Proje Bütçesi: En Az 1 Milyon TL.

Destek oranı: Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için en fazla %90, kar amacı güden şirketler için en fazla %50’dir.

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat.

Programa ilişkin proje bilgi formu, proje bütçesi, iş planı ve talep edilen tüm diğer zorunlu evraklar resmi üst yazı ile birlikte proje@oka.org.tr  e-posta adresine gönderilecektir. Başvuru evrakını posta/kargo yoluyla ya da elden teslim etmenize gerek bulunmamaktadır. Son teslim tarihi 26 Mart 2021 Cuma günü Saat 16:00’dir.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınmış olup, proje geliştirme çalışmaları projeye atanan bir Ajans uzmanı mentorlüğü ile birlikte devam edecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2021 yılında 81 il için ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.

Detaylı bilgi ve tüm sorular için lütfen öncelikle proje@oka.org.tr e-posta adresini kullanınız.

Barış Şahin

Uzman | Program Yönetim Birimi

proje@oka.org.tr | baris.sahin@oka.org.tr

Telefon: 0 362 431 24 00 Dahili Hat: 2203

Desteklenmeye Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın hedefi, uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır.

 

Programın öncelikleri aşağıda sunulmaktadır;

İstihdam Edilebilirliği Artırmak

Toplumun dezavantajlı kesimlerinin istihdama katılımının kolaylaştırılmasına ve mesleki bilgi ve becerilerinin geliştirilmesine, genç istihdamını artırmaya, ildeki ve bölgedeki ihtiyaçlara uygun alanlarda nitelikli ve üretken beşerî sermayenin geliştirilmesine yönelik projeler.

Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik

Sosyal girişimlerin kurulmasına ve kapasitelerinin artırılmasına, istihdam edilebilirliğe ve sosyal içermeye ilişkin yenilikçi modeller geliştirilmesine, sosyal girişimcilik ve sosyal yenilikçilik alanlarında hizmet veren/verecek olan aracı kurumların işleteceği, ekosistem güçlendirmeye yönelik merkezler, sosyal laboratuvarlar ile kuluçka ve hızlandırıcı programların uygulanmasına yönelik projeler.

Sosyal İçerme

Sosyal yardım alan kesimin gelir düzeyinin artırılmasına, toplumun dezavantajlı kesimlerinin yaşam kalitelerinin yükseltilmesine dezavantajlı kesimlere sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılmasına yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

Sosyal Sorumluluk

Bölge öncelikleriyle kâr amacı güden kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini uyumlaştırmaya, program öncelik alanlarına ve/veya tespit edilen farklı sosyal bir sorunun çözümüne, yönelik yenilikçi ve model nitelikli projeler.

 

Proje Uygulama Süresi: Azami 18 Ay

Proje Bütçesi: Minimum 1 Milyon TL

Destek oranı:

 • Kamu kurumları ve Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için %90
 • Kar amacı güden şirketler için %50

Uygulama Yeri: Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Programa ilişkin ön başvurular Ajansın Samsun Organize Sanayi Bölgesi No:62, Tekkeköy, Samsun adresine en geç 08.05.2020 Cuma günü Saat 17:00’a kadar teslim edilebilecektir. Proje ön başvuru formlarının ayrıca sogep@oka.org.tr adresine de iletilmesi gerekmektedir. Zamanında Ajansa sunulmayan proje ön başvuru formları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Uygun bulunan proje fikirleri nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yürütülecektir.

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı bir teklif çağrısı değildir. SOGEP programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmektedir. Program için 2020 yılında ülke genelinde ayrılan toplam mali kaynak tutarı 166 Milyon TL olup proje bütçesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.

NOT: Bu aşamada sadece proje ön başvuru formu iletilmesi beklenmektedir. Ancak dileyen paydaşlarımız ekte yer alan detaylı proje bilgi formunu da iletebilir. 

Detaylı bilgi için;

Amasya ve Tokat illeri için;

Dursun Demir

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

 

Samsun ve Çorum illeri için;

Meltem Yılmaz

Telefon: 0 362 431 24 00/2103

E-posta: meltem.yilmaz@oka.org.tr

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Programın Amacı

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programının amacı; uygulandığı illerde, yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumsal dayanışma ve bütünleşmeyi güçlendirmek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, özel kesimin sosyal sorumluluk faaliyetlerini teşvik etmek, istihdam edilebilirliği artırmak, dezavantajlı bölgelerde üretkenlik ve yetenek gelişimine yönelik faaliyetler ile sosyal girişimciliği ve yenilikçiliği desteklemek amacıyla uygulanacak projeleri desteklemektir.

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Kalkınma Ajansı

İli

Proje Adı

Başvuru Sahibi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

RİSK ALTINDAKİ ÇOCUK VE GENÇLERE YÖNELİK MESLEK BİLİNCİ KAZANDIRMA VE İSTİHDAM DESTEĞİ

SAMSUN İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Samsun

SAMSUN YÖRESEL ÜRÜNLERİ MARKALAŞIYOR

SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

 

Faizsiz Kredi ve Finansman Desteği Programı

 

2022 Yılı Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği

Konaklama tesislerinin modernizasyonu ve dijital teknoloji kullanımının yaygınlaştırılması ile rekabet güçlerinin artırılması amacıyla; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “Turizm İşletmelerinin Modernizasyonu Finansman Desteği Programı”nı uygulayacaktır.

Programın öncelikleri:

(1) Konaklama tesislerinin teknolojik kapasitesinin geliştirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması

(2) Konaklama tesislerinin hizmetlerinin çeşitlendirilmesi

Önceliklerle birlikte program rehberinde belirtilen hususları içeren projelere değerlendirmede avantaj sağlanacaktır:

 • Program Rehberinde belirtilen Proje Uygulama Yeri Önceliklendirme Tablosundaki öncelikli ilçelere;
 • Başvuru Yerli Malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden ve bu kalemi bütçe revizyonu aşamasında uygun bulunan başarılı projelere;

 nihai değerlendirme puanının üzerine ilave puan verilecektir.

Program Turizm işletme belgeli veya belediye işletme belgeli konaklama tesislerinin (KOBİ olmak şartıyla) başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 12.000.000 TL’dir.

Proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi)

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Finansman desteği kapsamında turizm işletmelerinin yukarıda zikredilen önceliklere ilişkin yatırımlarının ilk 3 ayı geri ödemesiz olmak üzere 3 ayda bir geri ödemeli 24 ay mutlak vadeli ödeme programı ile kredi kar payının %100’ü desteklenecektir. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 12 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 28/12/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 13/02/2023 Günü Saat 23:59

Taahhütname son teslim tarihi: 20/02/2023 Günü Saat 17:00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2023 Yılı İmalat Sanayiinde Rekabetçiliğin Geliştirilmesi Ortak Finansman Destek Programı

Bu program, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ortaklığında yürütülmektedir. Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Başkanlığı iş birliğinde hazırlanan bu finansman destek programı ile KOBİ’lerin finansman ihtiyacının karşılanması ve bölgede yatırım hareketi başlatılması hedeflenmektedir.

Programın genel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinin rekabet gücünün geliştirilmesidir.

Programın özel amacı, TR83 Bölgesinde imalat sanayinde öne çıkan sektörlerin katma değerli üretim, uluslararasılaşma, genç istihdamı ve yeşil dönüşüm odağında rekabetçiliğinin artırılması

Programın tematik öncelikleri:

Öncelik 1. Bölge işletmelerinin katma değerli üretim, uluslararasılaşma ve genç istihdamı odağında desteklenmesi,

Öncelik 2. Sanayide yeşil dönüşüme yönelik döngüsel ekonomi ve kaynak verimliliği odaklı projelerin desteklenmesi,

Öncelik 3. OKA tarafından ön fizibilitesi yapılmış ve “yatirimadestek.gov.tr/yatirim-firsatlari” internet adresinde yayınlanan imalat sanayiine yönelik yatırım konularının hayata geçirilmesi.

Bu programa yapılan başvurular il bazında desteklenen öncelikli sektörler bazında değerlendirilecektir. NACE faaliyet sınıflamasına göre öncelikli olarak desteklenecek sektörler aşağıdaki tablodaki gibidir:

Amasya: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 27: Elektrikli Teçhizat İmalatı, 31: Mobilya İmalatı

Çorum: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 28: Makine ve Ekipman İmalatı, 33: Makine ve Ekipmanların Kurulumu ve Onarımı

Samsun: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 19: Kok Kömürü ve Petrol Ürünleri İmalatı, 21: Eczacılık ve Ecz. İlişkin Malzeme İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 24: Ana Metal Sanayi, 29: Motorlu Kara Taşıtı ve Römork İmalatı, 31: Mobilya İmalatı, 32: Diğer İmalatlar

Tokat: 10: Gıda Ürünlerinin İmalatı, 14: Giyim Eşyalarının İmalatı, 16: Ağaç, Ağaç Ürünleri ve Mantar Ürünleri İmalatı, 22: Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı, 23: Metalik Olmayan Ürünler İmalatı, 31: Mobilya İmalatı

TR83 Ortak Sektörler: 20: Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, 21: Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı, 25.4: Silah ve mühimmat imalatı, 26: Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı, 27: Elektrikli teçhizat imalatı, 28: Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı, 29: Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, 30: Diğer ulaşım araçlarının imalatı (30.1 Gemi ve tekne yapımı hariç), 32.5: Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı

 

Program, TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı, KOBİ Beyannamesi onaylı, KOBİ ölçeğindeki işletmelerin başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için KOSGEB tarafından tahsis edilen kaynak tutarı toplam 50.000.000 (elli milyon) TL’dir. KOSGEB, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Kredi Olarak Kullanılabilecek Bütçe Limitleri:

Asgari Proje Bütçesi (Kredi Miktarı): 500.000 TL

Azami Proje Bütçesi (Kredi Miktarı): 2.500.000 TL

Ajans Kar Payı Destek Oranı: Kredi veya finansal Kiralama İşleminde Kar Payı oranının 12 puanı desteklenir.

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 31/03/2023 Günü Saat 18.00

Taahhütname son teslim tarihi: 07/04/2023 Günü Saat 18.00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2022 Yılı İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği

TR83 Bölgesi’nde ihracatın artırılması ve ürün yerlileştirmeye yönelik projelerin hayata geçirilmesi ile birlikte bölgemizde genç işsizlere yönelik yeni iş imkanları oluşturulması amacıyla; Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “İhracata Gençlik Aşısı Faizsiz Kredi Desteği Programı”nı uygulayacaktır. Destek yararlanıcılarının proje kapsamında gençlere (18-34 yaş arası) istihdam sağlamaları esastır. Proje değerlendirmelerinde, taahhüt edilen istihdamın proje kurgusuyla uygun olması halinde projeye önceliklendirme sağlanacaktır

Programın amacı, TR83 Bölgesinde ihracatın artırılması, işletmelerin ürün yerlileştirmeye yönelik üretim kapasitelerinin geliştirilmesi ve yeni yatırımlarla genç istihdamının artırılmasıdır.

Programın öncelikleri:

      (1) Bölge ihracatında ürün çeşitliliği, miktar, katma değer ve ihracatçı firma sayılarının artırılması

      (2) İşletmelerin ithal ikame üretim kabiliyetlerinin geliştirilmesi

 

Önceliklerle birlikte aşağıda belirtilen hususları içeren projelere değerlendirmede avantaj sağlanacaktır:

 • Genç İstihdamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları için 2022-2023 yılı temasını genç istihdamı olarak belirlemiştir. Proje uygulama süresi içerisinde gerçekleştirilecek ve uygulama süresinin tamamlanmasını müteakip en az 1 (bir) yıl daha devam ettirilecek genç istihdamı (18-34 yaş arası) taahhüdü
 • KOBİ Büyüklüğü: Başvuru sahibi; mikro işletme ise 5 puan, küçük işletme ise 3 puan,  orta büyüklükte işletme ise 1 puan verilecektir.
 • Yerli Malı: Başvuru Yerli malı belgesine sahip mal alımını taahhüt eden ve bu kalemi bütçe revizyonu aşamasında uygun bulunan başarılı projelere, nihai değerlendirme puanının üzerine ilave puan verilecektir

Program imalat sanayinde faaliyet gösteren Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin (KOBİ’ler) başvurusuna açıktır. Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir.

Proje başına kullanılabilecek kredinin tutarı (proje bütçesi)

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami tutar: 2.000.000 TL

Faizsiz kredi desteği kapsamında işletmelerin yukarıda zikredilen önceliklere ilişkin yatırımları 6 ayı geri ödemesiz, 18 ay eşit taksitlerle geri ödemeli toplam 24 ay vadeli, herhangi bir faiz ya da kar payı olmaksızın desteklenecektir. Proje faaliyetlerinin tamamının sözleşme tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde tamamlanması gerekmektedir.

 

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 28/12/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 13/02/2023 Günü Saat 23:59

Taahhütname son teslim tarihi: 20/02/2023 Günü Saat 17:00

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2020 Yılı COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Programın amacı; COVID-19 salgın riski ile mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri desteklemektir.

Programın öncelikleri;

Öncelik 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması

Öncelik 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları

Öncelik 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi uygulamalardır.

 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Kar amacı güden ve gütmeyen kurum ve kuruluşlara yönelik çıkılacak olan “COVID-19 İle Mücadele ve Dayanıklılık Programı”nın bütçesi 6.000.000 TL’dir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. Başvuru sürecinde proje değerlendirmesine başlanılması ve başarılı projelere verilecek toplam destek miktarının programa ayrılan bütçeye ulaşması halinde program, başvuru süreci tamamlanmadan sonlandırılabilir. Bu husus Ajansımız internet sayfasında duyurulacaktır. Program bütçesi 2020 yılı bütçesinden karşılanacaktır.

 

Destek Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami tutar: 1.000.000 TL

Destek oranı

 • Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için:  %100
 • Kâr amacı güden kuruluşlar: %90

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az olamaz.

Proje süresi

En fazla 3 ay

 

Uygun başvuru sahipleri:

 • Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, 
 • Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler,
 • Dernekler ve Vakıflar
 • Organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri
 • Teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri,
 • Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler,

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 04/05/2020 Saat 23:59

Taahhütname son gönderim tarihi : 08/05/2020 Saat 17.00

 

ÖNEMLİ UYARI

Bu programda her bir proje teklifi ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 3 ( üç )iş günü içerisinde değerlendirilecek ve başarılı bulunan başvurular ile sözleşme imzalanacaktır. Destek kararları neticesinde program için ayrılmış olan destek bütçesinin başarılı bulunan tekliflere tahsis edilmesinden sonra başvuru kabulüne son verilecektir. Bu nedenle projesini hazırlayan başvuru sahiplerinin son başvuru tarihini beklemeksizin başvurularını KAYS üzerinden tamamlamaları ve taahhütnamelerini ajansa iletmeleri tavsiye olunur.

Yeni düzenlemeler ile tüm ülke düzeyinde uygulanan programda alınan yol ve pandeminin seyri uyarınca Ajansımızca yürütülen COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında sunulan projelere yönelik değerlendirmeler yapılırken;

 • Proje konusu, koruyucu kişisel donanımların (maske, tulum, bone, eldiven, yüz siperliği ve benzeri) ya da dezenfektasyon ürünlerinin ( her türlü sıvı- katı ya da gaz formunda olan)  üretimi, temini veya dağıtımı olan projelerin; yenilikçi nitelikte, piyasada bulunan mevcut ürünlere alternatif oluşturabilecek, ar-ge süreci tamamlanmış, seri üretime hazır, gerekli tüm izinleri alınmış ürünleri içerip içermedikleri esas alınacak,
 • Rehberimiz uyarınca uygun maliyet sayılmayan (örneğin araç ve elektrikli araç alımı) kalemleri içeren projeler ön inceleme aşamasında elenecek,
 • Panel aşamasına kalan projelerde, başvuru formunda yer alan bilgilerden daha fazla bir açıklamaya ihtiyaç duyulması halinde başvuru sahibi ile iletişime geçilecektir.

 

Bilgilendirme ve Teknik Destek Yöntemi

Programın niteliği yaşanan salgın sebebi ile bilgilendirme toplantıları ve görüşmeler düzenlenmeyecektir.

Potansiyel başvuru sahiplerimize telefon ve e-posta yolu ile destek sağlanacaktır.

Program hakkında detaylı bilgi almak için;

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: pyb@oka.org.tr

Fizibilite Desteği

 

2023 Yılı Fizibilite Desteği Programı

 

Katma Değerli Üretim ve İhracat Odaklı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: İmalat sanayi altyapısının geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-2: İhracat kapasitesinin artırılmasına yönelik yatırım projelerine ilişkin fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-3: Üretim faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, değer-tedarik zincirlerinin geliştirilmesi ve istihdam kapasitesinin artırılmasına yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan imalat sektörleri, ihracat ve istihdam odaklı proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 300.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler (İl Özel İdareleri, Belediye Başkanlıkları, Köy Muhtarlıkları),
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler (Tarımsal Üretici Birlikleri, Mahalli İdare Birlikleri vb.),
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/06/2023

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 29.09.2023 Saat: 18.00

Taahhütname için son teslim tarihi: 06.10.2023 Saat: 18.00

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: kdb@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

 

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

 

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

Öncelik-1: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-2: Turizm girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Öncelik-3: Destinasyon odaklı yaklaşım çerçevesinde TR83 bölgesinde doğa ve kültür turizmine yönelik fizibilite çalışmaların desteklenmesi

Öncelik-4: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.500.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 100.000 TL
 • Azami tutar: 300.000 TL

Destek kapsamında proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %50’si hibe olarak desteklenecektir.

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları, Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler, Kooperatifler, Sivil Toplum Kuruluşları

 

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/06/2023

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 29.09.2023 Saat: 18.00

Taahhütname için son teslim tarihi: 06.10.2023 Saat: 18.00

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: marka@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Tekkeköy Samsun

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

Referans No

Proje Adı

Başvuru Sahibi

TR83/23/FZD-KD/0001

Suluova Eymir İsale Hattı Mikro HES Projesi (SEİHMHES)

Suluova Belediye Başkanlığı

TR83/23/FZD-KD/0002

Çorum OSB Yağmursuyu Hasadı Projesi

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

TR83/23/FZD-KD/0003

Sungurlu OSB İlave Arıtma Tesisi Fizibilite Projesi

Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

TR83/23/FZD-KD/0004

Zile Organize Sanayi Bölgesi Toplu İşyerleri Yapımı İşine Ait Projelerin ve İhale Dokümanlarının Hazırlanması İşi

Zile Ticaret ve Sanayi Odası

TR83/23/FZD-KD/0005

'İşsiz Gençler ve Kadınlar Salep Yetiştiriyor, Hastalıklara Dur Diyor '

Tokat Valiliği

TR83/23/FZD-MARKA/0001

Amasya Ferhat ile Şirin Âşıklar Müzesi Yenileme ve Teşhir Tanzim Projesi

Amasya Belediye Başkanlığı

TR83/23/FZD-MARKA/0002

Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Kaleköy

Amasya İl Özel İdaresi

TR83/23/FZD-MARKA/0003

Komana Antik Kenti Koruma ve Ziyarete Hazırlama Projesi Fizibilite Etüdü

Tokat İli Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı

TR83/23/FZD-MARKA/0004

Kepçeli Mescidi Restorasyonu Projesi

Osmancık Köylere Hizmet Götürme Birliği

TR83/23/FZD-MARKA/0005

Kavak İlçesi Doğa Kamp ve Spor Merkezi Oluyor

Kavak Belediye Başkanlığı

2022 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projeleri havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı:

Programın genel amacına ve önceliklerine uygun, bir işletme modeli içeren yatırım projesi önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Öncelik-1: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşmasına yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Öncelik-2: Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesine yönelik yatırım projeleri geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Öncelik-3: Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesi, Güdümlü Proje Desteği, Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı ve Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programına yönelik projeler geliştirilmesi için fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

 • Asgari tutar: 75.000 TL
 • Azami tutar: 200.000 TL

Kimler Başvurabilir?

 • Kamu Kurum ve Kuruluşları,
 • Yerel Yönetimler
 • Üniversiteler,
 • Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
 • Birlikler
 • Kooperatifler,
 • Sivil Toplum Kuruluşları,
 • Organize Sanayi Bölgeleri,
 • Sanayi Siteleri,
 • Serbest Bölge İşleticileri,
 • Teknoloji Transfer Ofisi Şirketleri,
 • Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • Endüstri Bölgesi Yönetici Şirketi,
 • İş Geliştirme Merkezi Yönetici Şirketi,

Başvuru Tarihleri:

KAYS üzerinden ilk başvuru tarihi: 01/05/2022

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 15/06/2022 Saat: 23:59

Taahhütname için son teslim tarihi: 22/06/2022 Saat: 17:00

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

İletişim Bilgileri:

Telefon: 0 362 431 24 00

E-posta: marka@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun

2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Programın Genel Amacı:

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilite çalışmalarının desteklenmesidir.

Programın Özel Amacı:

Program genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır. Bu program kapsamında fizibilite etüdü aşağıdaki gibi tanımlanmaktadır. Bu tanıma uymayan başvurular ön inceleme aşamasında reddedilecektir.

 

Fizibilite Etüdü Nedir?

Yapılabilirlik analizi. Yatırım projelerinin gerçekleştirilebilir olup olmadığını saptamak amacıyla iktisadi, mali, teknik ve hukuki bilgiler dikkate alınarak yapılan çalışmaların tümü.

Kaynak: İktisat Terimleri Sözlüğü, Türk Dil Kurumu Yayınları:1037, Sf.457.

 

Bu kapsamda fizibilite desteği programının öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir;

 • Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planı’nda yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi
 • Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Sosyal kalkınma ve yenilikçilik alanlarında yapılacak fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Bölgede mevcut üretim yapısının kaynak verimli bir yapıya dönüştürülmesine yönelik fizibilite çalışmaları 
 • Çevreye duyarlı üretim süreçleri ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik fizibilite çalışmaları
 • Bölgede ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmaları
 • TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinde yaşanabilirliğin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, OSB’ler, KSS’ler, İŞGEM’ler, Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik fizibilite çalışmalarının desteklenmesi
 • Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı fizibilite çalışmalarının desteklenmesi

Bölgesel nitelik taşıyan (örneğin; bölgede yer alan 2 veya daha fazla ili kapsayan) ve yayılma potansiyeli güçlü olan projelere ayrıca öncelik verilecektir.

 

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 3.480.000 TL’dir. OKA, bu program için ayırdığı kaynağı kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

 • Asgari tutar: 30.000 TL
 • Azami tutar: 250.000 TL

 

Kimler Başvurabilir?

 • Yerel yönetimler,
 • Üniversiteler,
 • Diğer kamu kurum ve kuruluşları,
 • Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,
 • Sivil toplum kuruluşları,
 • Organize sanayi bölgeleri
 • Küçük sanayi siteleri
 • Teknoparklar
 • Teknoloji geliştirme bölgeleri
 • Endüstri bölgeleri,
 • İş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile
 • Birlikler ve Kooperatifler

 

Önemli Uyarı!

Proje geliştirme sürecinde, Ajans ile iletişim kurulması tavsiye edilmektedir.

 

İletişim Bilgileri:

Dursun Demir (Program Koordinatörü)

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: dursun.demir@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2019 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.01.2019 tarihi itibariyle ilana çıkmış bulunmaktadır.

Fizibilite Desteği ile, Programın genel amaçlarına uygun proje önerilerinin fizibilite raporu ve eklerinin hazırlanması sağlanacaktır. 

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

-Yeşilırmak Havzası Gelişim Projesi (YHGP) Bölgesel Gelişme Ana Planında yer alan proje ve eylem önerilerinin hayata geçirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sağlık endüstrisinin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Sosyal kalkınma ve yenilikçılık alanlarında yapılacak projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Doğa ve tarih turizminin geliştirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-TR83 bölgesinde bulunan yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılmasına katkı sağlayacak kentsel ve sosyal altyapı sorunlarının çözümüne yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının (Üniversiteler, Organize Sanayi Bölgeleri (OSB’ler), Küçük Sanayi Siteleri (KSS’ler), İş Geliştirme Merkezleri (İŞGEM’ler), Teknoparklar, kuluçka merkezleri vb.)  güçlendirilmesine yönelik projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

-Kirlilik, doğal afetler vb. can ve mal güvenliğine yönelik riskleri azaltıcı projelendirme çalışmalarının desteklenmesi

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nın altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 250.000 TL

olarak uygulanacaktır.        

 

Ajans hibe desteği haricinde başvuru sahiplerinin mali taahhüdü gerekmektedir. Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz.  Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2019 Salı Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç 31.12.2019 Salı Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 3.400.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz. 

 

İletişim Bilgileri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Program Yönetim Birimi
E-posta: fzd@oka.org.tr
Barış ŞAHİN (Program Koordinatörü)
E-posta: barış.şahin@oka.org.tr
Telefon: 0 362 431 24 00 / 2203
 

 

Destek Almaya Hak Kazanan Projeler
2018 Yılı Fizibilite Desteği 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2018 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşlar ıçin “Fizibilite Desteği” kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 01.03.2018 tarihi itibariyle ilana çekmiş bulunmaktadır.

Program kapsamında desteklenecek projeler için 800.000 TL kaynak öngörülmüstür;

Programın genel amacı

TR83 bölgesinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesidir.

Programın öncelikleri

 

Destek miktarı

Yatırım tutarı 10 milyon TL’nin altında olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 150.000 TL

 

Yatırım tutarı 10 milyon TL ve üzerinde olan projelerin fizibilite desteği talepleri için;

Asgari Tutar: 20.000 TL

Azami Tutar: 200.000 TL

olarak uygulanacaktır.   

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuruların KAYS üzerinden alınması için son tarih 24.12.2018 Pazartesi Saat 23:59’dur. Bu tarih ve saat itibarı ile KAYS sistemi başvurulara kapatılacak ve sonrasında herhangi bir değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır. Yapılan başvuruya ilişkin taahhütnamenin sistem üzerinde elektronik olarak imzalanması veya ıslak imzalı taahhütnamenin Ajansa teslim edilmesi en geç31.12.2018 Pazartesi Saat 17:00’a kadar yapılabilecektir. Zamanında KAYS üzerinden tamamlanmayan ve/veya ıslak imzalı taahhütnamesi Ajansa sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

Fizibilite desteği bir teklif çağrısı değildir. Ajans tarafından hazırlanan başvuru rehberi ve ekleri internet sitesinde sürekli bir şekilde yayımlanmaktadır. Başvuru sahipleri istedikleri herhangi bir tarihte Ajansa proje başvurusunda bulunabilecektir.   Proje başvuruları teslim alındığı tarihten itibaren en fazla 1 ay içerişinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin, program bütçeşi olan 800.000 TL’ye ulaşması durumunda başvuruların sona erdiği internet sitesinde duyurulur ve yeni başvuru alınmaz.

 

Proje Teklif Çağrısı

 

2020 Yılı Katma Değerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Programın Amacı:          

Organize sanayi bölgelerinde sunulan hizmetlerin kalitesinin artırılarak OSB’lerde faaliyet gösteren işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve TR83 Bölgesi’ndeki OSB’lerin yatırımcılar için cazibesinin artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları:

1. Organize Sanayi Bölgelerinin çevresel altyapının iyileştirilmesi

2. Organize Sanayi Bölgelerinde enerji verimliliğinin artırılması

3. Organize Sanayi Bölgelerinin yaşanabilirliğinin artırılması

Program kar amacı gütmeyen kurumların başvurusuna açık olup, sadece OSB alanlarında uygulanan projelere destek verilecektir.

Toplam bütçe: 23 Milyon TL

Destek tutarı: Asgari: 200.000 TL, Azami: 3 Milyon TL

Destek oranı: En az %25, en fazla %75

Proje süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 29.01.2021 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 05.02.2021 Saat 17.00

2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Altyapı Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/MES

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinde mesleki eğitimin kalitesinin ve rekabet gücünün yenilikçi yöntemlerle artırılmasıdır.

Programın Özel Amaçları: Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında işbirliğinin artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 6.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %90’ından fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 12 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/TURA

Programın Genel Amacı: TR83 Bölgesinin turizm potansiyelinin ekonomik değere dönüstürülmesi ve bölgenin turizm gelirlerinin artırılması.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi turizm potansiyeli açişindan önem arz eden değerlere yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin ve bilinirliğinin artırılması.

Programın Öncelikleri:

Toplam Bütçe: 21.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 500.000 TL

Azami Tutar: 2.000.000 TL

Destek Oranı: Proje toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Destek Programı

Program Referans No: TR83/19/KATAD

Programın Genel Amacı: Bölgede tarım ve sanayi entegrasyonunun sağlanması ve kırsalda tarımsal örgütlenmenin güçlendirilmesidir.

Programın Özel Amacı: TR83 Bölgesi’nde tarımdan elde edilen katma değerin artırılması ve kırsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilmesi yoluyla bölgesel gelirin artırılmasıdır.

Programın Önceliği: Bölgede üretilen tarım ürünlerinin katma değerlerinin ve pazarlama imkanlarının artırılması.  

Toplam Bütçe: 7.000.000 TL

Destek Tutarı:

Asgari tutar: 100.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Destek Oranı: Projenin toplam uygun maliyetinin %20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz

Proje Süresi: En fazla 24 ay

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 09/09/2019 23:59

Taahhütname Son Teslim Tarihi        : 16/09/2019 17:00

2018 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinde turizme yönelik fiziksel altyapının iyileştirilmesi, doğal, kültürel ve tarihi değerlerin erişilebilirliğinin, bilinirliğinin artırılması ve turizm alanlarında sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

2018 Yılı Organize Sanayi Bölgelerinde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi yoluyla Bölgenin rekabet ve yatırım g&üüml;cünün artırılması; bölgede üretim ve ticaret alanlarında sunulan hizmetlerin geliştirilmesi, verimliliğin, erişilebilirliğin ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması ile üretim ve ticaret kapasitesinin artırılmasıdır.

Öncelik 1 Toplam Kaynak: 7.000.000 TL

Öncelik 1 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 1 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

Öncelik 2 Toplam Kaynak: 3.000.000 TL

Öncelik 2 Asgari destek tutarı: 200.000 TL

Öncelik 2 Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat:23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat:17.00

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın amacı; TR83 Bölgesinin kalkınma potansiyelini harekete geçirerek yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, kentsel dokuların korunması, geliştirilmesi ve restorasyonu ile turizme yönelik kentsel altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamaktır

Toplam kaynak: 18.000.000 TL

Asgari destek tutarı: 100.000 TL

Azami destek tutarı: 1.000.000 TL

KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 11.03.2016 Cuma Saat 23:59

Proje dosyası son teslim tarihi: 18.03.2016 Cuma Saat 17:00

2014 Yılı Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mai Destek Programı

KOBİ’lerin başvurabildiği programın öncelikleri;
1. AR-GE ve yenilikçiliğe yönelik yapılacak yatırımların desteklenmesi,
2. Yenilenebilir enerji üretimine yönelik yatırımların desteklenmesi,
3. İmalat sanayinde verimlilik artışı başta olmak üzere istihdam artışı, büyüme, ortak iş yapma gibi faaliyetlerin öne çiktiği yatırımların desteklenmesidir.
Toplam Kaynak: 19.000.000 TL
Asgari destek tutarı: 40.000 TL Azami destek tutarı: 400.000 TL
KAYS üzerinden son başvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyası son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

 

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Proje Teklif Çağrısı İlanı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2014 yılı bütçeşinden finanse edilmek üzere Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programları kapsamında uygun proje başvurularının kendisine sunulması için 02.12.2013 tarihi itibariyle ilana çikmiş bulunmaktadır.
Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 26.000.000 TL olup, Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı için 7.000.000 TL ve KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı için 19.000.000 TL öngörülmüstür.
Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 50.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 20’sinden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:
Asgari tutar: 40.000 TL
Azami tutar: 400.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %50’sinden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
Başvuruların KAYS üzerinden son başvuru tarihi 28/02/2014 Cuma g&üüml;nü ve saat 23:50’dir. Yapılan başvurunun sistemden alınan çiktisi ve başvuru anında istenen diğer tüm belgelerin matbu halleri ise 07.03.2014 Cuma saat 17:00’ye kadar elden veya posta yolu ile aşağıda belirtilen adreslere teslim edilmelidir. Bu tarihten sonra Ajansa ulaşan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Haber ve Duyurular

Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 

KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı ve Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı Bağımsız Değerlendirici Görevlendirilmesine İlişkin İlan 
Son Başvuru Tarihi: 7 Şubat 2014
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından 2014 yılı bütçeşi kapsamında yürütüleçek olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” kapsamında sunulacak proje tekliflerinin değerlendirilmesi için bağımsız değerlendiriciler görevlendirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerde Aranacak Nitelikler:
Bağımsız Değerlendirici olarak görev yapmak isteyenlerin en az lisans düzeyinde mezun olmaları ve başvuruda bulunmak istedikleri mali destek programı ile ilgili aşağıda belirtilen alanlarda en az beş yıllık deneyime sahip olmaları gerekmektedir:
·         AR-GE Yatırımları
·         Yenilenebilir Enerji
·         İmalat Sanayi
·         Kamu Yatırımları
·         İşletme Yöneticiliği
·         İşletme Koçlüğü
·         Kamu Yönetimi
·         Mühendislik
·         Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı
·         Atıktan enerji üretimi
·         Enerji verimliliği
·         Biyogaz
·         Alternatif enerji kaynaklarının kullanımı
·         Kalite G&üüml;vence ve Sertifikasyon Sistemleri
·         Tarıma Dayalı Sanayi
·         Tarımsal Ürün İşleme ve Paketleme
·         Marka Oluşturma
·         Üretim Teknolojileri
·         E-ticaret ve Bilgi Teknolojileri İle İlgili Alanlar
·         Uluslararası Ticaret (İhracat ve İthalat)
·         İş Kurma ve Geliştirme Faaliyetleri
·         Kurumsal Kapasite Arttırma
·         Girişimcilik
·         Finans Yönetimi
·         Yönetim ve Organizasyon
·         İmalat Sanayi
·         Ürün Tasarımı ve Geliştirme
·         Sağlık, Eğitim, Tekstil, Turizm, Gıda, Mobilya, Hizmet Sektörü, Rehberlik ve Danışmanlık
·         Gıda İşletmeleri
·         Tekstil İşletmeleri
·         Pazarlama ve Tanıtım
·         AR-GE ve Yenilik
·         İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi
·         Teknoloji Transferi
ve benzeri tecrübe alanları
Bunun yanında adayların aşağıda yer alan konularla ilgili bilgi ve/veya deneyim sahibi olmaları tercih sebebi olacaktır.
·  Proje döngüsü yönetimi
·  İşletme mali belgelerini okuma ve iş planı hazırlama/değerlendirme
·  TÜBİTAK, KOSGEB, TTGV, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanmış programlar kapsamında proje değerlendirmesi
·  Mali, teknik ve yönetsel konularda proje değerlendirmesi
·  Kalkınma ajansları mali destek programları ve programların uygulanma usulleri
·  Deneyim alanı ile ilgili mevzuat bilgisi
Bağımsız Değerlendiricilerle İlgili Diğer Hususlar:
Bağımsız değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya bağımsız değerlendiriciler, değerlendirme öncesinde “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı”ni imzalayacaklardır.
Bağımsız değerlendiricilerin kimliğine ve bunların değerlendirdikleri projelere ilişkin bilgiler gizli tutulacaktır. Bu kişilerin görevlendirmeleri ile ilgili yazışmalarda gizlilik kurallarına uyulacak ve buna uymayanlar hakkında gerekli hukuki, cezai ve disiplin işlemleri yapılacaktır.
Bağımsız değerlendiriciler bir proje teklif çağrısı döneminde; bir g&üüml;nde en fazla üç proje teklifi olmak üzere toplam olarak en fazla yirmi beş proje değerlendirebileceklerdir. OKA, bağımsız değerlendiricileri, başvurusu kabul edildiği halde belirtilen mali destek programında görevlendirmeme hakkını saklı tutar.
Bağımsız Değerlendiriciler, teslim edilen projelerin hazırlık veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak olan kişiler arasından seçilecektir. Bağımsız değerlendiriciler; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece d&acırç;hil) kan ve kayın hışımları ile sahibi ya da ortağı oldukları ticari işletmelere ilişkin projeleri değerlendiremeyeceklerdir.
Bağımsız değerlendiriciler ile OKA arasında; işin tanımını, süresini, tarafsızlık ve gizlilik esaslarını, çalışma koşullarını ve kamu dışı personel ise kendilerine ödenecek ücret ve benzeri hususları içeren bir sözleşme imzalanacaktır.
Değerlendirme süreçinde görev alanlar, değerlendirme sırasında proje içeriği ile ilgili elde ettikleri ticari sir niteliğindeki bilgileri ifşa edemezler. Bu çerçevede görevlendirilecek
Başvuru Şekli, Yeri ve Zamanı:
Bağımsız değerlendirici olarak görevlendirilmek üzere başvuruda bulunmak isteyen adayların OKA ınternet sitesinden de ulaşabilecekleri KAYS sistemi üzerinden kayıt yaptırarak kullanıcı adı ve şifre almaları gerekmektedir. Adaylar kendi hesaplarından sisteme giriş yaparak özgeçmis formatını doldurmalı ve OKA tarafından ilan edilmiş olan “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” için bağımsız değerlendirici olmak üzere başvuru yapmalıdırlar. Başvuru sırasında özgeçmişe ek olarak bazı kriterlerle ilgili bilgi talep edilebilecektir. Adayların özgeçmislerini ayrıca elden, e-posta ya da posta yoluyla sunmalarına gerek bulunmamaktadır. Başvurular sadece çevrimiçi olarak alınacaktır.
Başvurusu kabul edilen adaylara tebligat e-posta yoluyla yapılacak olup ayrıca resmi bir yazışma yapılmayacaktır.
Bağımsız değerlendiricilere yönelik bilgilendirme ve eğitim programı ile ilgili detaylı bilgi daha sonra başvurusu kabul edilen adayların e-posta adreslerine gönderilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi:
Adayların konuyla ilgili uzmanlık ve tecrübeleri, sunacakları detaylı özgeçmislerinin incelenmesi ve gerekli görüldüg&üüml; takdirde mülakat yoluyla tespit edilecektir. Değerlendirme aşamasında gerekli görüldüg&üüml; takdirde adaylardan imzalı özgeçmisleri ve destekleyici belgeleri talep edilecektir. Ayrıca bağımsız değerlendirici adaylarından değerlendirme tarihlerine ilişkin hangi g&üüml;nlerde çalışabileceklerini gösteren bir uygunluk beyanı talep edilecektir. Seçilen bağımsız değerlendiricilerin görevlendirmeleri bu uygunluk beyanlarına göre yapılacaktır.
Bağımsız Değerlendiricilerin Görevlendirileceği Yer ve Zaman:
OKA tarafından yapılan değerlendirmeler ve seçim sonucunda bağımsız değerlendirici olarak hizmet vermesi uygun görülenlere verilecek eğitime ve bağımsız değerlendiricilerin gerçekleştirecekleri değerlendirmelere ilişkin takvim kendilerine e-posta yolu ile bildirilecektir.
Seçilen bağımsız değerlendiricilerin OKA bünyesinde olası çalışma tarihleri 24 Mart – 14 Nisan 2014 olarak öngörülmektedir.
Çalışma saatleri 09:00-18:00 arasında olacaktır. Gerekli görüldüg&üüml; zaman çalışma saatleri mesai saatleri dışında ve hafta sonu da olabilecektir. Tüm bu çalışmalar “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 İlkadim / SAMSUN” adresinde gerçekleştirilecektir.
Bağımsız Değerlendiricilere Yapılacak Ödemeler:
Kamu personeli dışındaki bağımsız değerlendiricilere değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenecektir. Kendilerine, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmi beşini geçmemek üzere, OKA tarafından belirlenecek ve akdedilecek sözleşmede belirtilecek miktarda ücret ödenecektir. Bağımsız değerlendiricilere değerlendirme ücreti ve şehir dışından geliyorlarsa ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılmayacaktır.
Üniversite ögretim üyeşi olan bağımsız değerlendiriciler için de aynı şartlar geçerli olmakla birlikte ödemeleri üniversite döner sermayesi üzerinden yapılacaktır.
Kamu personeli statüsündekiler de d&acırç;hil olmak üzere değerlendirme ücreti almayan diğer bağımsız değerlendiricilerin görevleri ile ilgili her türl&üüml; gider ve harcamaları, görevlendirme süresince OKA bütçeşinden karşılanacaktır.
Daha fazla bilgi için 0 (362) 431 24 00

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı İlan Ediliyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Teklif Çağrısını, Yönetim Kurulu Başkanımız ve Samsun Valimiz Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımlarıyla 02 Aralık 2013 Pazartesi saat 14:00’da kamuoyuna ilan edecektir. Söz konusu teklif çağrısı kapsamında “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ile "KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı"nin tanıtımı Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecektir. Ayrıca aşağıda yer alan takvim doğrultusunda il merkezlerimizde Sayın Valilerimizin katılımları ile bilgilendirme programları düzenlenecektir. Programlara ilişkin rehber ve detaylı açiklamalara tanıtım toplantısı sonrasında ınternet sitemizden ulaşılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 
İl merkezlerinde düzenlenecek olan bilgilendirme programları

 

İl

Tarih ve Saat

Yer

SAMSUN

02 Aralık 2013

Saat 14:00

Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu

AMASYA

03 Aralık 2013

Saat 14:00

Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

04 Aralık 2013

Saat 14:00

Çörüm SMMMO Toplantı Salonu

TOKAT

05 Aralık 2013

Saat 14:00

26 Haziran Atatürk Kültür Merkezi Toplantı Salonu

 

Başvuru Rehberinde Düzeltme

Ajansımız tarafından 02.12.2013 tarihinde ilan edilen 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında kamuoyu ile paylaşılan Başvuru Rehberlerinde düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. İlgili düzeltme metni ekte yer almaktadır. Başvuru Sahiplerinin söz konusu düzeltmeyi dikkate almaları önemle duyurulur.

Eğitim Toplantıları

Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Eğitim Programları
 
2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde aşağıdaki takvime uygun olarak eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır.
Eğitim başvurusunda bulunanlara teşekkür eder, Ocak ayı için planlanan eğitimlerimizin başvuru süreçinin devam ettiğini hatırlatırız.

                                                        2014 YILI TEKLİF ÇAĞRISI EĞİTİM PROGRAMLARI

İl

Tarih

Başlangıç Saati

Bitiş Saati

Toplantı Salonu

AMASYA

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EŞOB) Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

25 Araik 2013 Çarsamba

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

ÇÖRÜM

26 Aralık 2013 Perşembe

10:00

17:00

İl Genel Meclisi Toplantı Salonu

SAMSUN

26 Aralık 2013 Perşembe

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

SAMSUN

27 Aralık 2013 Cuma

09:00

16:00

OKA 6. Kat Toplantı Salonu

TOKAT

24 Aralık 2013 Salı

10:00

17:00

Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu

 

Proje Hazırlama Eğitimleri Başlıyor!

2014 yılı teklif çağrısı kapsamında "Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı" ve "KOBİ'lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" için il merkezlerimizde eğitim toplantıları düzenlenecektir. Eğitim programı çerçevesinde plan, program, proje, proje döngüsü yönetimi, sorun analizi, hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, mantıksal çerçeve, Gannt Şeması ve bütçe başlıklarının yer aldığı temel konular yanında online başvuru sistemi olan KAYS tanıtımı da yapılacaktır. Daha önceki dönemlerde eğitimlerimize katılanların daha kaliteli proje sunduklarını ve başarılı olduklarını belirterek katılımlarınızı bekliyoruz. Not: Anketimiz İP kontrollü çalışmaktadır.Aynı İP'den anketi birkere doldurabilirsiniz.

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantılarına Yoğun İlgi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantıları 2-5 Aralık 2013 tarihleri arasında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat’ta gerçekleştirilmiştir. Açilişi konuşmalarını Sayın Valilerimizin yaptığı toplantılara kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, KOBİ temsilcilerimiz, kamu kurumu müdürlerimiz ve personelleri, sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileri ile basın mensupları katılmışlardır.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantılarımızda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumu gerçekleştirilmiştir. Bu sunumlarda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarları, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verilmiştir.
İlçelerimizde devam edecek olan bilgilendirme toplantıları ile il merkezlerinde gerçekleştirilecek eğitimlere ait tarih ve yer bilgilerine aşağıdaki takvimden ulaşabilirsiniz.
2014 Yılı Teklif Çağrısı Bilgilendirme ve Eğitim Toplantıları Takvimi
AMASYA

BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 03.12.2013 Salı 14:00 Amasya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Toplantı Salonu
Suluova 10.12.2013 Salı 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Merzifon 10.12.2013 Salı 14:30 Akif Gülle Kültür Merkezi
G&üüml;müshacıköy 11.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Kütüphanesi
Hamamözü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Milli eğitim Müdürl&üğü Toplantı Salonu
Taşova 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Göynüçek 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI      
Merkez 23.12.2013 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 08.01.2014 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
ÇORUM
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 04.12.2013 Çarsamba 14:00 SMMMO
Sungurlu 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
Boğazkale 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Boğazkale Lisesi Toplantı Salonu
Laçin 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Dodurga 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Dodurga Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Osmancık 12.12.2013 Perşembe 10:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Kargi 12.12.2013 Perşembe 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Oğuzlar 13.12.2013 Cuma 14:30 Belediye Toplantı Salonu
Uğurludağ 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Köylere Hizmet Götürme Birliği Toplantı Salonu
İskilip 17.12.2013 Salı 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bayat 17.12.2013 Salı 14:30 Bayat Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Alaca 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Sakarya Ortaokulu Toplantı Salonu
Ortaköy 18.12.2013 Çarsamba 15:00 Kaymakamlık İrfan Tuna Toplantı Salonu
Mecitözü 18.12.2013 Çarsamba 10:30 Mecitözü YİBO Konferans Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 07.01.2014 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
SAMSUN
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 02.12.2013 Pazartesi 14:00 İl Özel İdaresi
Ondokuzmayıs 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Bafra 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Alaçam 10.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Yakakent 10.12.2013 Salı 14:30 100. Yıl Ortaokulu Konferans Salonu
Havza 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Vezirköprü 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Belediye Atatürk İş Merkezi Toplantı Salonu
Tekkeköy 12.12.2013 Perşembe 10:30 Kutlukent Düğün Salonu
Kavak 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Asarcık 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Kaymakamlık Toplantı Salonu
Çarsamba 17.12.2013 Salı 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Ayvacık 17.12.2013 Salı 14:30 Çok Programlı Lise Toplantı Salonu
Terme 18.12.2013 Çarsamba 10:30 İlçe Özel İdare Toplantı Salonu
Salipazarı 18.12.2013 Çarsamba 14:30 Ziraat Odası Toplantı Salonu
Ladık 20.12.2013 Cuma 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 26.12.2013 Perşembe 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 27.12.2013 Cuma 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
TOKAT
BİLGİLENDİRME TOPLANTILARI
Merkez 05.12.2013 Perşembe 14:00 26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı Adnan Menderes Toplantı Salonu
Turhal 09.12.2013 Pazartesi 10:30 Belediye Kültür Merkezi- Yenişehir
Zile 09.12.2013 Pazartesi 14:30 Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu
Pazar 10.12.2013 Salı 10:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Artova 10.12.2013 Salı 14:30 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Yeşilyurt 11.12.2013 Çarsamba 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Sulusaray 11.12.2013 Çarsamba 14:30 Sulusaray Lisesi Toplantı Salonu
Erbaa 12.12.2013 Perşembe 14:30 Hükümet Konağı Toplantı Salonu
Niksar 16.12.2013 Pazartesi 10:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
Başçiftlik 16.12.2013 Pazartesi 14:30 Şehit Murat Kılıç Lisesi Konferans Salonu
Almus 17.12.2013 Salı 10:00 Ögretmenevi Toplantı Salonu
Reşadiye 17.12.2013 Salı 14:30 Halk Eğitim Merkezi Toplantı Salonu
EĞİTİM TOPLANTILARI
Merkez 24.12.2013 Salı 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 25.12.2013 Çarsamba 10:00 Daha sonra belirlenecektir.
Merkez 06.01.2014 Pazartesi 10:00 Daha sonra belirlenecektir.

 

2014 Yılı Teklif Çağrısı Açiliş ve Bilgilendirme Toplantısı Samsun’da Gerçekleştirildi

Ajansımız tarafından 2014 Yılı Teklif Çağrısı kapsamında yürütüleçek ““Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” ve “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Program”ları açiliş ve bilgilendirme toplantısı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Samsun Valisi Sayın Hüşeyin AKSOY’un katılımıyla 02/12/2013 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi. Samsun İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantıya Samsun ilinde bulunan kaymakamlar, belediye başkanları, KOBİ temsilcileri, kamu kurumu müdürleri ve personelleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldılar.
Yoğun katılımın gözlendiği toplantıda Ajansımız Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN tarafından gerçekleştiren bilgilendirme sunumunda mali destek programlarının amaçları, öncelikleri, destek tutarı, uygunluk kriterleri, başvuru şekli ve yapılacak işlemler, bilgi edinme yolları ve bilgilendirme ile eğitim programı takvimine dair detaylar hakkında bilgi verildi.

 

Teknik Yardım Masası

Teknik Yardım Masaları Kuruluyor 
Ajansımız tarafından yürütülmekte olan “KOBİ’lere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı” ile “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı”  kapsamında proje hazırlayan kurum ve kuruluşlara teknik destek sağlayabilmek amacıyla illerde bulunan Yatırım Destek Ofisleri bünyesinde Program Y&öüml;netim Birimi uzmanlarının görev yapacağı teknik yardım masaları oluşturulacaktır.
Bu teknik yardımın amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulmasıdır. Bu nedenle, kurumların üzerinde çalıştıkları proje taslaklarıyla bu masalara başvuru yapmaları gerekmektedir.
Teknik Yardım Masaları çalışma takvimi aşağıdaki tabloda belirtilmiştir. Teknik Yardım Masalarının etkin çalışabilmesi amacıyla katılım sağlayacakların 28.01.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
 İlgili Uzmanlar: Zeynep Güler Yıldızlı, Fatih Çatal, Dilem Koçak

İl

Tarih

Yer

Amasya 

06-07 Şubat 2014

09:00 - 17:00

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Adres:  Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

Çörüm

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Çörüm  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası Valilik Karşısı Kat:4 ÇÖRÜM

Samsun

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Samsun  Yatırım Destek Ofisi Adres:  Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:6 İlkadim SAMSUN

Tokat

30-31 Ocak 2014

09:00 - 17:00

Tokat  Yatırım Destek Ofisi

Adres:  26 Haziran Atatürk Kültür Sarayı C Blok Kat:2 TOKAT

 

İlgililere Duyrulur

Teknik Yardım Masaları için Amasya İlinin Çalışma Takvimi Değişmiştir. 

Amacı; programın rehberine uygun şekilde hazırlanmaya başlanan ve belli bir olgunluğa gelmiş projeler hakkında ihtiyaç duyulan teknik yardımın sunulması olan Teknik Yardım Masaları için Amasya ilinin çalışma takvimi değişmiştir. 6-7 Şubat 2014 Perşembe-Cuma olan takvimimiz 11-12 Şubat 2014 Salı-Çarsamba g&üüml;nlerine ertelenmiştir.
Teknik Yardım Masamızın etkin çalışabilmesi amacıyla Amasya ilinde katılım sağlayacakların 10.02.2014 saat 17:00’a kadar 0362 431 24 00 numaralı telefondan randevu talep etmeleri gerekmektedir.
Teknik Yardım Masamızın gerçekleştirileceği Amasya Yatırım Destek Ofisi’nın adresi:
Dere Mahallesi İğneci Baba Sokak No:30 AMASYA

İlgililere duyurulur.

 

Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Başlıyor 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında bilgi vermek amacıyla 7 -10 Haziran 2014 tarihleri arasında Başlangıç ve Eğitim toplantıları gerçekleştirilecektir.
Toplantıya yararlanıcı kurum/kuruluşları temsilen proje uygulamasında görev alacak en az 1(bir) personelin katılım sağlaması proje uygulamasının sağlıklı şekilde yürütülebilmesi bakımından önem arz etmektedir. 
İlgililere önemle duyurulur.
Toplantı takvimine ulaşmak ıçin tıklayınız

2014 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç ve Eğitim Toplantıları Gerçekleştirildi 

Kalkınma Ajansımızca yürütülmekte olan "Kobilere Yönelik Yenilikçi Yaklaşımlar Mali Destek Programı" ve “Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı” yararlanıcılarına yönelik Başlangıç ve Eğitim toplantıları 7-8-9-10 Haziran 2014 tarihleri arasında sırasıyla Samsun, Çörüm, Amasya ve Tokat İllerinde gerçekleştirilmiştir. Eğitimler sırasında yararlanıcılara proje uygulama döneminde takip edilecek prosedürler ve sözleşme hükümleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.
Toplantılarda gerçekleştirilen sunumlara ulaşmak ıçin 

 

 

Sıkça Sorulan Sorular

2014 Kobi Sıkça Sorulan Sorular Listesi-1 Yayınlanmıştır 

Kazanan Projeler
Uygulama Dökümanları

Uygulama dokümanlarina ulasmak için 

2014 Yılı Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri; yenilenebilir enerji kaynaklari (Hidrolik, rüzgâr, günes, jeotermal, biyokütle, biyogaz, dalga, akinti enerjisi ve gel-git gibi fosil olmayan enerji kaynaklari) ile lisanssiz elektrik üretimine yönelik yatirimlari desteklemektir.
Toplam kaynak: 7.000.000 TL
Asgari destek tutari: 50.000 TL
Azami destek tutari: 750.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 28.02.2014 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi son teslim tarihi: 07.03.2014 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

2014 Yenerji Sıkça Sorulan Sorular Listesi 1 Yayınlanmıştır

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri sunlardir;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Toplam kaynak: 6.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 500.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Dezavantajli Gruplara Yönelik Küçük Ölçekli Altyapi Mali Destek Programi 

Iletisim
ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI
Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: koa2013@oka.org.tr • oka.ka.gov.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler) kentsel ve kirsal alanlarda yararlandiklari mevcut sosyo-kültürel altyapinin gelistirilmesidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle kamu hizmetlerine erisiminin kolaylastirilmasi için altyapi yatirimlari
Öncelik 2. Kadin, yasli, suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençlere yönelik sosyal içerme/entegrasyon ve/veya istihdam olanaklarinin artirilmasina yönelik altyapi yatirimlari
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 6.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 100.000 TL Azami Tutar: 500.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %75’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasidir.
Toplam kaynak: 2.000.000 TL
Asgari destek tutari: 40.000 TL Azami destek tutari: 200.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 04.03.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

[TR83/2013/SOSYAL]

 

KAYS üzerinden basvuru yapmak için tiklayiniz…

Basvuru kilavuzu için tiklayiniz…

Bilgilendirme takvimi için tiklayiniz…

 

Iletisim

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI

Kale Mahallesi Sükrü Efendi Sokak No:2 Kat:3
Ilkadim /SAMSUN
Tel: 0 362 431 24 00 (pbx) • Fax: 0 362 431 24 09
E-posta: sosyal@oka.org.tr • oka.ka.gov.tr
Sisteme basvurular 04.03.2013 Saat 17:00’da kapanacak olup bu tarihten önce basvurularinizi tamamlamanizi önemle duyururuz!
Programin amaci nedir?
Dezavantajli gruplarin (Engelliler, Kadinlar, Yaslilar, Suça bulasmis ya da suç riski altindaki çocuklar ve gençler, Uzun süreli issizler, Issiz gençler, Gezici geçici isçiler) firsatlara ve kaynaklara esit erisimini saglamak yoluyla toplumsal bütünlesmenin gerçeklestirilmesi ve yasam kalitesinin artirilmasidir.
Programin öncelikleri nelerdir?
Öncelik 1. Engellilerin toplumun bir parçasi olmasi ve özellikle istihdam disi ve istihdama yönelik imkanlarinin artirilmasi,
Öncelik 2. Dezavantajli gruplara yönelik egitim, saglik, istihdam ve çalisma hayati alanlarinda kosullarin iyilestirilmesi ve sosyal, kültürel ve is hayatina katilimlarinin artirilmasi,
Kimler Basvurabilir?
-          Valilikler,
-          Kaymakamliklar,
-          Kamu Kurumlarinin Il ve Bölge Müdürlükleri ve Baskanliklari, diger kamu kurumlarinin ilde bulunan en üst birimleri,
-          Bakanliklara bagli kurum, kurulus ve enstitüler,
-          Yerel yönetimler (Il Özel idaresi, Belediyeler ve tüzel kisiligi haiz bagli kuruluslari, Köy Muhtarliklari), 
-          Mahalli Idare Birlikleri Kanunu (5355 Sayili Kanun) dogrultusunda kurulmus Birlikler (Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Sulama Birlikleri gibi),
-          Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler,
-          Kamu kurumu niteliginde meslek kuruluslari,
-          Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri,
-          Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
-          Sivil Toplum Kuruluslari (dernekler, vakiflar, sendikalar, federasyonlar, konfederasyonlar v.b.)
-          Tarimsal üretim birlikleri ve kar amaci gütmeyen kooperatifler
Programin Bütçesi ve Destek Oranlari Nedir?
Ajans tarafindan desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 2.000.000 TL’dir. Program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari Tutar: 40.000 TL Azami Tutar: 200.000 TL
Destek kapsaminda proje bütçesinin en az %25’i en fazla ise %90’i hibe olarak desteklenecektir.
Nasil Basvurulur?
KAYS üzerinden Basvuru Formu ve Ekleri doldurulduktan sonra diger destekleyici belgeler KAYS’a yüklenecektir. KAYS üzerinden gönderilmeyen ve matbu çiktisi Ajansa son basvuru tarihine kadar iletilmeyen basvurular kabul edilmeyecektir. Baska yollarla (örnegin faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da baska adreslere teslim edilen proje teklifleri reddedilecektir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2011 Yılı Kobilerin Rekabet Gücünün Artırılması ve Dış Ticaretin Geliştirilmesi Mali ...

KOBI’lerin basvurabildigi programin genel amaci;
TR83 bölgesinde faaliyet gösteren ve öncelikle katma deger yaratma kapasitesi yüksek olan KOBI’lerin uluslararasi düzeyde rekabet güçlerinin artirilmasi, Ar-Ge ve Inovasyon kapasiteleri ile birlikte ihracata dönük ileri teknoloji, kalite ve katma degere sahip ürün gelistirme ve üretme imkânlarinin gelistirilmesine katki saglanmasidir.
Toplam Kaynak: 15.000.000 TL
Asgari destek tutari: 30.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Proje Teklif Çağrısıi İlani

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 2011 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür. 
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir. 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlari Açiklandi!
27 Eylül 2011 tarihinde ilan edilen “KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi”nin idari, teknik ve mali degerlendirilmesi tamamlanmis olup degerlendirme sonucu olusan asil ve yedek listeler programlar bazindaEk-1 ve Ek-2’de sunulmustur.
KOBI’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 55, Çorum’dan 77, Samsun’dan 150 ve Tokat’tan 35 adet proje olmak üzere toplam 317 adet proje basvurusundan 69 asil ve 4 yedek olmak üzere toplam 73 tanesi 65 puan ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. 73 projenin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 12, Çorum’dan 30, Samsun’dan 23 ve Tokat’tan 8 proje basarili olmustur.
KOBI mali destek programi kapsaminda sunulan 317 projenin toplam bütçesi 187.749.737,46 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 85.593.477,95 TL olmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik % 45,5 olarak ortaya çikmisti. Basari olan 73 projenin ise toplam proje bütçesi 33.461.236,05 TL ve destek talebi de 15.980.098,73 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 47,75 olarak ortaya çikmistir.
KOBI mali destek programi kapsaminda belirlenen öncelikli sektörler bazinda basarili 73 projenin dagilimi Tablo 1 de yer almaktadir. Buna göre projelerin 63 adetinin öncelikli sektörlerden, 10 tanesinin ise öncelik disi sektörlerden sunuldugu görülmektedir. Öncelikli sektörler arasinda “Gida ürünleri ve içecek imalati” sektöründe 16 proje kabul edilirken en az proje (4 Adet) “Agaç ürünleri imalati” sektöründen sunulmustur.
Tablo 1. KOBI Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Sektör

Proje Adedi

Gida ürünleri ve içecek imalati

16

Agaç ürünleri imalati (mobilya hariç)

4

Metalik olmayan diger mineral ürünlerin imalati

17

Ana metal sanayisi

6

Tibbi aletler; hassas ve optik aletler ile saat imalati

5

Mobilya imalati

9

Turizm

6

Diger (öncelikli olmayan) sektörler

10

TOPLAM

73

Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi Mali Destek Programi için Amasya’dan 19, Çorum’dan 19, Samsun’dan 50 ve Tokat’tan 29 adet proje olmak üzere toplam 117 adet proje basvurusundan 36 tanesi 65 ve üzerinde puan alarak basarili olmustur. Bu projeler içerisinde bazi kurumlarca sunulan iki projenin de basarili olmasi ve ancak bir tane projeye destek saglanabilmesi nedeniyle nihayetinde 34 proje ile sözlesme imzalanabilecektir. 65 ve üzerinde puan alarak basarili olan ve asil listede yer alan projelerin illere göre dagilimina bakildiginda Amasya’dan 6, Çorum’dan 7, Samsun’dan 12 ve Tokat’tan 9 proje basarili bulunmustur.
Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi mali destek programi kapsaminda sunulan projelerin toplam bütçesi15.761.077,82 TL iken Ajansimizdan talep edilen destek miktari toplam 13.170.356,17 TLolmustur. Böylece Ajanstan beklenen ortalama hibe orani yaklasik olarak % 84 olarak ortaya çikmisti. Basari olan projelere bakildiginda toplam proje bütçesi 2.794.218,99 TL ve destek talebi de2.285.490,18 TL olarak ortaya çikarken ortalama hibe orani yaklasik olarak % 81,79 olarak ortaya çikmistir.
IKG mali destek programi kapsaminda basarili bulunan 34 projenin program öncelikleri bazinda dagilimlari Tablo 2 de verilmistir. Buna göre projelerin 16 tanesinin Öncelik 1’den (Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi), 7 tanesinin de Öncelik 2’den (Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi) ve 11 tanesinin Öncelik 3’ten (Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi) sunulmus oldugu görülmektedir.
Tablo 2. IKG Programi Kapsaminda Basarili Olan Projelerin Dagilimi

Öncelik

Proje Adedi

Öncelik 1- Kadin ve/veya Genç Istihdaminin Artirilmasi ve Kadin ve/veya Genç Issizlik Oranlarinin Azaltilmasi

16

Öncelik 2- Kirsal Alanda Gelir Getirici Faaliyetlerin Çesitlendirilmesi Amaciyla Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi

7

Öncelik 3- Engellilerin Toplumsal Yasamin Bir Parçasi Olmasinin Saglanmasi

11

TOPLAM

34

Sözlesme imzalamaya hak kazanan basvuru sahiplerine sözlesmeye davet bildirimleri gönderilmeye baslanacaktir. Sözlesmelerin imzalanmasi, bahsi geçen bildirimin teblig tarihi itibariyla 10 is günü içinde gerçeklesecektir. Bu süre içinde, basarili olan proje sahiplerinin elektronik postalarina gönderilecek olan açiklama notlari ve talep edilen belgelerle birlikte kurum/kurulus/isletmeyi temsil ve ilzama yetkili kisilerin sözlesmeyi imzalamak üzere Ek-3 ve Ek-4 de verilmis olan sözlesme takvimi çerçevesinde Ajansimiza müracaat etmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde basvuru sahibi söz konusu destekten feragat etmis sayilacaktir. Bu durumda, yedek listeden puan sirasina göre ilk sirada yer alan basvuru sahibi sözlesmeye davet edilecektir.
Kazanan proje sahiplerine basarilar diler, programlarimiza ilgi gösteren tüm basvuru sahiplerine tesekkür ederiz.
Not: Hazirliklarini tamamlamis olan basvuru sahipleri Ajansla iletisime geçerek sözlesme davet takviminde belirtilen randevu tarihinden daha önceki bir tarihte sözlesme imzalamak için randevu talep edebilirler.

 

 

 

 

Program Çıktıları

 

2011 Yılı İnsan Kayanaklarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Kadin ve/veya genç istihdaminin artirilmasi ve kadin ve/veya genç issizlik oranlarinin azaltilmasi,
2. Kirsal alanda gelir getirici faaliyetlerin çesitlendirilmesi amaciyla insan kaynaklarinin gelistirilmesi,
3. Engellilerin toplumsal yasamin bir parçasi olmasinin saglanmasidir
Toplam kaynak: 3.000.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 150.000 TL
Son basvuru tarihi: 26.12.2011 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2011 Yili Proje Teklif Çagrisi Ilani
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, 2011 yili bütçesinden finanse edilmek üzere “Kobi’lerin Rekabet Gücünün Artirilmasi ve Dis Ticaretin Gelistirilmesi” ve “Insan Kaynaklarinin Gelistirilmesi” mali destek programlari kapsaminda, uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için 27.09.2011 tarihi itibariyle ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL olup, KOBI Mali Destek Programi için 15.000.000 TL, Insan Kaynaklari Mali Destek Programi için 3.000.000 TLöngörülmüstür.
Basvurularin son teslim tarihi 26/12/2011 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra
Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.  2011 Yili Teklif Çagrisi Bilgilendirme ve Egitim Toplantilari Takvimine Ulasmak Için Tiklayiniz…
Egitim Basvuru Sayfasina Ulasmak Için Tiklayiniz…
2011 Yili Teklif Çagrisi Ile Ilgili Soru Sormak Için Tiklayiniz...
Basvuru Veri Giris Formunu doldurmak için tiklayiniz ….
2011 Yili Teklif Çagrisi Sonuçlarina Ulasmak Için Tiklayiniz...

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2010 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme, Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik...

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin alt tedbirleri sunlardir;
1. Turizme Yönelik Etkin Mekânsal Organizasyon Için Küçük Ölçekli Altyapi
2. Ekolojik Dengelerin, Çevrenin Korunmasi ve Durumunun Iyilestirilmesi,
3. Müsterek Üretim ve Ticarete Yönelik Altyapinin Gelistirilmesi,
Toplam kaynak: 18.000.000 TL
Asgari destek tutari: 100.000 TL Azami destek tutari: 750.000 TL
Son basvuru tarihi: 13.12.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Küçük Ölçekli Altyapi Gelistirme, Kültürel, Turistik Degerleri Ve Ekolojik Dengeleri Koruma Ve Iyilestirme Mali Destek Programi 
Referans Numarasi: TR83/2010/ALTYAPI/01
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu KÜÇÜK ÖLÇEKLI ALTYAPI GELISTIRME, KÜLTÜREL, TURISTIK DEGERLERI VE EKOLOJIK DENGELERI KORUMA VE IYILESTIRME MALI DESTEK PROGRAMI kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi için ilana çikmis bulunmaktadir.
Program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 18.000.000 TL’dir (Tedbir 1 için 12.000.000 TL, Tedbir 2 ve Tedbir 3 için 6.000.000 TL).
Bu program çerçevesinde verilecek destekler asagida belirtilen asgari ve azami tutarlar arasinda olacaktir:
Asgari tutar: 100.000 TL
Azami tutar: 750.000 TL
Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 25’inden az ve %75’inden fazla olamaz. Bu degerlerin disinda kalan destek taleplerini içeren projeler degerlendirmeye alinmayacaktir.
Basvurularin son teslim tarihi 13/12/2010 Pazartesi günü ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamami oka.ka.gov.tr  ve www.amasya.gov.tr, www.corum.gov.tr,www.samsun.gov.tr,  www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir.
Kamuoyuna ilanen duyurulur.
Adres : T.C. Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, Kale Mahallesi Sükrüefendi Sokak No:2 Kat:3 Ilkadim / SAMSUN
Telefon : 0 362 431 24 00 Faks : 0 362 431 24 09
Internet sitesi : oka.ka.gov.tr

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2009 Yılı İşletmelerin Rekabet Gücünün Arttırılması ve Dışa Açılmalarına Mali Destek Programı

KOBI’lerin basvurabildigi programin öncelikleri;
1. Bölgedeki isletmelere yönetim ve teknoloji konularinda danismanlik ve yatirim destegi saglanmasi,
2. Girisimcilik, yenilikçilik, modernizasyon ve ticaret kültürünün desteklenmesi,
3. Çevreye duyarli üretim ve teknoloji kullanim süreçlerine geçisin tesvik edilmesidir
Toplam Kaynak: 14.500.000 TL
Asgari destek tutari: 20.000 TL Azami destek tutari: 400.000 TL
Son basvuru tarihi: 29.03.2010 Saat 17.00

Başvuru Belgeleri

Basvuru Rehberi ve Ekleri
Referans numarasi: TR83/2009/KOBI/01 
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, yürütmekte oldugu ISLETMELERIN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI VE DISA AÇILMALARINA MALI DESTEK PROGRAMI 
kapsaminda uygun proje basvurularinin kendisine sunulmasi amaciyla ilana çikmis bulunmaktadir.
Söz konusu program hakkinda detayli bilgi, Basvuru Rehberi ve eklerinin tamamioka.ka.gov.tr  ve www.amasya.gov.tr , www.corum.gov.tr , www.samsun.gov.tr ,www.tokat.gov.tr internet sitelerinden temin edilebilir:
Basvurularin son teslim tarihi 29/03/2010 ve saat 17:00’dir. Bu tarihten sonra Ajansa ulasan basvurular degerlendirmeye alinmayacaktir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular
Program Çıktıları

 

Yeşil Yol Güzargahındaki Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı 

Kar amacı güdülmeyen kurum ve kuruluşların başvurabildiği programın genel amacı; bölgenin kültür ve turizm potansiyelini harekete geçirerek, bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkı sağlamaktır.

Programın özel amacı: DOKAP bölgesi illerinin (Samsun) “Yeşil Yol” güzergahı öncelikli olacak şekilde ve Doğu Karadeniz Turizm Master Planında belirtilen önerilere uygun olarak doğal yapısının ve kaynaklarının korunması, tarihi, doğal ve kültürel potansiyelin harekete geçirilmesi, sürdürülebilir turizm altyapısının ortaya çikarılması ve bölgenin turistik cazibe merkezi haline getirilmesine katkıda bulunulmasıdır.

Toplam kaynak: 862.500 TL

Asgari destek tutarı: 150.000 TL

Azami destek tutarı: 862.500 TL

KAYS Üzerinden Son Başvuru: 26.03.2018 Saat 23.59

Taahhütname Son Teslim: 02.04.2018 Saat 17.00

Doğrudan Faaliyet Desteği

 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 23.12.2016 Cuma Saat 23:50
Proje dosyasi teslimi için son tarih:  30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
 KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 25.12.2015 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2014 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 26.12.2014 Cuma Saat 23:59
Proje dosyasi son teslim tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
Program Çıktıları

 

2013 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

2013 Yili Dogrudan Faaliyet Destegi Programina basvuru yapmak için tiklayiniz…
Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi, TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesine yönelik faaliyetlere dogrudan mali destek verebilmek üzere Kalkinma Bakanligi tarafindan hazirlanan Destek Yönetim Kilavuzu’ndaki formata uygun olarak sunulacak faaliyet destegi tekliflerini kabul edecektir.
Bu program kapsaminda desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutari 500.000 TL’dir. Bu program çerçevesinde verilecek destekler asgari 19.000 TL ve azami 75.000 TL; destek orani ise en az %25 en fazla %100 olabilecektir.
Basvurunun alinmasi, degerlendirilmesi ve Yönetim Kurulu onay süreçleri dikkate alindiginda basvurularin alinmasi için son tarih 31/12/2013 Sali saat 17:00 olarak belirlenmistir. 
Dogrudan faaliyet destegine iliskin basvuru rehberi ve diger belgeler asagida yer almaktadir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Program Çıktıları

 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya konulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetleri ile bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 500.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2012 Saat:17.00

2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde ekonomik ve sosyal kalkinma açisindan mevcut  potansiyellerin belirlenmesi, gelisim stratejilerinin ortaya koyulmasina yönelik tedbirleri ve arastirma/planlama faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 750.000 TL
Asgari destek tutari: 19.000 TL Azami destek tutari: 75.000 TL
Son basvuru tarihi: 14.11.2011 Saat:17.00

2010 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; TR83 bölgesinde sosyo-ekonomik gelismeyi hizlandirabilecek önemli firsatlarin degerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelisme önündeki dar bogazlarin giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/arastirma faaliyetlerini desteklemektir. Ayrica Bölgenin yatirim ortaminin iyilestirilmesine katki saglayacak stratejik eylem ve faaliyetlerin de desteklenmesi amaçlanmaktadir.
Toplam kaynak: 640.000 TL
Asgari destek tutari: 17.500 TL Azami destek tutari: 70.000 TL
Son basvuru tarihi: 12.11.2010 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

12.11.2010 saat 17.00 basvuru yapilabilmesi için son tarih olup proje basvurulari teslim alindigi tarihten itibaren en fazla yedi gün içerisinde degerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayina sunulur.  Basarili bulunan projelere saglanacak mali destegin, program bütçesi sinirina ulasmasi durumunda söz konusu son basvuru tarihi beklenmeksizin mali destek programi sonlandirilir.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Teknik Destek Programı

 

2023 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir.

Öncelik-1: Bölgede Yapılan Üretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Değer-Tedarik Zincirlerinin Geliştirilmesi 

Öncelik-2: Yüksek Katma Değerli Ürün İhracatının Artırılması ve İhracata Yönelik Kurumsal Altyapının İyileştirilmesi

Bu önceliklerle ilgili olmakla beraber, aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular, Küçük ve Orta Ölçekli İşletme (KOBİ) vasfına sahip işletmeler tarafından sunulacak başvurular ve çatı kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki işletmelere danışmanlık hizmetlerini içeren başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir. Kâr amacı güden diğer gerçek ve tüzel kişiler için toplam 400.000 TL, diğer başvuru sahipleri için toplam 600.000 TL kaynak ayrılmıştır.

Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 40.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık sağlama ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 80.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi, Sivil Toplum Kuruluşları vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve bu kurum/kuruluşların üyesi niteliğindeki en az 3 (üç) kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe verilecek danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 150.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

4. Dönem (Temmuz-Ağustos 2023)

31 Ağustos 2023 Saat 23.59

5 Eylül 2023 Saat 17.00

5. Dönem (Eylül-Ekim 2023) 

31 Ekim 2023 Saat:23.59

3 Kasım 2023 Saat:17.00

6. Dönem (Kasım-Aralık 2023) 

29 Aralık 2023 Saat:23.59

3 Ocak 2024 Saat:17.00

 

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2023 programı için Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir.

İletişim Bilgileri:

E-posta: kdb@oka.org.tr

Ahmet Arif SARIOĞLU

Uzman | Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2204

2023 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanan Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına katkı sağlayacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Turizm, Konaklama, Yiyecek-İçecek Hizmetleri sektöründeki işletmelerin teknik ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,

Öncelik-2: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili kamu kurumları, kooperatifler ve sivil toplum kuruluşlarının kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi

Öncelik-3: Kültür ve Doğa Turizmi alanı ile ilgili proje portföyünün geliştirilmesi

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.500.000 TL’dir. Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 40.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık yolu ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 80.000 TL (KDV Dâhil)
 • İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Ticaret ve Sanayi Odaları ve sektörel dernekler vb. kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 80.000 TL (KDV Dâhil)
 • Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler tarafından sunulacak, danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 40.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 BAŞVURU DÖNEMLERİ

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. Dönem

(1 Mart-30 Nisan 2023)

30 Nisan 2023    Saat 23.59

3 Mayıs 2023 Çarşamba  Saat 17.00

3. Dönem

(1 Mayıs – 30 Haziran 2023)

30 Haziran 2023 Saat 23.59

5 Temmuz 2023 Çarşamba Saat 17.00

4. Dönem

(1 Temmuz-31 Ağustos 2023)

31 Ağustos 2023 Saat 23.59

5 Eylül 2023 Salı Saat 17.00

5. Dönem

(1 Eylül-31 Ekim 2023) 

31 Ekim 2023 Saat:23.59

3 Kasım 2023 Saat 17.00

6. Dönem

(1 Kasım-31 Aralık

31 Aralık 2023 Saat:23.59

3 Ocak 2024 Saat 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2023 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31 Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2023 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: marka@oka.org.tr

Dursun Demir

Uzman | Turizm ve Markalaşma Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2302

 

2022 Yılı Katma Değerli Üretim ve İhracatın Geliştirilmesi Teknik Destek Programı

PROGRAMIN GENEL AMACI

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

PROGRAMIN KAPSAMI

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme,
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanan Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programının genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular ile KOBİ vasfına sahip işletmeler tarafından sunulacak başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Bölgede Yapılan Üretim Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Değer-Tedarik Zincirlerinin Geliştirilmesi 

Öncelik-2: Yüksek Katma Değerli Ürün İhracatının Artırılması ve İhracata Yönelik Kurumsal Altyapının İyileştirilmesi

DESTEK MİKTARI

Program kapsamında desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 500.000 TL’dir. Proje başına verilecek destek tutarı;

 • Eğitim hizmeti için; azami 25.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 40.000 TL (KDV Dâhil)

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

SON BAŞVURU TARİH VE SAATLERİ

 

KAYS üzerinden son başvuru tarih ve saati

Taahhütname son teslim tarih ve saati

2. dönem (1 Mart-30 Nisan 2022)

30 Nisan 2022    saat 23:59

11 Mayıs 2022  saat 23:59

3. dönem (1 Mayıs – 30 Haziran 2022)

30 Haziran 2022 saat 23:59

7 Temmuz 2022 saat 23:59

4. dönem (1 Temmuz-31 Ağustos 2022)

31 Ağustos 2022 saat 23:59

7 Eylül 2022      saat 23:59

5. dönem (1 Eylül-31 Ekim 2022) 

31 Ekim 2022 saat:23:59

7 Kasım 2022 saat:23:59

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2022 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31 Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2022 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkilisi tarafından ıslak imza ile imzalanarak elden veya posta yoluyla teslim edilir.

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: kdb@oka.org.tr

Sümer Çakır

Uzman | Katma Değerli Üretim ve İhracat Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2202

2021 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına katkı sağlanması,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

 • Eğitim verme (Sadece uzaktan eğitim faaliyetleri),
 • Danışmanlık sağlama,
 • Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,

gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir. Pandemi koşulları nedeniyle bu programda yalnızca uzaktan (çevrim içi) eğitim yöntemiyle gerçekleştirilecek eğitimler desteklenebilecektir.

Programın Öncelikleri:

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 2021-2023 yıllarında uygulanacak Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular desteklenebilecektir. Bu doğrultuda projelerin aşağıda belirtilen önceliklerden en az biriyle doğrudan ilgili olması gerekmektedir. Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklarkurarak yaptıkları başvurular öncelikli olarak desteklenecektir.

Öncelik-1: Bölgede Sağlık Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim İmkanlarının Artırılması

Öncelik-2: Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin Markalaşması ve Önemli Destinasyonların Tanıtılması

Öncelik-3: Bölgede Katma Değerli Üretim ve İhracat Altyapısının İyileştirilmesi

Öncelik-4: Yerel Kalkınma Fırsatlarına Yönelik Faaliyetlerin Desteklenmesi

Öncelik-4 kapsamında yalnızca aşağıdaki alanlara ilişkin başvurular desteklenebilecektir.

 • Akıllı Tarım ve Biyolojik Mücadele
 • Geleneksel El Sanatlarının Geliştirilmesi
 • Kadın Kooperatiflerinin Güçlendirilmesi ve Sosyal Girişimcilik
 • Kaynak Verimliliği

 

Destek Miktarı:

 • Eğitim hizmeti için; azami 15.000 TL (KDV Dâhil)
 • Danışmanlık ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama teknik destek talepleri için; azami 35.000 TL (KDV Dâhil)
 • Organize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları,  Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi olduğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya tüzel kişiliğe sunulacak danışmanlık hizmetlerini içeren teknik destek talepleri için; azami 50.000 TL (KDV Dâhil)

 

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 28.10.2021  Saat 23:59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 01.11.2021 Saat: 23:59

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2021 programı için Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos ve Eylül-Ekim dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2021 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkili tarafından ıslak imza ile imzalanarak proje@oka.org.tr e-posta adresine iletilir.
 • Hiçbir aşamada, Ajans ayrıca talep etmediği sürece, Ajansa evrak kargolanmaz veya elden teslim edilmez. 

Not: Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

İletişim Bilgileri:

E-posta: proje@oka.org.tr

Sümer Çakır

Uzman | Program Yönetim Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2204

2020 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir.

Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi,
 • Ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek eğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.

İkinci grup başvuru sahipleri, 6. Dönem olan Kasım-Aralık döneminde “İhracatın Artırılması”, “Dijital Dönüşüm” ve “Kaynak Verimliliği” alanlarında başvuru yapabilecektir. Belirlenen konuyla ilgili detaylı açıklamalar ve teknik şartname hazırlığında kullanılabilecek “EK H-6. Dönem Başvuru Alanları” dokümanına aşağıda ulaşılabilmektedir.

Programın Öncelikleri:

 • Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular,
 • Bölgedeki kurum ve kuruluşlarda kaynak verimliliği bilincinin ve uygulama kapasitelerinin artırılmasına yönelik başvurular,
 • Turizm yatırımlarıyla ilgili ön fizibilite çalışmalarına dair danışmanlık hizmetleri talepleri,
 • TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışması bulgularına göre 4. ve 5. Grupta olan ilçelerimizden gelen başvurular,
 • 2012-2020 döneminde TD programlarına proje başvurusunda bulunmamış veya hiç destek almamış ilçelerimizden gelen başvurular,
 • Aynı teknik destek konusunda, daha önceki teknik destek programları kapsamında, başvuru sahibinin bağlı olduğu bir üst kuruma destek sağlanmamış projeler,

Diğer koşulları sağlamaları şartıyla öncelikli olarak desteklenecektir.

Destek Miktarı:

Program bütçesi: 2.000.000 TL’dir.

Eğitim desteği talepleri için azami tutar: 25.000 TL 

Danışmanlık ve diğer teknik destek desteği talepleri için azami tutar: 35.000 TL

Program kapsamında doğrudan mali destek verilmez, satın alma hizmet alımı yöntemiyle Ajans tarafından yapılır.

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 28.12.2020  Saat 23:59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 31.12.2020 23:59

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2020 programı için Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Dolayısıyla örneğin 1 Temmuz’da sunulan proje de 31 Ağustos’ta sunulan proje de Eylül 2020 içerisinde değerlendirilecektir.

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr E-Devlet Kapısı Kimlik Doğrulama Sistemi kullanılarak giriş yapılır.
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Başvuru sahibinin ilk başvurusu ise Tüzel Paydaş işlemleri menüsünden kurumun kaydı yapılır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek e-imza ile başvuru sahibi yetkilisi tarafından imzalanır.
 • E-imza ile imzalanamaması durumunda sistem üzerinden çıktı alınarak başvuru sahibi yetkili tarafından ıslak imza ile imzalanarak proje@oka.org.tr e-posta adresine iletilir.
 • Hiçbir aşamada, Ajans ayrıca talep etmediği sürece, Ajansa evrak kargolanmaz veya elden teslim edilmez. 

Not:

 • Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin E-Devlet şifresi ile giriş yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

 

İletişim Bilgileri:

E-posta: proje@oka.org.tr

Barış Şahin

Uzman | Program Yönetim Birimi

Telefon: 0 362 431 24 00 - 2203

           

2019 Yılı Teknik Destek Programı

Programın Genel Amacı:

Teknik Destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ulusal, bölgesel, il düzeyinde veya kurumsal düzeyde tanımlanmış stratejik planları, eylem planları veya çalışma programları gibi politika belgelerinde önceliklendirilen ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında bir takım sorunlarla karşılaşılan çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla Kalkınma Ajansının verdiği destektir. Ajans tarafından sağlanacak teknik destekle;

 • Bölgedeki merkezi kamu kurumlarının güçlendirilmesi,
 • Yerel yönetimlerin planlama çalışmaları,
 • Sivil toplumun ve özel kesimin güçlendirilmesi,
 • Ulusal stratejiler, eylem planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı faaliyetler,
 • Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

 

Programın Kapsamı:

Teknik destek programı kapsamında Ajansımız yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek;

Eğitim verme, danışmanlık sağlama, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, gibi kurumsal kapasite geliştirici faaliyetleri desteklemektedir.


 

Programın Öncelikleri:

 • Aynı konuda/alanlarda teknik destek almak isteyen kurumların ortaklıklar kurarak yaptıkları başvurular,
 • TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi çalışması bulgularına göre 4. ve 5. Grupta olan ilçelerimizden gelen başvurular,
 • 2012-2019 döneminde TD programlarına proje başvurusunda bulunmamış veya hiç destek almamış ilçelerimizden gelen başvurular,
 • STK’ların gönüllü faaliyetlerde bulunan aktif üyelerinin güçlendirilmesi ve gönüllü çalışma kültürünün geliştirilmesine yönelik projeler,
 • Aynı teknik destek konusunda, daha önceki teknik destek programları kapsamında, başvuru sahibinin bağlı olduğu bir üst kuruma destek sağlanmamış projeler.

 

Destek Miktarı:

Program bütçesi: 1.900.000 TL’dir.

Eğitim desteği talepleri için azami tutar: 20.000 TL 

Danışmanlık ve diğer teknik destek desteği talepleri için azami tutar: 30.000 TL

 

Son Başvuru Tarihi:

Çevrimiçi Başvuru Bitiş Tarihi ve Saati: 26.12.2019  Saat 23.59

Taahhütname Teslimi Bitiş Tarihi ve Saati: 31.12.2019 17.00

Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınmakta ancak, başvurular ikişer aylık dönemler halinde gruplandırılarak bir sonraki ay değerlendirilmektedir. Bu dönemler 2019 programı için Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Dolayısıyla 1 Ocak’ta sunulan proje de 28 Şubat’ta sunulan proje de Mart 2019 içerisinde değerlendirilecektir. 1 Mart 2019 tarihinde sunulacak bir proje ise Mayıs 2019 dönemi içerişinde değerlendirilecektir.

 

Standart bir başvuru süreci aşağıdaki adımları takip eder;

 • KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) üzerinden https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr kayıt yapılır (eğer kaydınız yok ise)
 • Sistemden teknik destek programı seçilerek proje işlemleri sayfasından veriş girişine başlanır.
 • Sistem üzerinde proje ile ilgili sorular cevaplandırılır.
 • Destekleyici belgeler hazırlanır, yetkili kişilere imzalatılır ve sisteme PDF formatında yüklenir.
 • Proje veri girişi ve destekleyici belgeler kontrol edildikten sonra proje çevrim içi olarak onaylanır.
 • Sistemde otomatik olarak oluşturulan “taahhütname” indirilerek başvuru sahibi yetkilisine imzalatılır.
 • Islak imzalı taahhütname elden veya kargo yolu ile illerdeki Yatırım Destek Ofislerine veya Ajans merkezine teslim edilir.

 

Not:

 • Taahhütname dışında başvuru aşamasında basılı evrak talep edilmemektedir.
 • Taahhütnamenin e-imza ile sunulabilmesi için proje veri girişinin başvuru sahibi yetkilisinin kullanıcı adı ve şifresi ile yapılması ve e-imza işleminin ilgili yetkili kişi tarafından yapılması gerekmektedir

 

İletişim Bilgileri

Dursun Demir (Program Koordinatörü)

Telefon: 0 362 431 24 00/2202

E-posta: td@oka.org.tr

Adres: Samsun Organize Sanayi Bölgesi, Yaşardoğu Cad. No:62, Samsun.

 

2018 Yılı Teknik Destek Programı

Orta Karadeniz Kalkinma Ajansi 2018 Yili Teknik Destek programi, 1 Mart 2018 itibariyle KAYS üzerinden basvuruya açilmistir. Programa kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslar basvurabilir. Programin amaci;  bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 600.000 TL 
Proje basina üst sinir: 15.000 TL
Çevrimiçi Basvuru Bitis Tarihi ve Saati: 24.12.2018 Saat 23:59
Taahhütname Teslimi Bitis Tarihi ve Saati: 31.12.2018 17:00
Teknik destek basvurulari sürekli olarak alinmaktadir. Ancak, basvurular ikiser aylik dönemler halinde yapilir. Bu dönemler 2018 programi için Mart-Nisan, Mayis-Haziran, Temmuz-Agustos, Eylül-Ekim ve Kasim-Aralik dönemleridir. 
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini tamamiyla internet ortaminda KAYS (Kalkinma Ajanslari Yönetim Sistemi) üzerinden (http://portal.kays.kalkinma.gov.tr) olarak yapmalari gerekmektedir. Basvuru yapabilmek için KAYS'a kayit olup kullanici adi ve sifre alinmalidir.
Not:
KAYS Sistemine kaydolma ve kullanim ile ilgili detayli bilgi ve görsel anlatim içeren kilavuzlara, Basvuru Rehberi ve Ekler’e, Basvuru Için Gerekli Belgeler’e, Bilgilendirme Sunumu’na, Destek Alan Projeler'e asagida yer alan “Detay” bölümünden ulasabilirsiniz.

 

Başvuru Rehberi ve Ekleri
Başvuru İçin Gerekli Belgeler

 

Bilgilendirme Sunumu
KAYS Kılavuzları
Destek Alan Projeler
2016 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 30.12.2016 Cuma Saat 17:00
Proje dosyasi için son teslim tarihi  :30.12.2016 Cuma Saat 17:00

Bilim, Sanayi ve Teknolojiye OKA'dan Teknik Destek

Samsun Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlügü ile 2016 Yili Teknik Destek Programinin ilk döneminde uygulanacak olan projenin sözlesmesi imzalanmistir.
TR83 Bölgesi Bilim Sanayi ve Teknoloji Il Müdürlükleri Amasya, Tokat,Çorum , Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi, OMÜSIGEM, SAMSIAD ve MEDIKÜM isbirligiyle kurum çalisanlari ve yöneticilerine yönelik olarak düzenlenecek STK ve Kamu Kurumlarinda "Sistematik ve Yaratici Problem Çözme ve Verimlilik" konulu egitim ve çalistay ile kurumsal kapasitenin yükseltilmesi hedeflenmektedir. 
Bölge kalkinmasi için önemli firsatlar sunan Teknik Destek programimizin ikinci dönem basvurulari 30 Nisan 2016 tarihine kadar devam etmektedir

Başvuru Belgeleri
Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2015 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 250.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
KAYS üzerinden son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00
Son basvuru tarihi: 31.12.2015 Persembe Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Sıkça Sorulan Sorular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları

 

Program Çıktıları

 

2014 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda bir takim sorunlarla karsilasilan çalismalarina destek vermektir.
Toplam kaynak: 350.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2014 Çarsamba Saat 17:00

Başvuru Belgeleri

 

Haber ve Duyurular

 

Kazanan Projeler

 

Uygulama Dökümanları
2013 Yılı Teknik Destek Programı

Kar amaci gütmeyen kurum ve kuruluslarin basvurabildigi programin amaci; bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle sikinti ile karsilasilan çalismalarina destek saglamaktir.
Toplam kaynak: 350.000 TL
Azami destek tutari: 15.000 TL
Son basvuru tarihi: 31.12.2013 Saat:17.00

Başvuru Belgeleri

Teknik Destek Nedir?
Kalkinma Ajansinin bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda sikinti ile karsilasilan çalismalarina katki saglamak amaciyla verdigi destektir. Ajans tarafindan saglanacak teknik destekle;
· Yerel yönetimlerin planlama çalismalarinin desteklenmesi,
· Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarini uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artirici faaliyetlerinin desteklenmesi,
· Diger kamu kurum ve kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi,
· Bölgedeki sivil toplum kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi gibi amaçlar güdülmektedir.
Uygunluk Kriterleri
Destek saglanabilecek basvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
1. Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
2. Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu
3. Maliyetlerin uygunlugu
Teknik destekten yararlanacak bir basvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.
Kimler Basvurabilir?
Teknik Destek Programi kapsaminda uygun basvuru sahipleri sunlardir:
·         Kamu kurum ve kuruluslari,
·         Yerel yönetimler (Il Özel Idareleri, Belediyeler, Köyler, Mahalli Idare Birimleri)
·         Üniversiteler (Fakülte, Meslek Yüksek Okulu, Enstitü, Arastirma Merkezi )
·         Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslar,
·         Sivil Toplum Kuruluslari,
·         Organize Sanayi Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji Gelistirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Is Gelistirme Merkezleri,
·         Kar amaci gütmeyen Birlikler ve Kooperatifler[1]
ve sayilan bu kurum ve kuruluslarin kurdugu veya ortagi oldugu isletmeler.
Bu programa gerçek kisiler ve kar amaci güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi veya Ortagi olarak basvuramazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Saglanabilir?
Ajansimiz yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek;
1.     Egitim verme,
2.     Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,
3.     Geçici uzman personel görevlendirme,
4.     Danismanlik saglama,
5.     Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetlerde teknik destek saglayabilir.
Teknik Destek ve Es Finansman
Teknik Destek Programi kapsaminda yararlanici kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânlari çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle saglayacaktir. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alimi yoluyla gerçeklestirilecektir. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglanmasi durumunda; her bir teknik destegin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi asamaz. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla karsilanmasi halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alimi çerçevesinde Ajans tarafindan karsilanir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçeklestirilebilmesi için gerekli çalisma materyalleri ile egitim, çalistay vb. çalismalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici veya ortagi tarafindan karsilanir.
Teknik Destek Programina Iliskin Önemli Hususlar
Ajans tarafindan uygulanacak olan Teknik Destek Programi çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktir.
Ajans tarafindan geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yillik azami süre 2 haftadir.
Bir Basvuru Sahibi Ajans tarafindan bir yil içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programlari kapsaminda dönem içerisinde bir, yil içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.
Nasil Basvurulur?
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansin internet sitesinde yer alan Basvuru Veri Giris Formunu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.
Teknik destek programlarina iliskin basvurular matbu formlarin doldurulup Ajans hizmet binasina elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapilir. Teknik destek programlarina ait belgeler Ajans’in internet sitesinden veya Ajans hizmet binasindan temin edilir. Ayrica bilgilendirme ve egitim toplantilari sirasinda da basvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarina iliskin son basvuru tarihi ve saati Ajansin internet sayfasinda ve basvuru rehberlerinde yazili olarak, bilgilendirme toplantilarinda ise sözlü olarak potansiyel basvuru sahiplerine bildirilir.
Basvurularin Degerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir basvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kisilik bir degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Degerlendirme; ön inceleme ve nihai degerlendirme olmak üzere iki asamalidir.
Ön Inceleme
Bu asamada teknik destek basvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karsilayip karsilayamadigi Degerlendirme Komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek basvurusu bu asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
Nihai Degerlendirme
Ön incelemeyi geçen basvurular, asagida yer alan Degerlendirme Tablosundaki kriterlere göre degerlendirilecektir.
Basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanir ve destek dagitimi bu rehberde belirtilen teklif çagrisinin toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu siralamaya göre yapilir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinir. Degerlendirme sonucunda teknik destek basvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri Ajansin internet sitesinde ilan edilir. Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek basvurulari, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansin internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayiyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna iliskin ilke ve kurallar, basvuru sahibi ile Ajans adina Genel Sekreterin imzalayacagi bir sözlesmeye baglanir.
Izleme ve Degerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözlesmenin imzalanmasini müteakip bir ay içerisinde tamamlanir. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini müteakip yararlanici, en geç on bes gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

2012 Yılı Teknik Destek Programı

 

Başvuru Belgeleri

Teknik Destek Nedir?
Kalkinma Ajansinin bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkinma açisindan önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikligi nedeniyle hazirlik ve uygulama asamalarinda sikinti ile karsilasilan çalismalarina katki saglamak amaciyla verdigi destektir. Ajans tarafindan saglanacak teknik destekle;
· Yerel yönetimlerin planlama çalismalarinin desteklenmesi,
· Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarini uygulayici veya yerel kalkinma kapasitesini artirici faaliyetlerinin desteklenmesi,
· Diger kamu kurum ve kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi,
· Bölgedeki sivil toplum kuruluslarinin yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek çalismalarina destek saglanmasi gibi amaçlar güdülmektedir.
Uygunluk Kriterleri
Destek saglanabilecek basvurulara yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:
1. Basvuru sahibi ve ortaklarinin uygunlugu
2. Teknik destek saglanacak faaliyetlerin uygunlugu
3. Maliyetlerin uygunlugu
Teknik destekten yararlanacak bir basvurunun üç temel uygunluk kriterini eksiksiz olarak yerine getirmesi zorunludur.
Kimler Basvurabilir?
Teknik Destek Programi kapsaminda uygun basvuru sahipleri sunlardir:
Yerel yönetimler,
Kamu kurum ve kuruluslari,
Üniversiteler ve Üniversitelere bagli Uygulama ve Arastirma Merkezleri,
Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler
Kamu kurumu niteligindeki meslek kuruluslari,
Sivil toplum kuruluslari,
Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji gelistirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, is gelistirme merkezleri,
Birlikler ve kooperatifler,
Bu programa gerçek kisiler ve kar amaci güden kurum ve kuruluslar Basvuru Sahibi veya Ortagi olarak basvuramazlar.
Hangi Konularda Teknik Destek Saglanabilir?
Ajansimiz yerel ve bölgesel kalkinmaya katkida bulunabilecek;
Egitim verme,
Program ve proje hazirlanmasina katki saglama,
Geçici uzman personel görevlendirme,
Danismanlik saglama,
Lobi faaliyetleri ve uluslararasi iliskiler kurma
gibi kurumsal nitelikli ve kapasite gelistirici faaliyetlerde teknik destek saglayabilir.
Teknik Destek ve Es Finansman
Teknik Destek Programi kapsaminda yararlanici kurulusa herhangi bir dogrudan mali destek verilmeyecektir. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânlari çerçevesinde temelde kendi personeli eliyle saglayacaktir. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alimi yoluyla gerçeklestirilecektir. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla saglanmasi durumunda; her bir teknik destegin Ajansa toplam maliyeti 15.000 TL’yi asamaz. Teknik destegin hizmet alimi yoluyla karsilanmasi halinde, sadece uzman giderleri (yol ve konaklama dâhil) hizmet alimi çerçevesinde Ajans tarafindan karsilanir. Teknik destek faaliyetlerinde yararlanici kurulustan herhangi bir nakdi katki talep edilmez. Ancak teknik destek faaliyetlerinin gerçeklestirilebilmesi için gerekli çalisma materyalleri ile egitim, çalistay vb. çalismalarin organizasyonuna ait harcamalar ve gereklilikler yararlanici veya ortagi tarafindan karsilanir.
Teknik Destek Programina Iliskin Önemli Hususlar
Ajans tarafindan uygulanacak olan Teknik Destek Programi çerçevesinde her bir faaliyet 1 (bir) ay içerisinde tamamlanacaktir.
Ajans tarafindan geçici uzman görevlendirilmesine yönelik yillik azami süre 2 haftadir.
Bir Basvuru Sahibi Ajans tarafindan bir yil içerisinde uygulanacak olan tüm Teknik Destek Programlari kapsaminda dönem içerisinde bir, yil içerisinde ise en fazla iki faaliyet için Teknik Destek alabilir.
Nasil Basvurulur?
Basvuru sahiplerinin; proje basvurularini matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansin internet sitesinde yer alan Basvuru Veri Giris Formunu doldurarak bilgi sistemine yüklemeleri zorunludur.
Teknik destek programlarina iliskin basvurular matbu formlarin doldurulup Ajans hizmet binasina elden veya posta yolu ile teslim edilmesi suretiyle yapilir. Teknik destek programlarina ait belgeler Ajans’in internet sitesinden veya Ajans hizmet binasindan temin edilir. Ayrica bilgilendirme ve egitim toplantilari sirasinda da basvuru rehberleri temin edilebilir. Teknik Destek Programlarina iliskin son basvuru tarihi ve saati Ajansin internet sayfasinda ve basvuru rehberlerinde yazili olarak, bilgilendirme toplantilarinda ise sözlü olarak potansiyel basvuru sahiplerine bildirilir.
Basvurularin Degerlendirilmesi
Belirlenen usullere uygun olarak hazirlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir basvuru, Genel Sekreterce görevlendirilecek en az üç kisilik bir degerlendirme komisyonu tarafindan degerlendirilir. Degerlendirme; ön inceleme ve nihai degerlendirme olmak üzere iki asamalidir.
Ön Inceleme
Bu asamada teknik destek basvurusunun, talep formunda yer alan Kontrol Listesindeki kriterleri karsilayip karsilayamadigi Degerlendirme Komisyonu tarafindan degerlendirilir. Bu listede yer alan kriterlerden herhangi biri karsilanmiyorsa teknik destek basvurusu bu asamadan sonra degerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.
Nihai Degerlendirme
Ön incelemeyi geçen basvurular, asagida yer alan Degerlendirme Tablosundaki kriterlere göre degerlendirilecektir.
Basvurular en yüksek puani alan tekliften baslayarak siralanir ve destek dagitimi bu rehberde belirtilen teklif çagrisinin toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu siralamaya göre yapilir. Esit puan alan basvurular bakimindan basvuru tarihi ve saati esas alinir. Degerlendirme sonucunda teknik destek basvurusu uygun bulunan basvuru sahipleri Ajansin internet sitesinde ilan edilir. Degerlendirme sonucunda basarisiz bulunan teknik destek basvurulari, reddedilme nedenini içeren bir ilanla Ajansin internet sitesinde duyurulur.
Genel Sekreterin onayiyla desteklenmesi öngörülen teknik destekler ve buna iliskin ilke ve kurallar, basvuru sahibi ile Ajans adina Genel Sekreterin imzalayacagi bir sözlesmeye baglanir.
Izleme ve Degerlendirme
Teknik destek faaliyetleri sözlesmenin imzalanmasini müteakip bir ay içerisinde tamamlanir. Teknik destek faaliyetinin tamamlanmasini müteakip yararlanici, en geç on bes gün içerisinde nihai raporunu Ajansa sunar.

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Kazanan Projeler

 

Güdümlü Proje Desteği

 

2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adı: Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi
Proje Ortagi: Amasya İl Özel İdaresi
Proje Bütçesi: 16.092.394 TL
Ajans Destek Tutarı: 7.000.000 TL

2012 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adi: Çorum Teknoloji Gelistirme Bölgesi Projesi
Proje Ortaklari:
Hitit Üniversitesi
Çorum Il Özel Idaresi,
Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlügü
Proje Bütçesi: 6.000.000,00 TL
Ajans Destek Tutari: 4.500.000,00 TL

Haber ve Duyurular

 

2011 Yılı Güdümlü Proje Desteği

Proje Adi: Samsun Fuar ve Kongre Merkezi Projesi
Proje Ortaklari:
Samsun Ticaret ve Sanayi Odasi,
Samsun Il Özel Idaresi,
Samsun Büyüksehir Belediyesi,
Samsun Ticaret Borsasi,
Ondokuz Mayis Üniversitesi Vakfi
Proje Bütçesi: 12.023.981,63 TL
Ajans Destek Tutari: 7.000.000,00 TL

Haber ve Duyurular

 

Eğitim Toplantıları

 

Destekler Hakkında
Proje Teklif Çağrısı

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir. Başvuru ve destek koşulları her teklif çağrısına göre değiştiği için teklif çağrılarının başvuru rehberleri incelenmesi gereken en önemli belgelerdir.

Fizibilite Desteği

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik yatırım projelerinin fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek verebilir. Fizibilite desteği kapsamında yatırım projesi niteliğinde olmayan başvurulara destek verilmez.

Güdümlü Proje Desteği

Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın; bölge planında öngörülen öncelikler ve sonuç odaklı programlar doğrultusunda, konusu ve koşulları ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Ajans, yalnızca fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir.

Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel ihtisaslaşmalar özendirilir. Güdümlü proje desteğini diğer mali destek yöntemlerinden farklı kılan esas unsur, ajansın öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır. Projeler, ajansın öncülüğünde geliştirilir. Bu kapsamda; ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli koordinasyonu yürütür.

Bu çerçevede ajans, çalışma programında açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda belirlenen alanlar için ekonomik ve sosyal nitelikli güdümlü projeleri destekleyebilir.

Teknik Destek

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

Finansman Desteği ve Faizsiz Kredi Desteği

Finansman desteği, başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili aracı kuruluşlardan alınacak krediler karşılığında ödenecek finansman giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören mali destektir.

Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru rehberine uygun projelere aracı kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin etmek suretiyle sağlayacağı mali destektir.

 • E - Posta Listemize Katılın !
 • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..