Bölge Planı
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (TÜRKÇE)

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (YHGP); ülkesel ölçekte alınmış kararlara ve uluslararası kurallara uyan biçimde hazırlanmış ve alt ölçekte yapılacak planlar arasında, plan hiyerarşisine uygun bağların kurulmasını sağlamayı amaçlayan bir bölge planıdır. YHGP, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden oluşan TR83 adını alan Düzey 2 İstatistiki Bölge Birimi (İBB) için hazırlanmıştır. TR83, Türkiye’deki 26 Düzey 2 İBB’den biridir. Bu kapsamda yapılan çalışmalar “ekolojik dengeyi bozmadan, en uygun arazi kullanım planlamasının yapılması, kaynakların sürdürülebilir bir biçimde yönetilmesi, TR83’ün diğer bölgelerle olan sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının azaltılmasım ve mevcut verimlilik düzeyini geliştirerek bölgenin refah düzeyinin ve ülke ekonomisine olan katkısının artırılması”ni amaçlamaktadır.

Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi (İNGİLİZCE)

Yeşilırmak Basın Development Project (YBDP) has been prepared in accordance with national level decisions and ınternational accepted practice. The Project aıms to assüre establishment of links between plans to be prepared at şub-scale level in accordance with plannıng hierarchy. YBDP has been prepared for Nomençlature of Territorial Ünits for Statistics (NUTS) 2 Level, referred to aş TR83, covering the provinces of Amasya, Çorum, Samsun, and Tokat. TR83 iş öne of 26 NUTS 2 regions in Turkey. Work döne ünder that framework iş aımed at “land use plannıng without dıştürbing ecological balance, sustainable resource management, reduction of soçio-economic development dışparities between TR83 and other regions, improvement of productivity for increasing welfare level in the region and the region’s contribution to national economy”.

Mevcut Durum Analizi

1970’li yıllara kadar kalkınma, ekonomik büyüme ekseninde değerlendirilirken g&üüml;nümüzde insanların refahının sadece gelirlerinin yükseltilmesine bağlı olmadığı anlaşılmıştır. Kalkınmanın sağlanması için geniş tabanlı bir ekonomik büyümenin yanında temel sosyal hizmetlerin ve sosyal g&üüml;venliğin sağlanması da gerekmektedir. Bu çerçevede etkin politikaların belirlenmesi ve uygulanması için sosyal yapı analizleri büyük önem taşımaktadır. Sosyal analizin ilk aşaması olan durum analizinde nüfus, demografik özellikler, eğitim durumu, sağlık hizmetlerinin yapısı, gelir dağılımı, istihdam, çalışma koşulları ve yerel örgütlenmeler gibi konular incelenmektedir. Bu analiz sonucunda sosyal sorunlar, etkilediği topluluklar ve bunlardan etkilenen ekonomik süreçler belirlenecektir. TR83 Mevcut Durum Analizi’nde Sosyal Yapı bölümünde veriler öncelikle Türkiye İstatistik Kurumu, Kalkınma Bakanlığı ve ilgili diğer kurumların istatistik ve yayınları, konu ile ilgili kitaplar ve araştırmalardan derlenerek oluşturulmuştur. Bu incelemelere ek olarak Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi’nın Orta Karadeniz’de yaptığı nitel saha çalışmalarının bulgularından yararlanılmıştır. Ayrıca, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın gerçekleştirdiği çalıştaylar ve kurumlarla yapılan yüz yüze görüsmeler de yerel düzeyde bölgedeki deneyimlerin aktarılmasını sağlamıştır..

TR83 Bölgesi GZFT Analizi

TR83 Bölgesi GZFT analizi Bölge paydaşları olan tüm kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör temsilcileri ve sivil toplum örgütleri temsilcilerinin katılımı sağlanarak yapılan çalıştayların sonucunda hazırlanmıştır. TR83 Bölgesi GZFT analizinin yapılması için Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illerinde ekonomik yapı, sosyal yapı ve çevre/altyapı konuları ile ilgili üçer çalıştay illerdeki üniversite ögretim görevlilerinin moderatörl&üüml;g&üüml;nde gerçekleştirilmiştir. GZFT yöntemi ile bölgenin G&üüml;çlü ve Zayıf yönleri ile Fırsat ve Tehditlerin sistematik bir analizi ile o bölgenin geleceği için arzulanan sonuçları etkileyebilecek unsurları belirlemeyi amaçlanmıştır.

Stratejik Plan
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı

Ajansımız kurumsal kapasitesini ve sahip olduğu kaynakları daha verimli ve planlı bir şekilde kullanmak ve bölgeye daha nitelikli hizmet sunmak amacıyla 2019-2023 dönemi için Kurumsal Stratejik Plan hazırlamıştır.

2019-2023 Kurumsal Stratejik Planı gelecek beş yıl ıçin ajansın yol haritası niteliğinde olacak, kurumun orta ve uzun vadede odaklanacağı öncelikleri belirleyerek, kaynaklarının bu önceliklere göre dağıtılmasında temel teşkil edecektir.

Bölgemizde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir bir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir ajans olmak vizyonu çerçevesinde hazırlanan bu plan ile Ajansımızın stratejik amaçları, hedefleri ve bunlara ulaşmayı sağlayacak eylemler belirlenmiştir.

2019-2023 yılları arasını kapsayan 5 yıllık dönem içinde yenilikçılık, girişimcilik, endüstride dönüsüm, beşeri sermayenin geliştirilmesi, turizm ve lojistik alanlarında yapılacak kapsamlı çalışmalar ile belirlenen stratejik amaç ve hedeflere ulaşılacak, Ajansımız bu sektörlerde değişim, dönüsüm ve gelişimin bölgesindeki öncüsü olacaktır.

Ulusal Planlar
On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)

On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023), 15 yıllık uzun vadeli bir perspektifle ülkemizin kalkınma vizyonunun ilk beş yıllık dilimi olarak tasarlanmış, her alanda topyekûn bir değişimin ve atılımın başlatılarak, uzun vadeli bir perspektifte kesintisiz bir şekilde kararlıkla uygulanmasını öngörmektedir. Plan döneminde ekonominin yapısı uzun vadede istikrarı ve sürdürülebilirliği sağlayacak şekilde dönüşüme tabi tutularak, eğitim hamlesiyle beşeri sermayenin, milli teknoloji hamlesiyle teknoloji ve yenilik kabiliyetinin artırılması hedeflenmektedir.

​Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi  2014-2023

Bölgesel gelişme; ülke kalkınma politikasının bölge ve kent düzeyinde yapı taşlarını oluşturan; bölge ve yerel düzeyde farklı kesimlerden paydaşların karar alma süreçlerine katılmasını ve kaynaklarını kalkınma yönünde birlikte harekete geçırmesini esas alan; bölgelerin rekabet g&üüml;cünün artırılması ve bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılması amaçlarını gözeten; yapısal ve temel bir politika olarak görülmektedir. Ayrıca bölgeler arasında ekonomik ve sosyal entegrasyonun g&üüml;çlendirilmesiyle sınır ötesi işbirliklerinin geliştirilmesi, bölgesel gelişmenin önemli rol oynayabileceği hususlardır. Bölgesel gelişme amaçlarının elde edilmesi ve ulusal kalkınmaya katkısının artırılması yönünde, Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGÜŞ), bölgesel gelişme ve bölgesel rekabet edebilirlik açişindan ulusal düzeyde koordinasyonu sağlamak, mekansal gelişme ve sosyo-ekonomik kalkınma politikaları arasındaki uyumu g&üüml;çlendirmek ve alt ölçekli (bölge ve il) plan ve stratejilere genel çerçeve oluşturmak amacıyla Kalkınma Bakanlığı tarafından hazırlanmıştır.

DOKAP Eylem Planı (2014-2018)

Artvin, Bayburt, Giresun, G&üüml;müshane, Ordu, Rize, Samsun ve Trabzon illerinde hizmet veren DOKAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı tarafından hazırlanan DOKAP Eylem Planı, 2014-2018 yıllarını kapsamaktadır.

Çevre Düzeni Planları
Çevre Düzeni Planlar

Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düsünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açiklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.

Amasya Çever Düzeni Planı

Amasya ili 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı; Amasya Belediye Meclisinin 05.02.2009 tarih ve 2 sayılı kararı ve İl Genel Meclisinin 06.02.2009 tarih ve 30 sayılı kararına istinaden Valilik Makamınca 10.02.2009 tarihinde onaylanmıştır. Amasya Çevre Düzeni Planı Amasya mülki sınırları içerişindeki arazinin sanayi, tarım, turizm, ulaşım ve yerleşim yerleri gibi alanların planlanmasını kapsayan, sektörel gelişmeleri değerlendiren, koruma ve kullanma dengesini kurmak amacı ile stratejik kararlar ve ana arazi kullanım kararlarını içermektedir.

Samsun Tokat Çorum Çevre Düzeni

Dengeli ve sürekli kalkınma amacına uygun olarak ekonomik kararlarla ekolojik kararların bir arada düsünülmesine imkan veren, rasyonel doğal kaynak kullanımını sağlamak üzere kalkınma planları ve varsa bölge planları temel alınarak yapılan ve tarım, turizm, konut, sanayi, ulaşım vb. genel arazi kullanım kararlarını, politika ve stratejilerini belirleyen, bölge veya havza bazında 1/50.000 veya 1/100.000 ölçekte hazırlanan, plan hükümleri ve plan açiklama raporuyla bütün olan üst ölçekli fiziki plandır. Bu kapsamda bu başlık altında TR83 Bölgesi illerinin Çevre Düzeni planları yer almaktadır.

Samsun, Tokat, Çörüm Çevre Düzeni Planı 1/100.000 planlama bölgesi Çevre Düzeni Planının açiklama raporudur. Raporda öncelikle planlama yaklaşımı, bölgeye dair geliştirdiği vizyonu, amaç ve hedefleri açiklanmış, daha sonra planın kapsamı üzerinde bir anlatım sunulmuştur. Planın alternatiflerine dair plan kararları, sektörel gelişme stratejileri, alt bölgeler, kentsel kademelenme, kentsel gelişme ve genel arazi kullanım kararları, ulaşım kademelenmesi ve kararları, planın denetim ve organizasyonu ile çevre sorunlarına yönelik yaklaşımlar planda açiklanmıştır.

Rapor ve Planlar
Ülke Raporları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı TR83 bölgesinde gelişen ticari ilişkilerin uluslar arası ölçülerdeki gelişiminide desteklemek amacıyla ülke raporları yayınlamaktadır. Karadeniz çanağındaki ülkeler ile işbirliklerinin geliştirilmesi amacıyla bu kapsamda Rusya, Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan ülke raporları hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Raporlarda ülkelerin sosyo-ekonomik durumu, Türkiye ve TR83 bölgesiyle olan siyasi ve ticari ilişkileri,  yatırım koşulları ve fırsatlar ele alınmaktadır.

Sektör Raporları

 

Su Ürünleri ve Balıkçılık Sektör Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin hazırladığı “Su Ürünleri Sektörü Raporu” ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır. Dünyada şu kaynakları ve su kaynaklarının sağladığı doğal katma değerler g&üüml;nümüzde oldukça önemli ve değerlidir. Kıtaların, ülkelerin ve bölgelerin şu kaynaklarını ve su ürünlerini planlayarak kullanımı, koruma ve en önemlisi bu doğal kaynakların sürdürülebilirliklerini politika düzeyinde yönetme konusundaki hassasiyetleri artmakta ve bu kaynakların paylaşımı bu ölçüde stratejik bir öneme dönüsmektedir. Orta Karadeniz Bölgesi Şu Ürünleri sektörü yükselen yatırım potansiyeliyle önemli bir sektör olmaya ve gelişime geçmistir. Gelecek dönemlerde bölgemizde şu ürünleri sektörel yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla şu ürünleri sektör raporu hazırlanmıştır.

Savunma Sanayi Araştırma Raporu

Savunma Sanayi Araştırma Raporu ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bilgiler yansıtılmıştır. Çörüm ilinin 1950’li yıllardan gelen sanayi tarihi ve girişimci potansiyelinin geliştirilmesi açişindan teknolojik gelişmelerin katma değeri yüksek, yenilikçi alanlara doğru olarak yönlendirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple ülkemizin kalkınması noktasında stratejik öneme sahip savunma sanayi üretimi içerişinde pay alabilmek için savunma sanayine yönelik yatırımların özendirilmesi ve desteklenmesi önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. Gelecek dönemlerde bölgemizde sanayileşme yolunda önemli kalkınma hamleleri yapacak potansiyeli elinde bulunduran Çörüm ilinde yatırımlarının planlı ve sistematik yapılabilmesi için sektörel stratejiler çerçevesinde planların hazırlanabilmesinin alt yapısını oluşturmak amacıyla savunma sanayi  sektörel araştırma raporu hazırlanmıştır.

Tekstil ve Hazır Giyim Sektör Raporu

Tekstil ve hazır giyim sektörü Türkiye için olduğu kadar dünya ekonomileri için de, yarattığı istihdam olanakları, kazandırdığı dövız geliri ve ürettiği katma değer ile Türkiye'nin önde gelen sektörlerinin başında gelmektedir. İstihdam potansiyeli, üretim hacmi, dış ticarete konu olması yanında lojistik, imalat, enerji gibi birçok sektör açişindan önemli bir yere sahip olan tekstil ve hazır giyim sektörü ekonomik kalkınmada oldukça önemli bir yere sahiptir.

Ajansımızın hazırladığı “ Tekstil ve Hazır Giyim Sektörü Raporu” ile Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır.

Çarşamba İlçesinin Tarımsal Ürün Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi

Bu çalışma ile Çarsamba ilçeşindeki tarımsal üretimin mevcut yapısı altyapı, üretim ve tüketim boyutuyla ele alınmakta, Çarsamba ilçeşinin tarımsal ürün potansiyeline yönelik birtakım tespitlerde bulunulmakta ve bu tespitlerden yola çikılarak bazı sonuç ve değerlendirmelere ulaşılmaktadır. Çalışmanın hazırlanması aşamasında ağırlıklı olarak saha bilgisine başvurulmuş olup, bu amaçla Çarsamba İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürl&üüml;g&üüml;, Çarsamba Ticaret ve Sanayi Odası, Çarsamba Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri Samsun Bölge Müdürl&üüml;g&üüml;, Samsun Büyüksehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı, Karadeniz Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü, üreticiler, ticari işletmeler, meyve-sebze hali ve bazı derneklerle görüsmeler gerçekleştirilmiştir.

Çalışmanın kapsamı Çarsamba ilçeşi ile sınırlı olmakla birlikte tarımsal üretim ve bu üretimin işleneceği tesislerin tedarik sınırları, ilçe sınırlarını doğal olarak asmaktadır. Bu nedenle Çarsamba ilçeşi merkez alınmakla birlikte Çarsamba ilçeşinin hinterlandında yer alan bölgeler de önem arz ettiği noktada dikkate alınarak analizler gerçekleştirilmiştir.

Orta Karadeniz Bölgesi Bölgesel Rekabet Edebilirlik Raporu

u rapor, OKAREKAP Projesi kapsamında Projenin hedeflerine ve planlanan faaliyetlere paralel olarak büyük ölçüde Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi çiktılarına ve İl Raporlarına dayanmaktadır. Raporun sanayi ve sektörel kapsamı, projenin daha önceki çalışmalarına göre şekillendirilmiştir. Bu rapor, Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi tarafından ortaya konan bulguları ve geleceğe yönelik önerileri incelemektedir.

Rekabet Edebilirlik Raporu, bölgenin geleceğini şekillendirmede ve öncelik alanlarını belirlemede bölgesel düzeydeki karar alıcılara yönelik bir destek aracı olarak düsünülmüstür. Bu nedenle yoğun çaba ve emek harcanmış ve kapsamlı bir veri madenciliği çalışması yürütülmüstür. Bu raporda sunulan bilgiler, 2015-2016 yılları itibarıyla g&üüml;ncel bilgilerdir. İkincil araştırma çalışmalarıyla birlikte, raporun içeriği ve yapısında, “tarımsal gıda” ve “metal makine imalatı” sektörlerinde gerçekleştirilen Değer Zinciri Analizi Çalışmalarından yararlanılmıştır. Raporun hazırlanma süreçinde 40’i aşkın şirketle görüsülmüs; tarımsal gıda, makine imalatı, turizm ve hizmet sektörlerinden 158 işletme ve paydaş temsilcisinin katılımıyla 4 sektörel çalıştay düzenlenmiştir.

Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektör Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin hazırladığı “Ağaç Ürünleri ve Mobilya Sektörü Raporu” ile ilgili sektörlerin Dünya, Türkiye ve Bölge perspektifi verilerek sektörde kullanılan genel tanımlar, dış ticaret rakamları, g&üüml;ncel gelişmeler, sektörün fırsat alanları ile ilgili bölge paydaşlarının görüsleri yansıtılmıştır.Birçok sektörü besleyen temel girdi olarak önemli bir yere sahip olması sebebiyle orman ve orman ürünleri, ülkelerin ekonomik kalkınmalarında önemli bir rol oynamaktadır. 2001 yılından itibaren sürekli gelişen Türkiye mobilya sektörünün dünyada ilk 25’te bulunması, sektörün büyüme potansiyelinin bir göstergesidir. Sektör, Bölgemizde de gerek hammadde kaynaklarına ve lojistik üslerine yakınlık, gerekse uzun yıllardan beri sektörde üretim ve ticaret konusunda edinilen tecrübenin varlığı ile de ekonomik açidan önem arz etmektedir. 

Tematik Raporlar

 

Türkiye-İngiltere STA Değerlendirmesi Çorum Araştırma Raporu

Ülkemiz ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu anlaşma ile ülkemizden Birleşik Krallığa yapılan sanayi ürünleri ihracatının mevcut durumu korunurken, anlaşmanın tarım sektörüne olası etkileri de kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Bu çerçevede, Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren TR83 Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Analizi ve Çorum İli Değerlendirmesi Araştırma Raporu" hazırlanmıştır.

Türkiye-İngiltere STA Değerlendirmesi Samsun Araştırma Raporu

Ülkemiz ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA), 01 Ocak 2021 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, söz konusu anlaşma ile ülkemizden Birleşik Krallığa yapılan sanayi ürünleri ihracatının mevcut durumu korunurken, anlaşmanın tarım sektörüne olası etkileri de kamuoyunun gündemine gelmiştir.

Bu çerçevede, Ajansımız bünyesinde faaliyet gösteren TR83 Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi tarafından "Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı Arasında İmzalanan Serbest Ticaret Anlaşması'nın Tarım Sektörü Yönünden Analizi ve Samsun İli Değerlendirmesi Araştırma Raporu" hazırlanmıştır.

TR83 Bölgesi Geleceğin Meslekleri Kapsamında İşgücü Ve Mesleki Eğitim Sektör Analizi Raporu
Samsun Sosyal Risk Haritası 2018
TR83 Bölgesi Mesleki ve Teknik Eğitim Özet Mevcut Durum Raporu
TR83 Bölgesi İhracat ve İthalat Fasıllarında Katma Değer Yaklaşımı Raporu 2019

Bu raporda, ülkemizin ihracata ilişkin makro ekonomik hedeflerine yönelik karar alıcılara ve araştırmacılara bilgi sağlamak amacıyla 2017 yılında TR83 Bölgesi’nın (Amasya, Çörüm, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat değerleri fasıllar uyarınca incelenmiştir. Her bir ticaret faslının ithalat ve ihracat tutarları ile kg cinsinden miktarları analiz edilmiştir. Bu suretle, 2016 yılına da kıyasla 2017 yılında Bölgenin dış ticaretinin gittiği yön ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir elde ederek öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Raporda kullanılan dış ticaret verileri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ndan resmi yazıyla istenerek elde edilmiştir. Alınan veriler, TR83 Bölgesi illerinin fasıl bazında yaptığı ihracat ve ithalatı toplam değer ($ bazında verilmektedir) ve kg bazında göstermektedir. Rapor hazırlanırken, veriler ihracat ve ithalat ayrı ayrı olarak fasıl adlarına göre sıraya dizilmiş, daha sonra her faslın alt toplamı alınarak raporda kullanılmıştır. 

Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Kültür, Doğa, Lezzet Broşürleri
Girişimcilik Kavramı ve Türkiye'de Girişimcilik

Girişimcilik kavramı ve Türkiye'de Girişimcilik çalışmasında girişimcilik kavramı iktisadi olarak incelenmiş ve girişimci ifadesi ticari girişimcilik ile sosyal girişimciliğin kalkınmadaki önemli rolüne değinilmiştir. Sosyal girişimcilikte yenilikçi yaklaşımlar ve girişimcilik kavramları tanımlanmıştır. 

TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Analizi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan TR83 Bölgesi İnsan Kaynakları Analizi raporuyla amaçlanan TR83 Bölgesi'nde daha aktif bir işgücü piyasasının oluşturulabilmesine yönelik bölgenin işgücü piyasasının ve eğitim sisteminin mevcut durumunu analiz etmek olmuştur. 

Türkiye ve TR83 Bölgesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusunda farkındalığının artırılması ve daha geniş kitlelere ulaşılabilmesi amacıyla Türkiye ve TR83 Bölgesi’nde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma Raporu hazırlanmıştır. Raporda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma’da Ana Yaklaşımlar tarihsel bir perspektifle ele alınmış, Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Yasal Çerçeve bölümü ile Türkiye’de son yıllarda yapılan hukuki düzenlemeler incelenmiş; nüfus, eğitim, istihdam, çalışma hayatı, şiddet, karar alma mekanizmalarına katılım konularında Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illeri ve Türkiye istatistikleri ile diğer düzey 2 bölgeleri ortalamaları da sunularak Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Kalkınma Göstergeleri bölümünde ele alınmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Desteklenen Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin Sağlanmasına Yönelik Projeler ise yine bu raporda yer almıştır.

Türkiye'de Sağlanan Teşvik ve Destekler

Ülkemizde yatırımların ve istihdamın artırılması, ihracatın ve KOBİ’lerin desteklenmesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi, Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi gibi farklı amaçlara yönelik pek çok kurum tarafından çeşitli teşvik programları uygulanmaktadır. Sağlanan bu teşvik ve desteklerin bir araya getirilmesi ve bölgedeki tüm paydaşlarımızın bu desteklerden haberdar olması amacıyla Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Türkiye’de Sağlanan Teşvik ve Destekler Rehberi’ni hazırlamıştır. Rehberde kurumların sağladıkları desteklerin miktarı, süresi, uygun başvuru sahipleri, içerdiği konular gibi özet ve amaca yönelik bilgiler verilmiştir.

TR83 Bölgesi'nde AR-GE, İnovasyon ve Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı gelecek dönemdeki çalışmalarına yol vermesi amacıyla 128 paydasın katılımı ile TR83 Bölgesi’nde Ar-Ge ve İnovasyon ile Yenilenebilir Enerji konusunda bir anket çalışması yapmıştır.

TR83 Bölgesi Dış Ticaret Analizi Raporu

Bu çalışmanın amacı, OKA tarafından TR83 Bölgesi’ndeki imalat yapan firmaların ihracat konusundaki kapasiteleri, beklentileri, ihracat yapmaları önündeki engellerin ve karşılaşılan zorlukların ölçülmesi ve bunlara ilişkin değerlendirme ve öneri geliştirmektir. 
Bu çalışmanın kapsamı, TR83 Bölgesi’nde imalat sektöründeki firmaları içermektedir, yani Nace Rev.2 Kodu C:İmalat olan firmalardır. 
Üst kısımda belirtilen, anketi dolduran firmalar değerlendirmeye alınmıştır. Çalışma birkaç bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın başında TR83 Bölgesi’nın ihracatı ile ilgili kısa bilgiler verilmiştir. Böylece, TR83 Bölgesi’nın ihracat konusunda mevcut durumu ortaya koyulmaktadır. Ardından, imalatçi firmaların doldurduğu anketin detaylı bir görünümü ortaya koyulmaktadır. Toplam 47 adet soru hazırlanmış olup verilen cevaplar doğrultusunda anket katılımcıları yönlendirmiştir. Anket bir elektronik anket aracıyla hazırlanıp Bölgedeki imalatçi firmalara gönderilmiştir. 60 firmadan gönderilen cevaplar derlenmiştir. Yine bu kapsamda, hem girilen anket sayısını artırmak, hem de yüz yüze bilgiler alabilmek amacıyla imalat sektöründeki özel sektör firmalarına saha ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Alınan bilgiler, derlenerek alt başlıklar altında sunulmuştur. Bir sonraki bölümde ihracat desteği veren firmaların destekleri anlatılmakta; son bölümde ise değerlendirme ve öneriler sunulmaktadır.

Seçilen Eurostat Verileri Kullanılarak TR83 Bölgesi ile Avrupa ve Türkiye’den Bazı Bölgelerin Karşılaştırılması

Çalışmada amaçlanan hedef, Düzey2 bazında EUROSTAT (Avrupa İstatistik Ofisi) verileri kullanılarak TR83 Bölgesini Avrupa’dan seçilen Bölgelerle karşılaştırabilmektir. Çalışmada Türkiye’nın Düzey2 Bölgeleri verilerinin mevcut olduğu 21 kriter ışığında toplam 18 Düzey2 Bölgesi karşılaştırılmıştır.
Dünyada yaşanabilir ülke ve şehir kavramları son yıllarda öne çikmaktadır. “Yaşanabilirlik” kavramının sabit bir veri seti bulunmamaktadır. Ancak, bu kavramın öne çikmasının en önemli sebeplerinden biri yalnızca ekonomik verileri değil; sağlık, eğitim vb gibi farklı değişkenlerin dikkate alınmasıyla oluşturulmasıdır. Artık yaşanılan şehir veya ülkenin yalnızca ekonomik açidan değil, aynı zamanda sosyal imk&acırç;nlar açişinda da avantajlı olması aranmaktadır.
Çalışma içerişinde Avrupa’da “yaşanabilir şehir” anketlerinde ön sıralarda yer alan illerin içinde yer aldığı Bölgelerin verilerinin değerlendirilmesi de bu açidan önem arz etmektedir.

TR83 Bölgesi İlçeleri Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Analizi (SEGE) 2014

Bu çalışma ile TR83 Bölgesi İlçeleri gelişmişlik düzeyine göre sıralanmıştır. Çalışmada demografik yapı, istihdam, mali yapı, eğitim, sağlık, yoksulluk, katılım ekonomik yapı, tarım, turizm,çevre ve altyapı, sosyal hayat ve desteklere ilişkin göstergeler bazında TR83 Bölgesi’ndeki 50 ilçe sağlam (robüst) temel bileşenler yöntemiyle analiz edilmiştir. 

OKABİS Ara Değerlendirme Raporu 2016

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı'ni (OKABİS) hazırlamıştır. Ajansımız bu eylem planı çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir. 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarını çeşitlendirmeyi ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açidan sorunlarına çözüm aramayı hedefleyen bir dizi etkinlik/faaliyet düzenlenmiştir.
OKA’nın dışında da Bölgedeki birçok paydaş, bu Stratejideki Eylem Planlarının gerçekleşmesine katkıda bulunacağı düsünülerek eylem planında sorumlu/ilgili kurum olarak adlandırılmıştır.
Bu kapsamda 2016 yılına gelindiğinde Stratejideki Eylem Planındaki faaliyetlerdeki gelişmelerle ilgili son durumu ortaya koyabilmek adına bu ara değerlendirme raporu oluşturulmuştur. Eylem Planında yer alan kurumlara resmi yazıyla Eylem Planı kapsamında yaptıkları faaliyetleri işleyebilecekleri bir form gönderilmiştir. Ajansımızın dışında Bölgedeki kurumlardan formu dolduran 16 kurumun bilgileri raporda değerlendirilmiştir. 

Ar-Ge Merkezleri Bilgi Notu
Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğu

Bölge’yi oluşturan Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illerinin her birinin kendine has ürünleri bulunmaktadır. Bunlardan başvuru aşamasındaki ürünler için çalışmalar devam ederken, bölgenin yirmi bir adet ürünü coğrafi işaret unvanına sahiptir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olarak önemli bir pazar değeri olan ve yerel hareketlerin teşvikini sağlayarak kırsal kalkınmaya aracılık eden bir olgu olması bağlamında coğrafi işaretli ürünleri önemsiyoruz. Bu bilinçle “Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğu”nda bölgedeki coğrafi işaretli ürünleri bir araya getirerek “Coğrafi İşaret”e değer görülen özellikleriyle, görselleri ve uzman görüsleriyle birlikte sunmaya çalıştık. Amacımız, bölgemizin tescilli ürünlerinin tanıtıldığı bir çalışma ortaya koyarak bu ürünleri üreticilere ve tüketicilere, bölgemizin temsil edildiği fuarlarda tüccarlara, birliklere, kooperatiflere tanıtarak farkındalık oluşturmak; böylece sahip oldukları sosyoekonomik potansiyel vesilesiyle bir kırsal kalkınma aracı olarak konumlandırmaktır.

Samsun Ot Yemekleri Rehberi

Ot festivali için hazırlanan bu küçük rehberde, sadece örnek niteliğinde 13 aileye(familya) ait 21 yenebilir yabanı ve yararlı ot lezzetleri ile 3 aileye ait 12 yenilebilir yabanı ve yararlı çalının reçel, marmelat, çay ve içecek olarak kullanılan lezzetleri verilmiştir.

TR83 Bölgesi'nde AR-GE, İnovasyon ve Yenilenebilir Enerji Anket Sonuçları

TR83 Bölgesi’nde Ar-Ge ve inovasyon kapasitesinin güçlendirilmesine yönelik 15 Nisan- 6 Mayıs 2013 tarihleri arasında internet ortamında anket uygulaması yapılmış ve son olarak ilgili paydaşların görüşlerini almak adına bir dizi ziyaret ve görüşme gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalar sonrasında yaklaşık 150 paydaşa ulaşılmıştır. 

TR83 Bölgesi Rekabet, Sanayi ve İstihdam Açısından Mevcut Durum ve Politika Önerileri Raporu

Bu rapor, TRH1.2PYEİ5/P-03/671/03 ihale numarası ile 07.11.2016 tarihinde sözleşmesi imzalanmış olan, "TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve istihdam Durumu Araştırması" kapsamında hazırlanmış final raporu olup, mevcut durum analizi, saha çalışması ve çalıştay sonuçlarını içermektedir.
"TR83 Bölgesinde Bulunan İşletmelerin Tasarım Algısı, Tasarım İş Piyasası Rakamları ve istihdam Durumu Araştırması" Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcısı olduğu “Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması” projesi kapsamında gerçekleştirilmiştir. Anılan proje Çalışma ve sosyal G&üüml;venlik Bakanlı’ğinin sözleşme makamı ve program otoritesi olduğu “İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı” kapsamında altında desteklenmektedir.

TR83 Bölgesi OSB'leri İhtiyaç Analizi

Bu çalışma ile Orta Karadeniz bölgesi illeri Samsun, Amasya, Çörüm ve Tokat’ta bulunan 16 adet Organize Sanayi Bölgesi’nın altyapı, hizmetler, insan kaynakları, yönetimsel konular, kapasite arttırımı ve diğer konularda ihtiyaçlarının tespit edilmesi ve standart bir raporlama ile sunumu hedeflenmiştir. Çalışma, OSB’lerin yöneticileri veya OSB yönetiminin yaşadığı sorunlara ve ihtiyaçlarına hakim üst düzey çalışanları ile gerçekleştirilmiş, detaylar ve uzmanlık sorularında konunun uzmanlarına danışılarak en doğru bilgiye ulaşılmaya çalışılmıştır.
Çalışmanın sonunda OSB yönetimlerine altyapı ihtiyaçları arasında yaptırılan öncelik sıralaması da ayrıca belirtilmiştir.

TR83 Bölgesi İhracat ve İthalat Fasıllarında Katma Değer Yaklaşımı Raporu 2015

Bu dökümanda, 2014 yılında TR83 Bölgesi’nın (Amasya, Çörüm, Samsun, Tokat) ihracat ve ithalat değerleri fasıllar uyarınca incelenmiştir. Her bir ticaret faslının ithalat ve ihracat tutarları ile kg cinsinden miktarları analiz edilmiştir. Bu suretle, 2013 yılına da kıyasla 2014 yılında Bölgenin dış ticaretinin gittiği yön ve geleceğe dair hedefler konusunda fikir elde ederek öneriler geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Raporda kullanılan dış ticaret verileri, TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) Başkanlığı, Bilgi Dağıtım ve İletişim Daire Başkanlığı’ndan resmi yazıyla istenerek elde edilmiştir. Alınan veriler, TR83 Bölgesi illerinin fasıl bazında yaptığı ihracat ve ithalatı toplam değer ($ bazında verilmektedir) ve kg bazında göstermektedir. 


Bu inceleme uyarınca Bölgedeki ihracat ve ithalatın katma değer profilinin görülmesi imkanı oluşmaktadır. Aynı fasıllarda kg başına ihracat ve ithalat değerlerini de karşılaştırarak benzer ürünler için katma değer karşılaştırması yapılacaktır. Ayrıca, katma değeri ortaya çikan fasıllardaki miktarın toplam ihracat ve ithalattaki payları da görülebilecektir.

Strateji ve Eylem Planı

 

Bölgesel İnovasyon Stratejisi

Bölgesel İnovasyon Stratejisi ve Eylem Planı, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nin, bölgenin inovasyon potansiyelinin harekete geçirilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için bir yol haritası niteliğindedir. Plan, bölgenin geleceğine yön vermek amacıyla hazırlanmış ve gbölgenin mevcut durumu, küresel rekabet koşulları ve ulaşılması hedeflenen vizyona ait stratejik amaçları içermektedir.

Amasya, Çorum, Tokat illerinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Eylem Planı (2014-2023)

Kalkınma perspektifi içerişinde toplumsal cinsiyet eşitliğinin geliştirilmesi ve bu yolla toplumun ve bireylerin refahının ve yaşam kalitesinin artırılması büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla yola çikan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Amasya, Çörüm ve Tokat illerinde toplumsal cinsiyet eşitliği eylem planı hazırlamıştır. Çalışmaya bölge illerinden Samsun h&acırç;lihazırda Kadın Dostu Kentler Projesi kapsamında hazırlanmış olan eylem planının varlığı nedeniyle dahil edilmemiştir. 
Eylem planı hazırlıkları kapsamında çalıştaylar düzenlenmiş, illerdeki kurum yöneticileri ve STK temsilcileri ziyaret edilmiş ve yüz yüze görüsmeler yapılmıştır.  Çalıştayların kolaylaştırıcılığını Ankara Üniversitesi Kadın Çalışmaları Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Alev Özkazanç gerçekleştirmiştir. Eylem Planı'nda tanımlanan eylemler Eğitim ve İstihdam, Şiddet, Kültür ve Cinsiyet Rolleri ile Karar Alma Mekanizmalarına Katılım ve Kurumlar Arası İşbirliği başlıkları altında sınıflandırılmıştır. Eylem Planında faaliyetlerin kısa (2014-2016), orta (2018’e kadar) ve uzun (2023’e kadar) erimlerde gerçekleştirilecek şekilde planlanması öngörülmektedir.

Sivil Toplum Analizi ve TR83 Bölgesi Sivil Toplumu Geliştirme Stratejisi

TR83 Bölgesi’ndeki tüm sivil toplumun kapasitesinin artırılması amacıyla hazırlanan Sivil Toplumun Geliştirilmesi Stratejisi 16 Nisan 2014 tarihinde Samsun’da düzenlenmiş  olan Sivil Toplum Buluşması ile ulusal çapta tanıtılmıştır . Strateji belgesinde sivil toplumun mevcut durumunun analiz edilmiş, bunun yanı sıra  sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilmesi ve sivil toplumun daha etkin hale gelmesi için yerel düzeyde sivil toplum örgütleri, kamu kurumları ve özel sektör tarafından yapılması öneriler eylemlere yer verilmiştir. 

Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı Ara Değerlendirme Raporu

SYEEP’te yer alan 110 kurumun sorumlu oldukları faaliyetler incelenmiş, 65 kurum ziyareti gerçekleştirilmiş ve yaklaşık 160 kurum/kuruluş temsilcisinin katılımı ile SYEEP Revize Çalıştay’i yapılarak elde edilen tüm veriler doğrultusunda Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı( 2013-2018) Ara Değerlendirme Raporu oluşturulmuştur.

Etkinlik Raporları

 

Gelecekte İş Konferansı Sonuç Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı “Mesleki ve Teknik Eğitim” temasına ilişkin 2019 yılı çalışmalarını, 24 Aralık 2019, Salı günü Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Hasan Basri Güzeloğlu Salonu’nda gerçekleşen “Gelecekte İş” Konferansı ile tamamlamıştır. Konferansa, TR83 Bölgesi İlleri ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları; 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ile destelenecek okullar; Üniversiteler; Mesleki Örgütler ve Özel Sektör Firmalarından 112 yetkili katılım sağlamıştır.

EURADA Seminer Sonuç Raporu

25-26 Ekim 2010 tarihinde EURADA - Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği ile OKA - Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı işbirliğinde Samsun'da“MİRRORİNG EU AND TURKİSH RDAş”  başlıklı seminer düzenlenmiştir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliği ve koordinatörl&üüml;g&üüml;nde gerçekleştirilen seminerde
bölgesel kalkınmada Avrupa ülkelerindeki iyi uygulamalar ile Türkiye’deki  Kalkınma Ajanslarının gelecekteki programları için ışık tutacak deneyim ve bilgiler paylaşılmıştır. Ülkemiz Kalkınma Ajansları için bir fırsat niteliğinde olan bu seminer  çerçevesinde Türkiye’de bölgesel kalkınma aktörlerini oluşturan 26 Kalkınma Ajansı Personeli, Devlet Planlama Teşkilatı ve Bölgedeki Kamu Kurumları temsilcileri, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları, Ankara’da bulunan ilgili Bakanlık temsilcileri, EURADA Yönetim Kurulu üyeleri ve bölgesel kalkınma aktörleri olmak üzere toplam 230 kişi katılım sağlamıştır.

AGORADA 2012+ Sonuç Raporu

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)’nın da Yönetim Kurulu Üyeşi olarak temsil edildiği Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez yapılan “AGORADA” etkinliklerinin 2012 Yılı İkinci Toplantısı, 18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun’da Ondokuzmayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den Kalkınma Bakanlığı, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, Kalkınma Ajansları, Kamu Kurumları, Üniversiteler, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel Sektörden kurumların yanı sıra yurt dışından da EURADA üyeşi kurumların katılım sağladığı toplantın ilk g&üüml;nünde, “İnovasyonun Mekansal Ruhu: Bölgesel Boyut”, “Bölgesel İnovasyon Sisteminin Geliştirilmesi”,” İnovasyon Için Kanunların Düzenlenmesi” oturumları gerçekleştirilmiştir. İkinci g&üüml;n ise “Bölge İçi ve Bölgelerarası Bilginin Akışı ve Yayılması”, “İnovasyon Politika ve Uygulamalarından Örnekler”, “Girişimcileri ve Firmaları Destekleme”, “Mekansal yaklaşımların Yükselen Ekonomilere transferi” oturumları gerçekleştirilmiştir.

İşte Kadın Konferansı Sonuç Raporu

8 Temmuz 2010 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Dünya Bankası ve Devlet Planlama Teşkilatı ile ortak olarak “İş(te) Kadın Konferansı” düzenlenmiştir. Konferansta uluslararası, ulusal ve bölgesel düzeyde konuşmacılar ve katılımcılar yer almıştır. Konferans sonrasında Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi proje koordinatörü Akın Atauz ile birlikte planlama birimi uzmanları bir g&üüml;nlük bir workshop düzenlemiş ve konferans katılımcılarının fikirleri doğrultusunda tespit edilen sorunlara ilişkin çözüm önerileri geliştirilmiştir

OKABİS Danışma Kurulu Ankara Çalışma Ziyareti Raporu
OKA Sivil Toplum Buluşması Sonuç Raporu

Türkiye’de ve TR83 Bölgesi’nde sivil toplum örgütlenmelerinin mevcut yapılarının ve geliştirilmesi için neler yapılması gerektiğini tartışmak ve ulusal ve yerel sivil toplum örgütlerini bir araya getirmek amacıyla 16 Nisan 2014 tarihinde Sivil Toplum Buluşması Samsun’da Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenmiştir. Toplantı ile Amasya, Çörüm, Samsun ve Tokat illeriyle beraber tüm Türkiye’den pek çok farklı sivil toplum örgütünün temsilcileri ile lise ve üniversite ögrencileri Samsun’da buluşmuştur.  Açiliş konuşmalarını OKA Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN, Amasya Üniversitesi Rektörü ve OKA Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin ORBAY, AB Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Dr. Burak ERDENİR, Samsun Valisi Hüşeyin AKSOY yaparken,   Türkiye’de Sivil Toplumun  Yapısı: Mevcut Durum ve Geleceğe Dair Öngörüler, Sivil Topluma Yönelik Destekler ve Yerelde Sivil Toplum: Başarılar ve Zorluklar oturumları gerçekleştirilmiştir.

Bölgesel İnovasyon Yarışması: Proje Pazarı / Proje Kataloğu

4 Haziran 2014 Çarsamba günü Tokat ili Cumhuriyet Meydanı Alanı’nda “Bölgesel İnovasyon Yarışması ve Proje Pazarı” düzenlenmiştir.
Bu katologta toplumsal hayatta yenilik teması etrafında sağlıklı toplumsal yaşam, temiz çevre ve enerji verimliliği, dezavantajlı grupların toplumsal hayata katılımı, şehir yönetiminde yenilikçi yaklaşımlar, toplumsal hayatı kolaylaştırıcı teknoloji kullanımı gibi konuların ele alındığı etkinlikte bölge illerindeki ortaokul ve liselerden ögrencilerin hazırladıkları 80 adet proje hakkında özet bilgiler yer almaktadır.

Sosyal İnovasyon Arama Çalıştayı

Nisan 2018 tarihinde Samsun, Tekkeköy OKA Hizmet Binası’nda düzenlenen “Orta Karadeniz Bölgesi’nde Sosyal İnovasyon Ekosistemi Arama Çalıştayı”, Samsun, Amasya, Çörüm ve Tokat illerini kapsayan TR83 bölgesinde sosyal inovasyon ekosisteminin, sosyal inovasyon kapasitesinin, bu alanda yaşanan sorunların, bölgenin sosyal inovasyon ve girişimcilik potansiyelinin ortaya çikarılması için düzenlenen, bölgede faaliyet gösteren birçok farklı paydasın yer aldığı bir etkinliktir. Etkinlikte sosyal inovasyon ve girişimcilik konusu kırsal kalkınma bağlamında ele alınmıştır.

Sosyal İnovasyon Yaz Okulu Final Raporu
Orta Karadeniz Bölgesi Sınırötesi İşbirliği Forumu 2014

Ajansımız tarafından geçen yıllarda yürütülen çalışmaların devamı niteliğinde olan ve Bölgedeki firmaların dış ticaret potansiyelinin harekete geçirilmesine ve Bölgenin ekonomik potansiyelinin uluslararası ölçekte tanıtımına katkı vermek üzere düzenlenen Orta Karadeniz Bölgesi Sınırötesi İşbirliği İş Forumu etkinliği 22 Ekim 2014’te Samsun’da gerçekleştirilmiştir.

Karadeniz Lif Bitkileri Çalıştayı Sonuç Raporu

5-6 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun'da gerçekleştirilen etkinlik sonuç raporudur: Keten, Kenevir ve Isırgan bitkileri ile herhangi bir şekilde ilgilenen kişi, kurum, kuruluş ve sektörü bir araya getirerek dört farklı ülkeden (ABD, İtalya, Japonya, Bangladeş) toplam 130 kişi katılım sağlamıştır.

II. Uluslararası Tütün Çalıştayı Sonuç Raporu

II. Uluslararası Tütün Çalıştayı; Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Samsun Büyüksehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), Bafra Belediyesi, Bafra Kaymakamlığı, Bafra Ziraat Odası, Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği (İTGA) ve Türkiye Tütün Üretim ve Pazarlama Birliği’nın işbirliği ile 10 Haziran 2019 Pazartesi g&üüml;nü Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Bafra Şevket Aşçi Turizm Fakültesi’nde gerçekleştirilmiştir.
Çalıştaya Uluslararası Tütün Üreticileri Birliği (İTGA) üyelerini de içeren yirminin üzerinde yabancı katılımcı ile birlikte toplamda yüz yirmi kişi yer almıştır. Etkinlikte tütünün geldiği nokta, ihracatta ağırlık, üretici sorunları ve tütünün sanayide kullanımı bakımından çeşitli konular ele alınmıştır.
Raporda etkinlik sırasına göre selamlama konuşmaları, açiliş (protokol konuşmaları) ve sektör sunumlarına yer verilmiştir.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde Kooperatifçilik Konferansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, TR83 Bölgesi'nde sosyal ve ekonomik kalkınma çalışmalarına katkı sağlamak amacıyla sivil toplum kuruluşlarının g&üüml;çlendirilmesi, kırsalda gelir kaynaklarının çeşitlendirilmesi, tarımsal üretim ve örgütlenme gibi çeşitli alanlarda çalışmalar yapmaktadır.
Bu çerçevede, kooperatifçılık konusunda bilgi, tecrübe paylaşımı ve iyi örneklerin yaygınlaştırılması amacıyla Ajansımız tarafından 14 Aralık 2015 Pazartesi g&üüml;nü Samsun'da kouyla ilgili yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlardan seçkin temsilcilerin katıldığı "Orta Karadeniz'de Kooperatifçılık Konferansı" başlıklı bir konferans düzenlenmiştir. Sonuç raporu, konferansta yer alan panelistlerin sunumlarını ve etkinlikten fotoğrafları içermektedir. 

2015 Yılı Bölgesel İnovasyon Stratejisi Faaliyetleri Kitapçığı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını hızlandırmak amacıyla 2012 yılında TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı'ni hazırlamıştır. Ajansımız bu eylem planı çerçevesinde faaliyetler yürütmektedir.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesel düzeyde stratejik liderliklerin ve kurumsal işbirliklerinin geliştirilmesi çerçevesinde ulusal ve uluslararası kurum ve kuruluşların bilgi, deneyim ve uzmanlıklarından istifade etmek üzere faaliyet gerçekleştirilmesi yönünde gayret sarf etmektedir. Ayrıca, bölgesel paydaşların amaç, hedef ve beklentileri ile uyum içerişinde ve kaynak verimliliğini esas alarak ortak çalışma imkanlarının geliştirilmesi de önemsenmektedir. 2013 yılından bu yana uygulanmakta olan TR83 Bölgesi İnovasyon Stratejisi Eylem Planı kapsamında bölgesel kalkınmada uygulama alanları ve araçlarını çeşitlendirmeyi ve bölgemizin ekonomik ve sosyal açidan sorunlarına çözüm aramayı hedefleyen bir dizi etkinlik düzenlenmiştir.
Hazırlanan bu rapor, Ajansımızın 2015 yılında Bölgesel İnovasyon Stratejisi kapsamında gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında özet bilgi ve değerlendirmeleri içermektedir. 

  • E - Posta Listemize Katılın !
  • Orta Karadeniz’e dair haber ve etkinliklerden ilk sizin haberiniz olsun..